0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

GV, bộ phận giáo vụ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 129 -129 )

giáo vụ

- TT - Quản lý đổi mới - Quản lý đổi mới

PPDH - Chthực hiđạện các chuyên o PHT xây dđềng kđổếi m hoch i PPDH, kđổi mi PPDH, kế hoạch hộếi gi hong tch ổ, hội giảng trường, hội giảng tỉnh, đăng ký danh hiệu giáo viên giỏi các cấp

- Tổ chức cho GV tiếp cận với các PPDH tắch cực, chỉđạo việc thay đổi cách soạn giáo án

- Tổ chức bồi dưỡng GV cách sử dụng các phương tiện dạy học, các phần mềm tin học hỗ trợ việc đổi mới PPDH - Chỉđạo các tổ chuyên mơn thực hiện chuyên đề vềđổi mới PPDH theo đúng kế hoạch - GV - GV - TT,GV - Quản lý cơng tác bồi dưỡng GV - Khảo sát năng lực của GV thơng qua dự giờ, tổ chức hội giảng,... để cĩ kế hoạch bồi dưỡng

- Tổ chức các chuyên đề về PPDH bộ mơn, các giờ dạy minh họa để GV học tập tự bồi dưỡng

- Lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, tạo điều kiện để GV tham gia học các lớp chuẩn hĩa và trên chuẩn.

- GV - TT, GV - TT, GV - Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS - Tổ chức bồi dưỡng cho GV về nhận thức và kỹ năng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. - Chỉđạo tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra 15 phút, 1 tiết, kiểm tra học kỳ.

- Chỉđạo PHT phân cơng GV ra đề kiểm tra

- Chỉđạo các TT và GV thực hiện kiểm tra, đánh giá theo

đúng quy định và cĩ sự theo dõi, kiểm tra của HT

- TT,GV - TT - TT - GV - TT, GV - Quản lý phương tiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Chỉđạo các tổ trưởng chuyên mơn, GV lập kế hoạch sử

dụng, bảo quản thiết bị dạy học, phịng thực hành và làm đồ

dùng dạy học

- Tổ chức, chỉđạo việc thực hiện kế hoạch - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế họach

- TT, GV - TT, GV - TT, GV - TT, GV - Quản lý các hoạt động hỗ trợ và kắch thắch giảng dạy

- TT, GV - TT, GV - TT, GV - TT, GV - Quản lý các hoạt động hỗ trợ và kắch thắch giảng dạy - GV Tháng 10 - Quản lý hoạt động

của tổ chuyên mơn c- Kiủa tm tra vi, tiếp nhc thận các báo cáo cc hin kế hoa các tch chuyên mơn cổ chuyên mơn va trườề tình ng và hình giảng dạy của GV và học tập của HS

- Tham dự các buổi sinh hoạt của các tổ chuyên mơn.

- TT - TT, GV - TT, GV

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 129 -129 )

×