0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Ngồi những biện pháp đã nêu trong phiếu, theo Anh (Chị), để nâng cao chất lượng giảng dạy cần áp dụng thêm những biện pháp quản lý nào phù hợp với đi ề u

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 121 -126 )

kiện nhà trường hiện nay? ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ... ...

VI.Xin Anh (Chị) cho biết những kiến nghị của mình đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, với địa phương nhằm thực hiện tốt các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học:

1)Với Bo: ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ... ... 2)Với Sở:

ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ... ... 3) Với địa phương: ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ... ... Xin chân thành cám ơn

PH LC 4 - PHIU TRƯNG CU Ý KIN

(Dành cho Hiệu trưởng, Phĩ Hiệu trưởng chuyên mơn và các Tổ trưởng chuyên mơn trường trung học phổ thơng)

I.Để giúp chúng tơi tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý hoạt động giảng dạy của Hiệu trưởng các trường THPT, xin Anh (Chị) vui lịng cung cấp thơng tin về trường THPT mà Anh (Chị) đang cơng tác bằng cách bằng cách: chọn số 1. 2, 3, 4, đểđánh dấu x để

biểu thị thực tế quản lý hoạt động giảng dạy của HT tại trường Anh (Chị) với quy ước:

4: Thực hiện tốt. 3: Thực hiện khá. 2: Thực hiện trung bình. 1: Thực hiện yếu.

Thực tế tại trường anh chị

TT Nội dung quản lý hoạt động giảng dạy của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thơng

4 3 2 1 2 Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của 2 Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của

giáo viên

1 Tổ chức cho GV nắm kỹ phân phối chương trình và nội dung giảng dạy bộ mơn và lập kế hoạch giảng dạy chi tiết cho cả năm học.

2 Các kế hoạch giảng dạy của GV phải cĩ sự kiểm tra, phê duyệt của HT ngay từđầu năm học.

3 Các tổ chuyên mơn và ban chuyên mơn của nhà trường kiểm tra việc thực hiện chương trình theo từng tháng, học kỳ theo cách kiểm tra chéo với nhau trong tổ và giữa các tổ và báo cáo với HT. 4 Cĩ biện pháp xử lý đối với GV thực hiện sai phân phối chương

trình giảng dạy. 5 Biện pháp khác

... ...

3 Quản lắ hoạt động chuẩn bị của giáo viên trước giờ lên lớp.

1 Hướng dẫn các quy định, yêu cầu soạn bài, cung cấp đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu bộ mơn cho GV.

2 Thực hiện việc kiểm tra giáo án định kỳ trong từng tháng và cuối học kỳ theo cách phân cơng kiểm tra chéo với nhau.

3 Thực hiện việc kiểm tra giáo án đột xuất của HT (hoặc Phĩ HT) trước hoặc sau giờ lên lớp.

4 HT (Phĩ HT) hoặc tổ trưởng kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị chu

đáo các phương tiện, đồ dùng dạy học cần thiết cho từng tiết dạy của GV căn cứ vào phiếu báo giảng và kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học.

5 Biện pháp khác

... ...

4 Quản lắ hoạt động của giáo viên trong giờ lên lớp

đầu bài kết hợp vỡ ghi của học sinh để quản lý giờ dạy của GV. 2 Cĩ chếđộ theo dõi việc vắng, vào trễ, ra sớm của GV và cĩ biện

pháp xử lý việc thực hiện khơng đúng yêu cầu lên lớp.

3 Quy định chếđộ thơng tin, báo cáo và sắp xếp việc thay thế, dạy bù khi cĩ trường hợp vắng.

4 Tổ chức dự giờđịnh kỳ và đột xuất cùng với Tổ trưởng để kiểm tra chất lượng giờ dạy và phân tắch sư phạm bài dạy.

5 Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụđạo học sinh yếu kém cĩ sự

quản lý chặt chẽ của HT về giáo án, giờ giấc, đối tượng học sinh. 6 Biện pháp khác

... ...

5 Quản lý đổi mới phương pháp dạy học

1 Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức và chỉđạo thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy. 2 Tạo điều kiện thuận lợi để GV tiếp cận với phương pháp dạy học mới. 3 Tổ chức hội thảo chuyên đề vềđổi mới phương pháp dạy học. 4 Biện pháp khác ... ...

6 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

1 Phổ biến đến GV các văn bản quy định về kiểm tra, cho điểm, xếp loại văn hĩa của học sinh.

2 Các tổ chuyên mơn lập kế hoạch kiểm tra 15 phút, 1 tiết từđầu năm học cĩ sự phê duyệt của HT và thực hiện kiểm tra theo đúng kế hoạch.

3 Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc chấm trả bài cho học sinh theo

đúng quy chế chuyên mơn.

4 HT quản lý và trực tiếp xử lý kết quả học tập của học sinh bằng cơng nghệ thơng tin.

5 Thực hiện kiểm tra đột xuất và định kỳ sổđiểm cá nhân, sổ ghi tên ghi điểm, sổ học bạ và bài kiểm tra của học sinh.

6 Tổ chức cho GV theo học chuyên đề ỘKiểm tra và đánh giathành quả học tập của học sinh bằng trắc nghiệm khách quanỢ và áp dụng thực hiện.

7 Biện pháp khác

... ...

7 Quản lý hoạt động của tổ chuyên mơn

1 Hiệu trưởng chỉđạo các tổ chuyên mơn xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt của tổ.

2 Tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt chuyên mơn theo đúng quy định của Điều lệ phổ thơng.

3 Yêu cầu các tổ chuyên mơn thực hiện nghiêm túc chếđộ kiểm tra chuyên mơn (bao gồm hồ sơ chuyên mơn, việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy...)thường xuyên báo cáo về các hoạt

động của tổ chuyên mơn. 4 Biện pháp khác

... ...

8 Quản lý cơng tác bồi dưỡng giáo viên

1 HT, các Phĩ HT và tổ trưởng thường xuyên dự giờ và phân tắch sư

phạm bài học để GV cĩ điều kiện nâng cao nghiệp vụ sư phạm. 2 Lập quy hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV, động viên

khuyến khắch GV học tập đểđạt chuẩn và nâng chuẩn. 3 Thực hiện cơng tác bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ.

4 Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên về tin học cho GV đểứng dụng cơng nghệ thơng tin trong giảng dạy.

5 Kiểm tra việc dự giờ theo tiêu chuẩn của GV 6 Tổ chức cho GV giỏi dạy hội giảng để tất cả GV cùng dự và rút

kinh nghiệm. 7 Biện pháp khác

... ...

9 Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt

động giảng dạy 1 Khai thác, quản lý và sử dụng cĩ hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện cĩ của nhà trường. 2 Tăng cường quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho hoạt động dạy học như: phịng học, bàn ghế, bảng đen, ánh sáng, quạt điệnẦ

3 Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mới, thường xuyên tham mưu với cấp trên để trang bịđầy đủ và đồng bộ phương tiện hỗ trợ hoạt động dạy học.

4 Tổ chức cho giáo viên thi làm đồ dùng dạy học và cĩ khen thưởng. 5 Biện pháp khác ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ... ... 10 Quản lý các hoạt động hỗ trợ và kắch thắch giảng dạy trong nhà trường

I Quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng:

1 Xây dựng tiêu chuẩn thi đua, đánh giá trên tinh thần dân chủ ( thơng qua Hội nghị cơng chức đầu năm).

2 Cĩ chếđộ khen thưởng theo từng tháng sau khi đã tổ chức đánh giá thi đua một cách cơng khai, dân chủ.

3 Thành lập quỹ khen thưởng từ nhiều nguồn đểđộng viên GV.

II Quản lý các hoạt động khác tạo điều kiện để GV yên tâm đứng lớp: lớp:

1 Tăng cường quản lý tài chắnh đảm bảo đầy đủ và kịp thời các chế độ cho GV như: giờ phụ trội, tăng giờ chấm bài, phụ cấp đứng lớp Ầ để GV khơng bị thiệt thịi về quyền lợi.

lương theo Nghịđịnh 43 của Chắnh phủ cho GV nhằm cải thiện

đời sống giúp GV yên tâm đứng lớp.

3 Thơng qua Tổ trưởng, GV, các đồn thểđể nắm tình hình mọi mặt của GV ( hồn cảnh gia đình, chuyên mơn, nghiệp vụ sư phạm, sức khỏe, nguyện vọng Ầ) để kịp thời cĩ giải pháp phù hợp . 4 Biện pháp khác

... ...

II.Theo Anh (Chị), thực trạng cơng tác quản lý hoạt động giảng dạy của Hiệu trưởng tại trường Anh (Chị) đang giảng dạy hiện nay như thế nào ( tốt hay chưa tốt)? Nguyên nhân vì sao?

... ... ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.ẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦIII. Trong thực tế cơng tác giảng dạy của mình, Anh (Chị) thường gặp những thuận lợi, khĩ khăn nào?

1) Những thuận lợi: ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ... ... 2)Những khĩ khăn: ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ... ...

IV. Ngồi những biện pháp đã nêu trong phiếu, theo Anh (Chị), để nâng cao chất lượng giảng dạy cần áp dụng thêm những biện pháp quản lý nào phù hợp với điều

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 121 -126 )

×