0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Họp các TT chuyên mơn để nhận định, đánh giá chất lượng giảng dạy học kỳ I, đề ra biện pháp khắc phụ c các

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 142 -142 )

yếu kém. - Sơ kết học kỳ I tồn trường Tháng 1 Giống tháng 10. Thêm: - Tổ chức kiểm tra, sơ kết học kỳ I

- Chỉđạo các tổ chuyên mơn thực hiện giảng dạy theo chương trình học kỳ II

Giống tháng 10. Thêm:

- Chuẩn bị các điều kiện để GV tham gia hội giảng tỉnh (nếu cĩ). (nếu cĩ).

Tháng 2 Giống tháng 10

- Chỉđạo các TT tổ chức dự giờ, gĩp ý để GV tham gia hội giảng tỉnh đạt kết quả tốt

Giống tháng 10. Thêm:

- Tổ chức cho GV tham gia hội giảng tỉnh.

Tháng 3 Giống tháng 10. Thêm: - Tham gia Hội giảng cấp tỉnh - X lý kết qu hc tp gia k ca HS. Sơ kết, phát thưởng. Nhận định kết quảđể cĩ biện pháp điều chỉnh phù hợp. Giống tháng 10. Thêm:

- Lập kế hoạch ơn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12 ( xác định

đối tượng ơn thi, bố trắ GV dạy, lập thời khĩa biểu ơn thi,...)

- Tổ chức ơn thi cho HS.

Tháng 4 Giống tháng 10. Thêm:

-Tổ chức ơn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12

- Theo dõi, kiểm tra việc ơn thi về nội dung, giờ giấc của GV và HS GV và HS

Giống tháng 4. Thêm:

- Chỉđạo các tổ chuyên mơn làm đề cương và tổ chức ơn tập cho HS

- Phân cơng GV ra đề kiểm tra học kỳ II - Tổ chức kiểm tra học kỳ II.

- Chỉđạo nhập điểm vào máy vi tắnh

- Xử lý, xếp loại học lực và hạnh kiểm cho HS. - Chỉđạo GV vào sổđiểm và học bạ - Chỉđạo GV vào sổđiểm và học bạ

- Các tổ chuyên mơn họp tổng kết các hoạt động giảng dạy cho cả năm. Đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua cho

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 142 -142 )

×