0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Kết quả nghiờn cứu

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 69 -72 )

- Hàm hiển thị thụng tin dữ liệu bản đồ khi tach ọn

4. Kết quả nghiờn cứu

Vựng khụng biến động qua hai thời điểm được phõn bố đều trờn cả 4 xu hướng (trung bỡnh khoảng 4%). Trờn ảnh hướng biến động, vựng khụng biến động là những vựng ngập nước, sự thay đổi giỏ trị phổ phản xạ thường do cỏc nhiễu trong kỹ thuật viễn thỏm và sự thay đổi đú khụng đỏng kể.

5. Kết luận

Với tư liệu ảnh viễn thỏm thu được, cựng đặc điểm lớp phủ đất tại thời điểm chụp ảnh trờn khu vực nghiờn cứu, chỉ số thực vật NDVI và chỉ số đất trống (BI) được lựa chọn để tớnh toỏn cho cặp ảnh Landsat là phự hợp với mục tiờu nghiờn cứu.

Trong nghiờn cứu, tỏc giả kết hợp những hiểu biết về địa bàn nghiờn cứu và dựa vào

Cường độ biến động & xu hướng biến động Diện tớch biến động (%)

Hỡnh 2.8 Ảnh cường độ biến động và vector biến động Giỏ trị trung bỡnh Độ lệch chuẩn Độ lệch chuẩn Khụn g biến động Khụn g biến động Biến động Biến động Giỏ trị pixel của ảnh biến động Số

lượng pixel

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

67

phương phỏp chia ngưỡng cường độ biến động của Ding Yuan để phõn cấp cường độ biến động thành 3 cấp, phõn loại cỏc dạng biến động và chất lượng biến động. Xu hướng biến động cỏc đối tượng được tổng quan theo 4 hướng I, II, III, IV theo sự thay đổi tương quan giữa chỉ số đất trống và chỉ số thực vật.

Độ chớnh xỏc của phương phỏp căn cứ vào rất nhiều yếu tố với từng cụng đoạn xử lý như: Mức độ thống nhất, phự hợp của tư liệu ảnh và cỏc chỉ số khi sử dụng; Độ chớnh xỏc trong quỏ trỡnh tiền xử lý ảnh, trong đú nắn ảnh ở cỏc thời điểm khỏc nhau về cựng một hệ toạ độ cú ý nghĩa quyết định; Phương phỏp phõn ngưỡng phự hợp sẽ phõn chia mức độ biến động theo nhu cầu của người sử dụng.

Hỡnh 2.9 Kết quả nghiờn cứu biến động

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Corey Baker, Rick L. Lawrence, Clifford Montagne and Duncan Patten (2007). "Change detection of wetland ecosystems using landsat image and change vector analysis" The

Society of Wetland Scientists 27: (610-619).

[2] Ding Yuan, Christopher D. Elvidge and Ross S. Lunetta (1998). "Survey of Multispectral Methods for Land Cover Change Analysis." Remote Sensing Change Detection

Environmental Monitoring Methods and Applications 2: (22-23).

[3] Eric F. Lambin, Alan H. Strahlerf (1994),"Change-Vector Analysis in Multitemporal Space: A Tool To Detect and Categorize Land-Cover Change Processes Using High Temporal-Resolution Satellite Data.", MODIS Publications: (231,243).

[4] Huete, A. R. (1988). "A soil –adjusted vegetation index (SAVI)." Remote Sensing of

Environment 25: (295-309).

[5] Jamalabad, M. S. a. A. A. A. (2004). "Forest Canopy Density Monitoring, Using Satellite Images." XXth ISPRS Congress, Istanbul.

[6] A. Bannari; D. Morin; F. Bonn; A. R. Huete (1995), “A review of vegetation indices”,

Remote Sensing Reviews

[7] Ronald R. Rindfuss, Stephen J. Walsh, et al. (2003), "Linking household and remotely sensed data: Methodological and Practical Problems", People and the Enviornment:

Approches for Linking Household and Community Surveys to Remote Sensing and GIS, Kluwer Academic Publisher: (20-48).

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

68

SUMMARY

Study of Vegetation Index Selection and Changing detection thresholds in Land Cover Change assessment using Change Vector Analysis

Nguyen Ba Duy, HaNoi University of Mining and

Geology

Tong Sy Son, VietNam Academy of Science and

Technology

Abstract: In recent years, studying of changing detection of land cover plays an important role in making the strategy of the managers. Changing detection research of land cover based on Change Vector Analysis (CVA) had been mentioned quite a lot in recent researchs. However, in these studies did not mention the vegetation index selection and changing detection threshold in changing detection assessment. In this study, the

authors propose using two key

indicators shows the main characteristics of the coating, which is: The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Bare land Index (BI), the changing detection

threshold was also selected that proposed based on the statistical characteristics of the remote sensing data, combined with the use of expert knowledge about the study area

Người biờn tập:TS. Trần Võn Anh

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

69

NGHIấN CỨU PHƯƠNG PHÁP LỌC ĐIỂM TRONG CễNG NGH LIDAR

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 69 -72 )

×