0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

NỘI SUY KHOẢNG CHấNH DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO XÁC ĐỊNH THEO S Ố LIỆU GPS-THỦY CHUẨN VÀ Mễ HèNH GEOID

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 113 -113 )

III Nhúm đất mựn vàng đỏ trờn nỳi H 2853,97 7 Đất mựn vàng đỏ trờn Macma axit Ha 2853,

NỘI SUY KHOẢNG CHấNH DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO XÁC ĐỊNH THEO S Ố LIỆU GPS-THỦY CHUẨN VÀ Mễ HèNH GEOID

Đặng Nam Chinh- Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội

Nguyễn Duy Đụ- Trường ĐH Tài nguyờn và Mụi trường

Lương Thanh Thạch- Trường ĐH Tài nguyờn và Mụi trường

Túm tắt: Địa thống kờ (Geostatistics) được ứng dụng trong nghiờn cứu cỏc số liệu, cỏc hiện tượng tựnhiờn liờn quan đến Trỏi đất. Mối phụ thuộc khụng gian của cỏc số

liệu quan trắc là cơ sở để nội suy hoặc mụ phỏng sự phõn bố trong khụng gian của dữ

liệu đú. Bỏo cỏo trỡnh b ầy phương phỏp phõn tớch địa thống kờ đối với số liệu dị

thường độ cao xỏc định theo kết quả đo GPS-thủy chuẩn và mụ hỡnh Geoid tại một

vựng ở Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Trong lĩnh vực khoa học trỏi đất, phương phỏp địa thống kờ là cụng cụ thường được sử dụng để phõn tớch, xử lý cỏc dóy số liệu đo đạc, quan trắc phõn bố trong khụng gian, trờn mặt đất hoặc trong lũng đất. Đặc điểm của cỏc số liệu trờn là dạng số liệu rời rạc được quan trắc tại cỏc vị trớ khỏc nhau với một mật độ định trước. Cỏc số liệu này vừa mang tớnh chất biến đổi theo khụng gian do bản chất của đại lượng đú đồng thời luụn chứa sai số ngẫu nhiờn của phộp đo hay quan trắc.

Gần đõy, người ta đó sử dụng địa thống kờ để phõn tớch, xử lý cỏc số liệu trắc địa, địa chất, địa vật lý vv.... và đó thu được những kết quả khả quan trong việc đỏnh giỏ (Estimation),

mụ phỏng (Simulation) và dự bỏo (Prediction) cỏc dữ liệu về tài nguyờn và mụi trường [5]. Trong lĩnh vực trắc địa cao cấp, vấn đề nghiờn cứu thế trọng trường trỏi đất và cỏc đặc trưng của nú là một nhiệm vụ quan trọng đũi hỏi phải ỏp dụng những phương phỏp phõn tớch và xử lý phự hợp.

Tương tự như thuật toỏn Collocation, thuật toỏn Kriging cũng là phương phỏp nội suy, mụ phỏng dựa vào thụng tin về sự phụ thuộc khụng gian của cỏc giỏ trị đó cú.

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 113 -113 )

×