0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Báo cáo chất lượng kiểm tra của HS lớp mình phụ trách trong tháng 10 Tham gia hoạt động của

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 137 -137 )

tổ chuyên mơn - Báo cáo nh- Tham gia đầy ng khĩ khđủ các buăn, vi sinh hoướng mt cắc trong via t chuyên mơn ệc thực hiện chương trình

để tổ chuyên mơn giải bàn bạc giải quyết.

- Báo cáo về tình hình thực hiện các kế hoạch hoạt động giảng dạy của bản thân trong tháng 9 bản thân trong tháng 9

- Thực hiện cơng tác bồi

dưỡng của GV - Tham gia th- Thc hin dảo lu gi theo n các vđúng kấn đềế khĩ kh hoch ăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy, rút ra các PPDH cĩ hiệu quả

- Ghi lại các vấn đề cịn vướng mắc, các PPDH tắch cực cĩ hiệu quả,... vào sổ tay nghiệp vụđểđưa ra thảo luận trong tổ, nhĩm chuyên mơn vào sổ tay nghiệp vụđểđưa ra thảo luận trong tổ, nhĩm chuyên mơn - Thực hiện sử dụng cơ sở

vật chất, thiết bị dạy học - Lphụ trách. Trình TTphê duyp kế hoch s dng đồ dùng dệt y hc, phịng thc hành cho khi lp - Thực hiện việc sử dụng thiết bị dạy học, phịng thực hành theo đúng kế hoạch - Đăng ký làm đồ dùng dạy học. Thảo luận về cách thức làm đồ dùng dạy học - Thực hiện các hoạt động hỗ trợ và kắch thắch giảng dạy

- Tham gia đĩng gĩp ý kiến xây dựng Quy định thi đua khen thưởng - Thực hiện đúng nội quy của nhà trường về mọi mặt - Thực hiện đúng nội quy của nhà trường về mọi mặt

- Tham gia bình xét thi đua tháng 9

- Tìm hiểu đầy đủ về các chếđộ tiền lương, tăng giờ phụ trội, tăng giờchấm bài ... chấm bài ... - Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy Ging tháng 9 - Thực hiện hoạt động chuẩn bị của GV trước giờ lên lớp Giống tháng 9 - Thực hiện hoạt động giảng dạy trong giờ lên lớp Giống tháng 9 - Thực hiện đổi mới

PPDH - Th- Tham gia thực hiện chuyên o lun vđề vđổềđổi mi mi PPDH. ới PPDH theo đúng kế hoạch.

- Tham gia hội giảng tổ, gĩp ý, đánh giá, xếp loại giờ dạy của GV. Rút kinh nghiệm cho bản thân kinh nghiệm cho bản thân

- Thực hiện kiểm tra,

đánh giá kết quả học tập của HS

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo đúng quy chế, thực hiện chấm trả bài đúng thời gian quy định

- Ra đề kiểm tra ( nếu được phân cơng)

- Báo cáo chất lượng kiểm tra của HS lớp mình phụ trách trong tháng 10. - Tham gia hoạt động của - Tham gia hoạt động của

tổ chuyên mơn Ging tháng 9 - Thực hiện cơng tác bồi

dưỡng của GV Thcác bài phng nht trao i sử dđổụng thii, thếo lut bị dn cách dạy học và y các chứng dụương cơng nghng, các bài khĩ dệ thơng tin. y, - Thực hiện sử dụng phương tiện cơ sở vật chất, thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy - Thực hiện việc sử dụng thiết bị dạy học, phịng thực hành theo đúng kế hoạch

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 137 -137 )

×