0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

QUẢ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 94 -94 )

- Hàm hiển thị thụng tin dữ liệu bản đồ khi tach ọn

QUẢ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Thị Dung, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Túm tắt: Cỏc cụng cụ, chớnh sỏch tài chớnh luụn cú vai trũ rất lớn trong việc tạo vốn - nguồn lực quan trọng cho quỏ trỡnh phỏt triển xó hội ởnước ta. Đầu tư kinh doanh bất

động sản là một ngành kinh doanh đặc thự, nhà đầu tư cần phải thực sự cú chuyờn nghiệp và một lượng vốn lớn; sau đú cần cú vốn vay ngõn hàng và phải đầu tư dài hạn. Thời gian qua cỏc cụng cụ của thị trường tài chớnh chưa đa dạng phong phỳ và đủ

mạnh cần thiết để cú thể thu hỳt cú hiệu quả cỏc giao dịch bất động sản. Để quản lý

hiệu quả thị trường bất động sản cỏc chớnh sỏch tài chớnh đất đai phải được hoàn

thiện, trở thành cụng cụ khuyến khớch việc khai thỏc sử dụng đất một cỏch cú hiệu quả

vào sản xuất kinh doanh, gúp phần thỳc đẩy thịtrường bất động sản phỏt triển minh bạch, lành mạnh.

1. Đặt vấn đề

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường cú vị trớ và vai trũ quan trọng đối với nền kinh tế quốc dõn, quan hệ trực tiếp với thị trường xõy dựng, thị trường vật liệu xõy dựng, thị trường sức lao động, thị trường tài chớnh tiền tệ,…Hiện nay, thỏch thức lớn đối với cụng tỏc quản lý thị trường bất động sản cũng như nỗ lực giải quyết nhà ở cho cỏc đối tượng cú thu nhập thấp là giỏ nhà, giỏ đất ở vẫn tăng và đứng ở mức cao, diễn biến phức tạp rất khú kiểm soỏt. Bờn cạnh đú, thị trường này phụ thuộc rất lớn vào chớnh sỏch tớn dụng cũng như động thỏi của hệ thống ngõn hàng. Lói suất cho vay cao cựng với thủ tục tớn dụng phức tạp khụng chỉ cú chủ đầu tư khú vay vốn, người dõn càng khú vay tiền ngõn hàng để mua nhà. Đối mặt với thực tế trờn thỡ vai trũ của cơ quan quản lý cũng khỏ mờ nhạt, bộ mỏy quản lý cũng rất hạn chế, chưa phỏt huy được vai trũ đ ịnh hướng, điều tiết vĩ mụ và kiểm soỏt hoạt động của thị trường bất động sản. Chớnh vỡ vậy, để đảm bảo tớnh ổn định, bền vững cần phải thực hiện nhiều giải phỏp, trong đú cần chỳ trọng nõng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thị trường bất động sản đặc biệt là cơ chế, chớnh sỏch tài chớnh đối với bất động sản.

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 94 -94 )

×