0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Kinh nghiệm di dõn tỏi định cư trờn thế giới và Việt Nam

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 100 -101 )

- Hàm hiển thị thụng tin dữ liệu bản đồ khi tach ọn

2. Kinh nghiệm di dõn tỏi định cư trờn thế giới và Việt Nam

2.1 Tổng hợp kinh nghiệm đền bự tỏi định cư, ổn định sản xuất và đời sống cho người dõn bị ảnh hưởng bởi cỏc dự ỏn phỏt triển trờn thế giới ảnh hưởng bởi cỏc dự ỏn phỏt triển trờn thế giới

Kinh nghiệm của cỏc nước khỏc trờn thế giới về vấn đề đền bự tỏi định cư đó ch ỉ ra rằng:

- Chủ dự ỏn phải cú trỏch nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức ổn định và phỏt triển sản xuất, đời sống cho người dõn bị ảnh hưởng bởi dự ỏn;

- Nhà nước cũng phải cú trỏch nhiệm trong việc tổ chức ổn định và phỏt triển sản xuất, đời sống cho người dõn di chuyển khỏi lũng hồ;

- Phải tạo điều kiện để cho người dõn bị ảnh hưởng tham gia tớch cực vào việc xõy dựng và thực hiện kế hoạch ổn định và phỏt triển sản xuất, đời sống;

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

98

- Phải cú quan điểm và nhận thức đỳng đắn về cụng tỏc tỏi định cư. Tuyệt đối khụng được xem nhẹ, coi đõy chỉ là vấn đề di dõn để giải phúng lũng hồ, phục vụ cho việc tớch nước, phỏt điện;

- Đối với dõn cư nụng nghiệp chỳ ý phương thức đền bự bằng đất hơn là đền bự bằng tiền; đối với dõn phi nụng nghiệp thỡ chỳ trọng tạo ra việc làm;

- Tụn trọng tớnh cộng đồng trong tổ chức tỏi định cư, trỏnh xỏo trộn trong đời sống tinh thần;

- Quan tõm tới vấn đề bảo vệ mụi trường;

- Về mặt tổ chức cú thể thành lập một bộ phận quản lý chương trỡnh nằm trong ban quản lý cụng trỡnh thủy điện. [7]

2.2 Một số vấn đề tồn tại trong cụng tỏc di dõn tỏi định cư tại Việt Nam

Hiện nay trong cụng tỏc di dõn tỏi định cư ở Việt Nam cũn tồn tại một số vấn đề như: - Về phỏp lý chưa cú một quy phạm đầy đủ;

- Tổ chức tỏi định cư cũn nhiều thiếu sút như: + Cụng tỏc khảo sỏt tỏi định cư chưa tốt;

+ Quy mụ cỏc điểm, khu tỏi định cư chưa hợp lý;

+ Chưa quan tõm đến yếu tố văn húa (phong tục, tập quỏn);

- Chưa gắn quy hoạch tỏi định cư với QH tổng thể phỏt triển kinh tế - xó hội; - Cụng tỏc bồi thường và hỗ trợ chưa hợp lý, kịp thời;

- Trỡnh độ lập, quản lý và giỏm sỏt quy hoạch tỏi định cư chưa tốt. [8]

3. Kết quả nghiờn cứu

3.1 Điều kiện tự nhiờn và nguồn tài nguyờn đất đai khu tỏi định cư Nậm Hàng

Tổng diện tớch đất tự nhiờn 12.330 ha, trong đú:

- Đất nụng nghiệp là: 3.919 ha, chiếm 31,78% tổng diện tớch tự nhiờn - Đất phi nụng nghiệp là: 120 ha, chiếm 0,97% tổng diện tớch tự nhiờn - Đất chưa sử dụng cũn: 8.291 ha chiếm 67,24% tổng diện tớch tự nhiờn [4]

Bảng 1: Tài nguyờn đất khu tỏi định cư Nậm Hàng

TT Tờn đất Ký hiệu Diện tớch (ha) I Nhúm đất phự sa P 62,13 1 Đất phự sa ngũi suối Py 46,00 2 Đất phự sa khụng được bồi P 16,13 II Nhúm đất đỏ vàng F 8727,25 3 Đất vàng đỏ trờn Macma axit Fa 5729,65 4 Đất đỏ vàng trờn đỏ sột Fs 1346,85 5 Đất đỏ vàng trờn đỏ biến chất Fj 1223,87 6 Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lỳa Fl 426,88

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 100 -101 )

×