0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG TRỊ ĐO TRONG MẠNG

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 155 -155 )

II. Xỏc định cỏc thụng số dịch chuyển

ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG TRỊ ĐO TRONG MẠNG

LƯỚI GPS ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CA Nể

Vũ Trung Rụy, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Túm tắt: Chất lượng của mạng lưới trắc địa khi xõy dựng bằng cụng nghệ GPS phụ

thuộc vào chất lượng, và sốlượng cỏc trịđo Baseline. Về chất lượng cỏc trịđo cú thể

xỏc định được ngay sau khi giải cạnh, cũn số lượng trị đo của mạng lưới thỡ đo càng

nhiều lưới càng đạt độchớnh xỏc cao. Nhưng nếu mạng lưới đo quỏ nhiều trịđo sẽ tốn

nhiều kinh phớ và thời gian đo đạc. Vậy cần đo với số lượng trị đo là bao nhiờu để

mạng lưới vẫn đảm bảo độ chớnh xỏc yờu cầu, nhưng lại cú chi phớ là ớt nhất. Bài bỏo

này sẽ khảo sỏt, tớnh toỏn và đưa ra kết luận là chỉ cần đo với sốlượng trịđo lớn gấp

2,0 đến 2,5 lần trị đo tối thiểu, giảm thiểu lóng phớ về kinh phớ và thời gian xõy dựng

mạng lưới.

1. Đặt vấn đề

Cỏc năm gần đõy cụng tỏc xõy dựng cỏc mạng lưới trắc địa hoàn toàn sử dụng cụng nghệ GPS, vỡ nú cú rất nhiều ưu điểm như: thời gian thi cụng nhanh, ớt phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, cú độ chớnh xỏc cao, khụng cần phải xõy dựng cỏc cột tiờu cao, Mặc dự cụng nghệ này đó đư ợc ứng dụng khỏ lõu nhưng việc xỏc định số lượng trị đo cho mỗi mạng lưới là ớt nhất nhưng đảm bảo được độ chớnh xỏc của mạng lưới thiết kế thỡ vẫn chưa được quan tõm tới. Để giải quyết vấn đề này, chỳng tụi đó tiến hành phõn tớch, tớnh toỏn mạng lưới theo 5 phương ỏn với số lượng trị đo tăng dần từ tối thiểu đến tối đa để xem xột sự thay đổi độ chớnh xỏc của từng mạng lưới khảo sỏt.

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 155 -155 )

×