0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Đất chưa sử dụng 8291.00 67.24 6554.81 5

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 103 -107 )

III Nhúm đất mựn vàng đỏ trờn nỳi H 2853,97 7 Đất mựn vàng đỏ trờn Macma axit Ha 2853,

3 Đất chưa sử dụng 8291.00 67.24 6554.81 5

3.1 Đất bằng chưa sử dụng 81.97 0.66 0.00 3.2 Đất đồi nỳi chưa sử dụng 8209.03 66.58 6554.81 53.16

3.4.3 Quy hoạch phỏt triển sản xuất

- Phỏt triển ngành trồng trọt: Đối với cõy lương thực tập trung vào cõy lỳa và cõy ngụ, cũn đối cõy cụng nghiệp ngắn ngày tập trung phỏt triển cỏc cõy như cõy sắn, cõy lạc, cõy đậu tương, ... Đồng thời phỏt triển thờm cõy thực phẩm sản xuất theo hướng hàng hoỏ, cung cấp cho khu vực nhà mỏy thuỷ điện Lai Chõu và thị xó Mường Lay.

- Phỏt triển ngành chăn nuụi: Xỏc định chăn nuụi là ngành cú tiềm năng và thế mạnh trong sản xuất nụng nghiệp, lợi dụng địa bàn miền nỳi (đất rộng, rừng nhiều, cỏ sẵn), phỏt triển nhanh cỏc loại gia sỳc ăn cỏ như trõu, bũ thịt, ngựa… đưa chăn nuụi trở thành ngành sản xuất hàng hoỏ, cú tỷ trọng lớn.

3.4.4 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và xó hội

3.4.4.1 Quy hoạch hệ thống giao thụng

Bảng 5: Phương ỏn quy hoạch hệ thống giao thụng

STT Tuyến đường Điểm đầu Điểm cuối

Chiều dài tuyến Bề rộng nền đường 1 Tỉnh lộ 127 - Phiờng Luụng Tỉnh lộ 127

CuPhiờng Luụng ối khu dõn cư 3 km 12 m 2 Nội bộ điểm dõn cư

Phiờng Luụng

Hệ thống đường nhỏnh trong khu

dõn cư Phiờng Luụng 1 km 8 m 3

Đường nội đồng Điểm TĐC Phiờng Luụng

Hệ thống đường nhỏnh trong khu

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

101

STT Tuyến đường Điểm đầu Điểm cuối

Chiều dài tuyến Bề rộng nền đường 4 Tỉnh lộ 127 - Phiờng Pa Kộo Tỉnh lộ 127

mới CuPhiờng Pa Kộo ối khu dõn cư 1,5 km 5,5 m 5

Đường nội đồng Điểm TĐC Phiờng Pa Kộo

Hệ thống đường nhỏnh trong khu

sản xuất điểm TĐC Phiờng Pa Kộo 3 km 2,5 m 6 Tỉnh lộ 127 - Nậm

Ty

Tỉnh lộ 127

mới CuTy ối điểm TĐC Nậm 2 km 5 m 7

Đường nội đồng Điểm TĐC Nậm Ty

Hệ thống đường nhỏnh trong khu

sản xuất điểm TĐC Nậm Ty 1 km 2,5 m 8 Sụng Đà - Nậm

Manh Sụng Đà CuManh ối điểm TĐC Nậm 7,5 km 5 m 9

Đường Nội bộ điểm dõn cư Nậm Manh

Hệ thống đường nhỏnh trong khu

dõn cư Nậm Manh 0,7 km 5 m

10

Đường Nội đồng điểm TĐC Nậm Manh

Hệ thống đường nhỏnh trong khu

sản xuất điểm TĐC Nậm Manh 2 km 2,5 m

3.4.4.2

Bảng 6: Phương ỏn quy hoạch hệ thống thủy lợi

Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi STT Tờn cụng trỡnh Vị trớ Cao trỡnh đầu mối Chiều dài kờnh Quy mụ phục vụ 1 TL Nậm Hàng Suối Nậm Hàng 440 m 5,5 km 60 ha 1 vụ; 25 ha 2 vụ 2 TL Nậm Bắc Suối Nậm Bắc 390 m 1,2 km 15 ha ruộng (5 ha 2 vụ) 3 TL Nậm Dũn 1 SuDũn ối Nậm 560 m 4,5 km 120 ha ruộng (30 ha 2 vụ)

4 TL+NSH Nậm Tạo Suối Nậm Tạo 560 m 4,5 km 1500 nhõn khẩu 5 TL Nậm Dũn 2 SuDũn ối Nậm 400 m 4 km 30 ha ruộng (5 ha 2 vụ) 6 TL +NSH Nậm Ty Suối Nậm Ty 400 m 3 km 50 ha ruộng (18 ha 2 vụ) 7 TL+NSH Nậm Manh Suối Nậm Manh 460 m 3 km 100 ha ruộng 2 vụ 3.4.4.4

3.4.4.3 Quy hoạch cấp, thoỏt nước

Hệ thống cấp nước được quy hoạch gắn với hệ thống thủy lợi, cũn hệ thống thoỏt nước quy hoạch gắn với hệ thống giao thụng.

1. Đường dõy 35 KV 2. Trạm biến ỏp, hạ ỏp 3. Đường dõy hạ thế 0,4 KV 4. Điện gia đỡnh

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

102

3.4.4.5

Bảng 7: Phương ỏn quy hoạch cơ sở hạ tầng xó hội

Đvt: m

Quy hoạch cơ sở hạ tầng xó hội

STT

2

Tờn cụng trỡnh Phiờng Pa Kộo Phiờng Luụng Nậm Ty Nậm Manh

1 Trụ sở UBND xó 4000

2 Trạm y tế xó 1000

3 Điểm Bưu điện 200

4 Trường mầm non 450 1500 600 600 5 Nhà lớp học tiểu học 1000 3000 1000 1000 6 Trường THCS 4000 7 Nhà văn hoỏ bản 400 400 400 400 8 Sõn vận động 5000 2000 9 Chợ 1000 10 Cảng 10000 3.4.4.6.

1. TT chổ chức bảo vệ rừng đầu nguồn; c khụng gian lónh th

2. Khai hoang mở rộng diện tớch đất sản xuất nụng nghiệp;

3. San ủi mặt bằng hỡnh thành 4 đi ểm dõn cư mới.

4. Kết luận

Thiệt hại của người dõn vựng ngập là rất lớn, bao gồm: Đất đai, tài sản, và nhiều thiệt hại giỏn tiếp, vụ hỡnh khỏc khụng thể định lượng được như: tổn thương về mặt tinh thầt, suy giảm thu nhập, lợi thế vị trớ kinh doanh, yếu tố cộng đồng,... chớnh vỡ vậy khi thực hiện cỏc chớnh sỏch về bồi thường và hỗ trợ TĐC cần phải được đặc biệt quan tõm và giải quyết thoả đỏng.

Khu TĐC Nậm Hàng cú điều kiện rất tốt cho phỏt triển sản xuất nụng nghiệp, với lợi thế về khớ hậu, thổ nhưỡng, thủy lợi, giao thụng... Ngoài ra, khu TĐC Nậm Hàng nằm ngay trờn phần diện tớch cũn lại khụng bị ngập của cỏc bản vựng ngập nờn rất thuận lợi trong việc di chuyển dõn. Cỏc phong tục, tập quỏn canh tỏc lõu năm của người dõn vựng TĐC khụng bị phỏ vỡ.

Phương ỏn quy hoạch di dõn tỏi định cư khụng chỉ dừng lại ở việc bố trớ, sắp xếp và ổn định dõn cư mà cũn ph ải đề cập đến cỏc lĩnh vực khỏc như quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch phỏt triển sản xuất; quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xó hội; quy hoạch tổ chức khụng gian lónh thổ cho toàn khu TĐC đảm bảo tớnh bền vững và sớm ổn định cho người dõn với cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn (2006), Bỏo cỏo rà soỏt bổ sung quy hoạch tổng

thểdi dõn tỏi định cư dự ỏn thủy điện Sơn La trờn địa bàn tỉnh Lai Chõu, Hà Nội

[2] Bộ Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn (2004), Văn bản số 2592/BNN-HTX ngày

Hỡnh 1: Sơ đồ quy hoạch tổng thể di dõn

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

103

27/10/2004 Về việc hướng dẫn trỡnh tự và nội dung quy hoạch chi tiết di dõn tỏi định cư

dự ỏn thuỷđiện Sơn La, Hà Nội

[3] Trần Anh Cao, Quy hoạch di dõn tỏi định cư ... cũn nhi ều bất cập, Website:

http/www.bkeps.com.vn

[4] Cụng ty cổ phần tư vấn quy hoạch và phỏt triển cụng nghệ ỏ Chõu (2006), Kết quả xõy

dựng bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ 1/10.000 khu TĐC Nậm Hàng, xó Nậm Hàng, huyện

Mường Tố, tỉnh Lai Chõu, Hà Nội

[5] Ngõn hàng phỏt triển Chõu ỏ (1996), Cẩm nang về tỏi định cư, Hướng dẫn thực hành, Hà

Nội

[6] Tập đoàn điện lực Việt Nam – Bộ Cụng nghiệp (7/2007), Bỏo cỏo đỏnh giỏ tỏc động mụi

trường dự ỏn xõy dựng cụng trỡnh thủy điện Sơn La (thuộc dự ỏn thủy điện Sơn La), Hà

Nội

[7] Trang Hiếu Dũng (1995), Những giải phỏp kinh tế xó hội chủ yếu đểổn định và phỏt triển

sản xuất, đời sống cho nhõn dõn di chuyển ra khỏi vựng lũng hồ Yaly tỉnh Gia Lai –

Kon Tum, Luận ỏn phú tiến sĩ khoa học kinh tế, Đại học kinh tế quốc dõn, Hà Nội [8] Trần Xuõn Miễn (2008), Quy hoạch khu tỏi định cư Nậm Hàng, huyện Mường Tố, tỉnh Lai

Chõu, Luận văn thạc sỹ Nụng nghiệp, Đại học Nụng nghiệp Hà Nội

SUMMARY

The planning of emigrant resettlement for Nam Hang area, Muong Te dictrict, Lai Chau province

Tran Xuan Mien Nguyen Thi Kim Yen

Hanoi University of Mining and Gology

The planning of emigrant resettlement is the huge influnce to the success or failure of the hydroelectric and irrigation projects. The planning of emigrant resettlement should be one step ahead in order to reduce problems of “after-resettlement”. This article introduces a method of planning emigrant resettlement of a resettlement area - being a part of Son La hydroelectric plant.

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

104

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 103 -107 )

×