0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Giới thiệu chung

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 45 -46 )

- Mục đớch bản đồ: Cỏc bản đồ phổ thụng và bản đồ tra cứu đũi hỏi cỏc ký hiệu cú hỡnh th ức thể hiện khỏc nhau, độ chớnh xỏc định vị cũng khỏc nhau

1. Giới thiệu chung

Hệ sinh thỏi vựng đầm lầy xung quanh hồ Tonle Sap đúng vai trũ quan tr ọng trong phỏt triển kinh tế, giảm nghốo, và bảo tồn sinh học tại nước đang phỏt triển như Camphuchia [1]. Hồ Tonle Sap nối với sụng Mờ Kụng qua sụng Tonle Sap (Hỡnh 1a). Trong mựa mưa, nước lũ từ sụng Mờ Kụng chảy vào hồ. Ngược lại, nước từ hồ chảy trở lại sụng Mờ Kụng vào mựa khụ. Sự thay đổi vựng ngập nước giữa mựa mưa và mựa khụ là từ 2 500 km2 đến xấp xỉ 15 000 km2

Dữ liệu rađa được ứng dụng rộng rói để quan trắc cỏc đặc tớnh thay đổi cỏc lớp phủ bề mặt ở vựng đầm lầy. Tỏn xạ phản hồi của rađa rất nhạy cảm với sinh khối, cấu trỳc của thực vật, và độ ẩm của đất [3]-[5]. Cỏc nghiờn cứu trước đõy đó thảo luận tỏc động của cỏc thụng số như gúc chiếu tới, độ phõn cực, và tần số cho quan trắc cỏc thay đổi bờn dưới của lớp phủ thực vật do lũ lụt gõy ra [6]-[8]. Kờnh L của rađa là thớch hợp hơn kờnh C và X bởi khả năng xuyờn qua lớp thực phủ để quan trắc cỏc đối tượng bờn dưới. Một gúc chiếu từ 20

tương ứng với sự thay đổi mực nước từ 1 m đến 6-9,5 m tựy vào lũ l ụt từng năm [2]. Sự thay đổi về thủy văn này sẽ tỏc động làm thay đổi cỏc loài động và thực vật trong hệ sinh thỏi. Cỏc thụng tin về thay đổi thực vật, điều kiện đất sẽ cú ớch cho nụng nghiệp, ngư nghiệp và bảo vệ mụi trường.

0 đến 300 là tốt hơn cỏc gúc chiếu lớn hơn vỡ khả năng nhận được tớn hiệu phản hồi mạnh hơn. Dữ liệu độ phõn cực HH cú thể phõn biệt giữa thực vật lũ lụt và thực vật chưa ngập lụt. Trong khi đú, độ phõn cực HV cú thể phõn biệt thực vật lũ lụt và đất ẩm [9]. Rosenqvist et al. đóthành cụng khi sử dụng một chuỗi ảnh kờnh L trong suốt 2 năm để phõn tớch sự thay đổi cả về khụng gian và thời gian vựng ngập lũ ở vựng trung tõm Amazon thuộc Brazil [10]. Một tập hợp ảnh kờnh L trong suốt 4 năm cũng đư ợc sử dụng cho quan trắc động lực của lũ lụt và phõn bố khụng gian của cỏc lớp phủ bề mặt ở vựng ngập lũ Amazon [11]. Tiềm năng của ảnh kờnh L cũng sử dụng cho xỏc định thay đổi về số lượng rừng ngập mặn ở khu vực nhiệt đới [12]. Cỏc thay đổi về đa cực của tỏn xạ phản hồi từ vựng đầm lầy với tỏc động của thủy triều vựng ven biển cũng

Tuyển tập bỏo cỏo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 15/11/2012

43

được mụ hỡnh húa sử dụng ảnh kờnh L [13]. Dữ liệu AirSAR được đầu tư cho thành lập bản đồ cú 14 loại lớp phủ bề mặt trong hệ sinh thỏi thuộc phớa Tõy-Bắc vựng lũ lụt Tonle Sap [14]. Ba ảnh JERS-1 tại 3 thời điểm khỏc nhau trong một mựa lũ cũng được sử dụng để tổ hợp màu giả nhằm xỏc định cỏc thay đổi của khu vực đầm lầy giữa cỏc thời điểm ghi nhận ảnh [15]. Cỏc nghiờn cứu trờn cho chỳng ta thấy tiềm năng của kờnh L của ảnh rađa cho quan trắc cỏc thay đổi bề mặt ở vựng ngập lũ.

Mục tiờu của bài bỏo là xõy đựng một mụ hỡnh thay đ ổi hệ số tỏn xạ phản hồi theo hàm của giỏ trị mực nước thay vỡ quan trắc theo chuỗi dữ liệu qua nhiều năm. Đặc tớnh phụ thuộc vào thời gian của hệ số tỏn xạ phản hồi được tớnh toỏn từ độ phõn cực HH và HV của ảnh ALOS PALSAR được sử dụng trong nghiờn cứu này.

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2012 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Trang 45 -46 )

×