0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Chương trình quản lý họat động giảng dạy của Hiệu trưởng Thờ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 128 -128 )

Thời

gian Ni dung qun lý Cơng vic c th Đốliên quan i tượng

gian Ni dung qun lý Cơng vic c th Đốliên quan i tượng

- GV

- Quản lý thực hiện chương trình, kế chương trình, kế

hoạch giảng dạy

- HT chỉđạo PHT, TT, nhĩm trưởng chuyên mơnchỉđạo, hướng dẫn các tổ, nhĩm chuyên mơn xây dựng kế họach hướng dẫn các tổ, nhĩm chuyên mơn xây dựng kế họach chuyên mơn của tổ, nhĩm chuyên mơn; xây dựng kế họach chuyên mơn của GV

- TT,GV Tháng 8 Tháng 8

- Quản lý cơng tác

bồi dưỡng GV - TBộ GD& chc cho GV nghiên cĐT, Sở GD&ĐT vu, h nhic tm vp các vụ dạy hăn bc trong nn chăđạm ho cc a mới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của họat

động giảng dạy.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên mơn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu giảng dạy của năm học tới. - GV - GV - Quản lý hoạt động chuẩn bị của GV trước giờ lên lớp - Thống nhất mẫu và số lượng các lọai hồ sơ sổ sách chuyên mơn ( dựa theo Điều lệ trường trung học).

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các lọai hồ sơ sổ sách của GV - Kiểm tra đột xuất và định kỳ cơng tác chuẩn bị của GV gồm: giáo án, đồ dùng dạy học - GV - GV - GV - Quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy - Chỉđạo PHT, TTCM phê duyệt kế hoạch giảng dạy của GV - Kết hợp với TT kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV thơng qua thời khĩa biếu, kế hoạch giảng dạy, phiếu báo giảng, sổ ghi đầu bài, vở ghi của HS

- Xây dựng biểu mẫu báo cáo, tổng kết việc thực hiện chương trình của các tổ chuyên mơn trình của các tổ chuyên mơn - TT, GV - GV -TT Tháng 9 - Quản lý hoạt động của tổ chuyên mơn - Cụ thể hĩa các văn bản chỉđạo của Bộ, Sở thành những quy

định nội bộ họat động chuyên mơn của tổ chuyên mơn. - Quản lý việc xây dựng kế họach chuyên mơn của tổ chuyên mơn

- Lập kế hoạch kiểm tra các tổ chuyên mơn

- Phê duyệt kế hoạch chuyên mơn của tổ chuyên mơn. - Chỉđạo tổ trưởng phê duyệt kế hoạch giảng dạy bộ mơn của - Chỉđạo tổ trưởng phê duyệt kế hoạch giảng dạy bộ mơn của

- TT - TT - TT - TT

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 128 -128 )

×