0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện cơ chế tài chớnh đất đai, nhà ở gúp phần quản lý hiệu quả thị trường bất động sản

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 97 -100 )

- Hàm hiển thị thụng tin dữ liệu bản đồ khi tach ọn

5. Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện cơ chế tài chớnh đất đai, nhà ở gúp phần quản lý hiệu quả thị trường bất động sản

quả thị trường bất động sản

Để thị trường bất động sản vượt qua những khú khăn hiện tại, từng bước ổn định và phỏt triển, cần thiết phải cú sự tham gia của cả Nhà nước, doanh nghiệp và người dõn với hệ thống đồng bộ cỏc giải phỏp về cơ chế tài chớnh sau:

Thứ nhất: Kiểm soỏt hiệu quả dũng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản để trỏnh đầu cơ, nhưng cũng trỏnh làm đúng băng thị trường bất động sản, với cỏc biện phỏp:

- Cần sớm ban hành hệ thống tiờu chớ cho vay bất động sản đối với cỏc tổ chức tớn dụng: Theo bỏo cỏo của ngõn hàng nhà nước, dư nợ cho vay bất động sản chiếm trung bỡnh khoảng 10% tổng dư nợ của toàn hệ thống [2]. Tuy cú phõn định được tỷ lệ cho vay của cỏc loại hỡnh bất động sản, nhưng khụng phõn biệt được loại hàng húa thiết yếu và khụng thiết yếu (nhà ở cao cấp, nhà ở bỡnh dõn, bất động sản nghỉ dưỡng…) dễ dẫn đến vốn tập trung nhiều vào cỏc dự ỏn nhà ở cao cấp, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng khi thị trường bóo hũa sẽ dễ đổ vở, thị trường “bong búng” thường xuất phỏt từ phỏt triển quỏ núng cỏc bất động sản cao cấp.

- Nghiờn cứu thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở để hỗ trợ cho người lao động cú điều kiện mua nhà. Đồng thời nghiờn cứu thớ điểm mụ hỡnh Quỹ đầu tư tớn thỏc bất động sản để tạo thờm nguồn cung cấp vốn ngoài cỏc tổ chức tớn dụng cho thị trường bất động sản.

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

95

Thứ hai: Hoàn thiện cơ chế, chớnh sỏch nhằm khai thỏc và huy động tối đa cỏc nguồn lực tài chớnh trong và ngoài nước cho phỏt triển nhà ở núi riờng và thị trường bất động sản núi chung. Để thị trường bất động sản phỏt triển bền vững cần xõy dựng hệ thống tài chớnh riờng, tuy nhiờn, khi cũn phụ thuộc vào tớn dụng ngõn hàng, chớnh sỏch tài chớnh tiền tệ cần linh hoạt vừa đảm bảo khụng tạo ra bong búng, nhưng cũng khụng th ắt chặt gõy đỡnh trệ và đúng băng thị trường. Xõy dựng cơ chế và chớnh sỏch để thu hỳt và đa dạng húa cỏc nguồn lực của xó hội (từ doanh nghiệp, hộ gia đỡnh) đ ể khai thụng cỏc nguồn vốn trong dõn, tạo kờnh dẫn từ cỏc nguồn tiền nhàn rỗi vào thị trường bất động sản.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện cỏc chớnh sỏch hỗ trợ phỏt triển nhà ở xó hội và nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đụ thị. Thị trường bất động sản là một thị trường khổng lồ, cú doanh thu lớn hơn bất cứ thị trường nào và quỏ tải đối với ngõn sỏch của tất cả cỏc chớnh phủ. Vậy nờn, Chớnh phủ cần xõy dựng một chiến lược nhà ở trờn nền tảng nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp vỡ đú là nhu cầu cú khối lượng lớn nhất và xó hội húa nhà ở ngay cả của những người là cỏn bộ, cụng chức, bộ đội, cụng nhõn... Để thực hiện chiến lược này, Chớnh phủ cần đưa ra cỏc chớnh sỏch thuế, chớnh sỏch đất đai để hỗ trợ và khuyến khớch cỏc doanh nghiệp đầu tư vào phõn khỳc này đưa ra thị trường cỏc sản phẩm đảm bảo chất lượng với giỏ cả phự hợp.

Thứ tư: Tăng cường năng lực về vốn và hiệu quả kinh doanh của cỏc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xõy dựng được thương hiệu, uy tớn và niềm tin đối với khỏch hàng. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần điều chỉnh cơ cấu kinh doanh, hướng mạnh vào phõn khỳc thị trường cú khả năng thanh toỏn như phõn khỳc căn hộ bỡnh dõn bởi đõy là phõn khỳc sẽ tạo được sức hỳt lớn cho thị trường bởi sức mạnh và giỏ hợp lý, phự hợp với nhu cầu thật của thị trường. Điều này sẽ rỳt ngắn khoảng cỏch cung-cầu chưa tương xứng hiện nay.

Thứ năm: Cần điều chỉnh thuế suất chuyển nhượng. Việc tiến hành thu và thuế suất thu nhập cỏ nhõn trong hoạt động kinh doanh bất động sản là vấn đề hết sức nhạy cảm, phải làm sao cho Nhà nước cú thể thu được thuế, nhưng người bỏ vốn kinh doanh bất động sản cú thể chấp nhận được và thị trường duy trỡ được sự minh bạch, phỏt triển ổn định. Với mục đớch đú thỡ việc thu thuế phải đi kốm với cỏc chớnh sỏch tạo mụi trường hỗ trợ kinh doanh thuận lợi, tụn vinh người nộp thuế, bảo vệ khỏch hàng, giảm thiểu rủi ro đầu tư. Thuế suất cũng nờn ở mức khuyến khớch người dõn đầu tư vào thị trường này.

6. Kết luận

Thị trường bất động sản thế giới núi chung và thị trường bất động sản Việt Nam núi riờng khụng thể trỏnh khỏi chu kỳ phỏt triển: Phồn thịnh-suy thoỏi-tiờu điều-phục hưng. Việc đưa ra những giải phỏp cụ thể, hữu hiệu trong cụng tỏc quản lý thị trường bất động sản nhằm khuyến khớch phỏt triển lành mạnh, ổn định và bỡnh ổn thị trường bất động sản cho từng giai đoạn trong chu kỳ phỏt triển của thị trường là nhiệm vụ trọng tõm của cỏc cấp, sở, ngành chức năng. Tỡnh trạng đầu cơ, mua bỏn ngầm, trốn lậu thuế cũn khỏ phổ biến dẫn tới sự hoạt động của thị trường bất động sản thiếu bền vững và ổn định. Để khắc phục tỡnh trạng này cần cú cơ chế khuyến khớch cỏc giao dịch chớnh thức đi đụi với chế tài đủ mạnh để giảm thiểu cỏc giao dịch ngầm thụng qua việc giảm thuế chuyển dịch bất động sản, giảm phớ xỏc định sở hữu bất động sản nhằm khuyến khớch cỏc chủ thể tham gia giao dịch chớnh thức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Trang Thụng tin điện tử Cục quản lý tài sản cụng - Bộ Tài chớnh- www.taisancong.mof.gov.vn

[2]. Trang Thụng tin điện tử Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam- www.sbv.gov.vn

[3]. Bỏo cỏo hoạt động 6 thỏng cuối năm- Sàn giao dịch bất động sản Vigracera, 2011, Tổng hợp bỏo cỏo hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Vigracera.

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

96

[4]. Tạp chớ Bất động sản cỏc số 5,6,7,8,9/2011; số 1,2,3/2012

[5]. Giải bài toỏn khú cho Thị trường bất động sản Việt Nam-TS Lờ Xuõn Nghĩa-Phú Chủ tịch UB giỏm sỏt tài chớnh Quốc gia

SUMMARY

Some solutions for improving Land and Building financial policies to get effective management of Real Estate Market

Nguyen Thi Dung - University of Mining and Geology

To invest in real estate is a specific business, investor must be professional and big capital, after that it must have credit and long-term investment. Financial policies are not only un copious but also not powerful to attraction of real estate last time. Financial policies must be improved to be come instrument to encourage in land development and to contribute to clear real estate market.

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

97

QUY HOẠCH KHU TÁI ĐỊNH CƯ NẬM HÀNG HUYỆN MƯỜNG Tẩ TNH LAI CHÂU

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 97 -100 )

×