0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Quản lý đổi mới phương pháp dạy học

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 29 -30 )

ỘPhương pháp dạy học (PPDH) là tổ hợp các cách thức hoạt động của thầy và trị

trong quá trình dạy học, được tiến hành dưới vai trị chủ đạo của thầy nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy họcỢ.[30, tr.187]

Đổi mới PPDH khơng phải là thay đổi tồn bộ PPDH đã cĩ, mà phải trên cơ sở phát huy những yếu tố tắch cực của PPDH hiện nay, từng bước áp dụng những PPDH tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại nhằm thay đổi cách thức dạy học, thay đổi phương pháp học tập của học sinh, chuyển từ học tập thụ động sang học tập tắch cực, chủ động, sáng tạo, từng bước chuyển dần PPDH theo hướng biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, biến quá trình dạy học thành quá trình tự học.

Để quản lý tốt việc đổi mới PPDH, HT phải:

- Nghiên cứu, nắm vững bản chất của việc đổi mới PPDH.

- Tác động đến nhận thức của GV trong việc đổi mới PPDH và cĩ thái độ trân trọng, ủng hộ, khuyến khắch các sáng kiến, cải tiến của GV; hướng dẫn, giúp đỡ GV vận dụng phương pháp dạy học tắch cực vào từng mơn học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo các chuyên đề về đổi mới PPDH ngay từ đầu năm học và thực hiện một cách thường xuyên cĩ hiệu quả, tránh phơ trương hình thức.

- Chọn lọc chuyên đề đổi mới PPDH phù hợp với tình hình thực tế của trường về đội ngũ GV, về cơ sở vật chất cũng như các phương tiện phục vụ cho hoạt động giảng dạy.

Đổi mi PPDH là mt yêu cu cp thiết để thc hin vic đổi mi mc tiêu và ni dung dy hc trong giai đon hin nay và HT chắnh là người chu trách nhim v vic đổi mi PPDH trường mình. Do đĩ, HT cn phi cĩ các bin pháp để ch đạo cht ch vic đổi mi PPDH theo hướng phát huy tắnh tắch cc, ch động ca hc sinh.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 29 -30 )

×