0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt chuyên mơn theo

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 63 -64 )

đúng quy định của Điều lệ phổ thơng.

3,26 0,44 3,00 0,58 3 Yêu cầu các tổ chuyên mơn thực hiện nghiêm túc chếđộ kiểm 3 Yêu cầu các tổ chuyên mơn thực hiện nghiêm túc chếđộ kiểm

tra chuyên mơn (bao gồm hồ sơ chuyên mơn, việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy...), thường xuyên báo cáo về

các hoạt động của tổ chuyên mơn. 2,80 0,41 2,93 0,26 0,523 Trung bình chung 6 x = 2,96 y6= 2,73

Biện pháp 1: V vic HT ch đạo các t chuyên mơn xây dng kế hoch, ni dung sinh hot ca to được CBQL đánh giá ở mức độ khá, GV đánh giá ở mức độ trung bình (x = 2,83; y = 2,25). Qua phỏng vấn để tìm hiểu nguyên nhân cĩ sự khác nhau trong đánh giá thì thấy rằng việc đánh giá của GV là phù hợp hơn bởi các GV đều cho rằng mặc dầu các tổ chuyên mơn cĩ xây dựng kế hoạch và nội dung sinh hoạt ngay từ đầu năm học nhưng các kế hoạch và nội dung sinh hoạt đĩ vẫn cịn chung chung, cịn mang tắnh hình thức và chưa được cụ thể hố thành các cơng việc cụ thể. Điều đĩ cho thấy các HT tuy đã ý thức được vai trị của sinh hoạt chuyên mơn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở nhà trường nhưng việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện vẫn chưa được rõ ràng, việc chuẩn bị nội dung cho các buổi sinh hoạt của các tổ chuyên mơn cịn hời hợt chưa cĩ sức thuyết phục, hình thức tổ chức cịn đơn điệu, chưa được cải tiến nên chưa thu hút sự quan tâm của GV.

Biện pháp 2: T chc thường xuyên các bui sinh hot chuyên mơn theo đúng quy định ca Điu l ph thơng với điểm trung bình cao (x = 3,26; y = 3,00) cho thấy cả hai nhĩm đối tượng đều đánh giá cao biện pháp quản lý này của các HT. Các HT đã duy trì rất tốt các buổi sinh hoạt chuyên mơn trong nhà trường và xem đây là một hoạt động cần thiết trong nhà trường để đưa nền nếp chuyên mơn đi vào quy củ.

Biện pháp 3: Các t chuyên mơn thc hin nghiêm túc chếđộ kim tra chuyên mơn, thường xuyên báo cáo v các hot động chuyên mơn. Ở biện pháp này, cả hai

2,93). Điều đĩ cho thấy các HT rất chú ý đến việc kiểm tra chuyên mơn của GV và xem đây là cơng việc cần thiết để duy trì nề nếp chuyên mơn trong nhà trường.

Về nội dung các buổi sinh hoạt chuyên mơn, kết quả điều tra được trình bày ở bảng 2.13.

Bng 2.13: Ni dung các bui sinh hot chuyên mơn

Nội dung sinh hoạt SL TL% Hạng

Kiểm tra hồ sơ chuyên mơn của từng GV. 101 60,12 4

Thơng báo kế hoạch của tổ chuyên mơn trong thời gian tới. 162 96,43 1 Báo cáo việc thực hiện chương trình của từng GV. 125 74,40 3

Nhận xét chất lượng bài kiểm tra và đề kiểm tra trong thời gian qua và rút kinh nghiệm .

25 14,88 5 Thảo luận vềđổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giảng dạy. 10 5,95 9

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 63 -64 )

×