0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Kiểu ký hiệu đường: nột liền, nột đứt, nột chấm ,…

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 41 -44 )

. Cấu trỳc cỏc hỡnh đơn giản, vớ dụ, cỏc vũng trũn nhỏ liền nhau tạo thành ký hiệu hàng cõy, cỏc hỡnh chữ nhật nhỏ liền nhau tạo thành ký hiệu tường thành.

3/ Cỏc ký hiệu dạng vựng dựng để biểu thị cỏc đối tượng chiếm diện tớch trờn thực tế và trờn bản đồ theo tỉ lệ. Khi vẽ lờn bản đồ cần xỏc ranh giới vựng bởi tập hợp cỏc cặp tọa độ phẳng (x1,y1 ),…( xn, yn ), và bờn trong phạm vi của vựng cũng c ần cú những phần tử đồ

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

39

họa nào đú để biểu thị nghĩa của đối tượng, vớ dụ: vựng trồng lỳa gồm đường ranh giới vựng và bờn trong cú ký hiệu cỏc cõy lỳa phõn bố đều nhau; vựng đất rừng gồm đường ranh giới và bờn trong tụ mầu xanh lỏ cõy.

Hỡnh 6. Cỏc ký hiệu dạng Vựng, Diện tớch

- Kớch thước của ký hiệu (to - nhỏ, cao - thấp, rộng - hẹp, dầy - mỏng, …) thường

được dựng để phản ỏnh về mặt định lượng hoặc quy mụ của đối tượng (lớn - nhỏ, nhiều - ớt, mạnh – yếu, …).

Hỡnh 7. Cỏc ký hiệu thể hiện đặc trưng sốlượng của đối tượng

- Mầu sắc của ký hiệu là cỏc sắc mầu(xanh, đỏ, tớm, vàng, …) thường được dựng để phản ỏnh thuộc tớnh về tớnh chất đối tượng (vớ dụ, phõn biệt cỏc loại hỡnh sử dụng đất) hoặc trạng thỏi của đối tượng (vớ dụ, hồ cú nước quanh năm, hồ cú nước theo mựa, …).

Hỡnh 8. Cỏc ký hiệu thể hiện đặc trưng chất lượng và sốlượng của đối tượng

- Hướng của ký hiệu là dựng những ký hiệu giống nhau nhưng sắp đặt theo cỏc hướng khỏc nhau trờn bản đồ, thường được dựng để biểu thị hướng phõn bố của đối tượng (vớ dụ, hướng nhà), hoặc trạng thỏi. Nhưng trong thực tế ớt sử dụng cỏc ký hiệu phõn biệt hướng vỡ dễ nhầm lẫn.

Hỡnh 9. Cỏc ký hiệu thể hiện hướng của đối tượng

- Độ sỏng là mức độ gần của mầu so với mầu trắng, thường được dựng để phản ỏnh

mức độ khỏc nhau giữa cỏc đối tượng, theo một quy ước phõn bậc, phõn khoảng theo chiều tăng dần hoặc giảm dần.

Hỡnh 10. Cỏc ký hiệu thể hiện đặc trưng chất lượng và sốlượng của đối tượng

- Cấu trỳclà sự phối hợp một số kiểu phần tử đồ họa để tạo nờn một ký hiệu cú cấu trỳc. Sự phối hợp này làm cho hệ thống ký hiệu trở nờn phong phỳ và đa dạng cú khả năng truyền đạt được nhiều thụng tin. Một ký hiệu cú thể được cấu tạo nờn từ riờng rẽ từng phần tử, hoặc từ sự phối hợp một số phần tử hoặc một số kiểu phần tử.

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

40

Hỡnh 11. Cỏc biến trị của ký hiệu bản đồ

4. Yờu cầu đối với ký hiệu bản đồ

[ ]

3

4.1. Tớnh nội dung:

+ Trờn một bản đồ, mỗi ký hiệu phải mang một ý nghĩa ho ặc nội dung thụng tin rừ ràng, khụng trựng lặp hoặc nhầm lẫm với nghĩa và nội dung thụng tin của bất kỳ ký hiệu nào khỏc.

+ Thể hiện tốt đặc điểm địa lý, đặc điểm phõn bố địa lý và mối quan hệ khụng gian của cỏc đối tượng.

+ Phản ỏnh được mối quan hệ thứ bậc trong hệ phõn loại nội dung bản đồ.

4.2. Tớnh thụng tin:

+ Cú khả năng truyền đạt thụng tin nhanh, rừ ràng, chớnh xỏc: dễ đọc, dễ hiểu, thuận lợi khi định tớnh, định lượng và đo đạc.

+ Khụng gõy nhầm lẫn khi nhận dạng ký hiệu và khai thỏc thụng tin, khụng cản trở sự truyền đạt thụng tin của mọi ký hiệu khỏc trờn bản đồ.

4.3. Tớnh thẩm mỹ:

+ Đẹp, truyền cảm, gõy hấp dẫn, hài hũa.

+ Cú sự liờn tưởng với hỡnh ảnh hoặc đặc điểm thực của đối tượng, hiện tượng được biểu thị.

4.4. Tớnh kỹ thuật:

+ Đảm bảo cỏc tiờu chuẩn kỹ thuật đồ họa cho phộp.

+ Đỏp ứng cỏc tiờu chuẩn kỹ thuật của cỏc thiết bị trong quỏ trỡnh thành lập, bảo quản và sử dụng bản đồ (sao, chụp, phiờn, in, quột, lưu dạng số, …).

4.5. Tớnh ứng dụng:

+ Phự hợp với cỏc hỡnh thức và mục đớch sử dụng khỏc nhau.

+ Phự hợp với cỏc đối tượng sử dụng khỏc nhau: trỡnh độ nhận thức, tõm lý, lứa tuổi, tập quỏn, tớn ngưỡng, …

5. Chuẩn hoỏ ký hiệu bản đồ

Hiện nay, ký hiệu được thiết kế riờng cho từng bản đồ (hoặc từng nhúm bản đồ cú cựng chủ đề). Trong một bản đồ thỡ mỗi ký hiệu khụng trựng nhau về nghĩa. Nhưng trờn nhiều bản đồ khỏc nhau thỡ cựng một ký hiệu cú thể mang những nghĩa khỏc nhau, hoặc cựng một nội dung thụng tin như nhau lại dựng những ký hiệu khỏc nhau. Muốn hiểu được nội dung của một bản đồ, người ta phải đọc bản chỳ giải của bản đồ đú. Cho nờn, tớnh ngụn ngữ của hệ thống ký hiệu bản đồ chỉ mang tớnh tương đối, khụng chặt chẽ như cỏc ngụn ngữ khỏc

Hỡnh dạng Độ xỏm Cấu trỳc Gúc nghiờng Màu sắc Kớch cỡ

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

41

Để nõng cao tớnh hệ thống và tớnh logic của hệ thống ký hiệu bản đồ, những người làm bản đồ cú xu hướng chuẩn húa ký hiệu. Trong mỗi quốc gia, cỏc ký hiệu của một số thể loại bản đồ đó được quy định cụ thể, bắt buộc mọi người làm bản đồ đều phải tuõn theo, vớ dụ: chuẩn ký hiệu bản đồ địa hỡnh, bản đồ địa chớnh, bản đồ địa chất, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ khớ tượng,…Mối liờn quan giữa cỏc ký hiệu trong hệ thống cần phản ỏnh bằng quan hệ của cỏc đối tượng.

6. Cỏc yếu tốảnh hưởng đến hệ thống ký hiệu bản đồ

- Mục đớch bản đồ: Cỏc bản đồ phổ thụng và bản đồ tra cứu đũi hỏi cỏc ký hiệu cú hỡnh thức thể hiện khỏc nhau, độ chớnh xỏc định vị cũng khỏc nhau

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 41 -44 )

×