0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Kết quả xõy dựng hệ thống phõn loại đứt góy theo mức độ ảnh hưởng đến dịch chuy ển đất đỏ

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 152 -155 )

II. Xỏc định cỏc thụng số dịch chuyển

5. Kết quả xõy dựng hệ thống phõn loại đứt góy theo mức độ ảnh hưởng đến dịch chuy ển đất đỏ

Hỡnh 1- Hệ thống hoỏ cỏc đứt góy theo quan điểm dịch chuyển

1.1.1 - Cỏc dạng

đứt góy T

Đứt góy thuận TC Đứt góy nghịch TH

Đứt góy đơn giản CΠ Đứt góy phức tạp C

Lớn, M>10m Tạo khối nghMịch Nhỏ, M<10 m Đơn song song Mở thuận Dốc nghiờng ∆H Dốc đứng ∆K Khụng thuận λH Thuận λC

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

150

Hỡnh 2. Hệ thống hoỏ cỏc đứt góy kiến tạo theo quan điểm dịch chuyển (theo nhúm cỏc yếu tốđứt góy)

6. Kết luận và kiến nghị

+ Với cỏch phõn loại trờn đó liờn k ết cỏc yếu tố địa chất và hỡnh học của đứt góy cú ảnh hưởng tới dịch chuyển và biến dạng mặt đất ở cỏc mức độ khỏc nhau vào một hệ thống nhất cỏc yếu tố ảnh hưởng.

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

151

- Từ trờn xuống dưới ỏp dụng nguyờn tắc từ bao quỏt đến chi tiết.

- Từ trỏi sang phải ỏp dụng nguyờn tắc tăng dần mức độ ảnh hưởng cỏc yếu tố tới dịch chuyển và biến dạng mặt đất.

+ Bảng phõn loại trờn cú thể sử dụng để lựa chọn vựng khai thỏc hoặc dự bỏo khả năng khai thỏc dưới cỏc cụng trỡnh trờn mặt mỏ. Điều kiện thuận lợi nhất sẽ là cỏc yếu tố nằm bờn trỏi bảng phõn loại này. Cỏc yếu tố địa chất- hỡnh học của đứt góy T, λ phản ỏnh mức độ ảnh hưởng tới dịch chuyển về mặt định tớnh; cỏc yếu tố C, ∆, L, M của đứt góy phản ỏnh mức độ ảnh hưởng tới dịch chuyển về mặt định lượng; σ phản ỏnh điều kiện kỹ thuật khai thỏc.

+ Đỏnh giỏ bằng định lượng ảnh hưởng của từng yếu tố hoặc của từng nhúm yếu tố sẽ cho phộp sử dụng chỳng khi ước tớnh dịch chuyển và biến dạng mặt đất ở vựng cú đứt góy.

+ Cú thể lấy phõn loại đứt góy làm cơ s ở để so sỏnh tớnh tương tự về cỏc tớnh chất và quy luật dịch chuyển, biến dạng trong cụng tỏc nghiờn cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Vương Trọng Kha 2003- Luận ỏn tiến sỹ kỹ thuật Đại học Mỏ- Địa chất,Nghiờn cứu tớnh chất quỏ trỡnh dịch chuyển, biến dạng đất đỏ do khai thỏc hầm lũ trong cỏc điều kiện địa chất phức tạp của bể than Quảng Ninh.

[2]. Nguyễn Đỡnh Bộ, Vương Tr ọng Kha 2000, Dịch chuyển và biến dạng đất đỏ trong khai thỏc mỏ, NXB Giao thụng vận tải, Hà nội.

SUMMARY The classification system of tectonicfaultsonthe The classification system of tectonicfaultsonthe

Người biờn tập: PGS TS. Nguyễn Xuõn Thụy

effect of characteristics of rock displacement and deformation at exploitation underground

Vuong Trong Kha, Pham Van Chung

Hanoi University of Mining and Geology

The fault types and components of fault impact on the characteristics of surface deformation. The paper deals with the experimental the classification system of tectonic faults on the effect of characteristics of rock displacement and surface deformation when exploitation underground to aim of protect construction on surface and plan exploitation

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

152

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 152 -155 )

×