0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Tăng cường quản lắ cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 97 -99 )

. Cuối học kỳ, Ban chuyên mơn của nhà trường bao gồm các TTCM và Ban giám

3.2.2.7 Tăng cường quản lắ cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

* Nội dung

Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và chuyên mơn nghiệp vụ để tạo ra đội ngũ GV đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và đặc biệt là đồng bộ về cơ cấu.

* Tổ chức thực hiện

Để cơng tác bồi dưỡng GV cĩ hiệu quả, trước hết HT cần đánh giá đúng tình hình thực trạng đội ngũ GV trong nhà trường về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Trong tình hình hiện nay, các trường trong huyện vẫn cịn tình trạng thiếu GV trầm trọng, số GV cĩ

năng lực rất ắt và chưa đồng bộ về cơ cấu. Một số bộ mơn chưa đủ hoặc chưa cĩ GV đào tạo đúng chuyên ngành như: tin học, cơng nghệ, giáo dục cơng dân... Bên cạnh đĩ, cần để cho GV tự xác định được yêu cầu bồi dưỡng của bản thân về nội dung, mức độ cần đạt được. Trên cơ sở đĩ, HT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV về nội dung, thời gian và đối tượng.

- HT thường xuyên khảo sát năng lực của GV thơng qua việc kiểm tra, đánh giá bằng các hình thức khác nhau như: dự giờ, tổ chức hội giảng, tổ chức các hoạt động chuyên mơn trong nhà trường; qua đánh giá của tổ trưởng, nhĩm trưởng chuyên mơn, của đồng nghiệp GV, qua kết quả chất lượng giảng dạy và tham khảo ý kiến của HS. Trên cơ sở đĩ cĩ những biện pháp thắch hợp để phát huy mặt mạnh đồng thời gĩp ý chân tình về những mặt cịn yếu để GV nhận rõ những hạn chế của mình từ đĩ cĩ nhu cầu bồi dưỡng.

- Thực hiện các hình thức bồi dưỡng tại chỗ cho GV, đĩ là tổ chức các chuyên đề về phương pháp dạy học bộ mơn. Đây là hình thức mang lại hiệu quả cao nhất đặc biệt là trong giai đoạn đang tiến hành đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học ở cấp học THPT. Cần lựa chọn các nội dung hấp dẫn để lơi kéo GV tham gia một cách tắch cực như: bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng soạn bài theo hướng thiết kế hệ thống câu hỏi, hệ thống các thao tác thực hành, tổ chức thảo luận của HS; các kỹ năng dạy học trên lớp theo hướng đổi mới; các kỹ năng chung mang tắnh cơng cụ như kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại vào dạy học, kỹ năng sử dụng phần mềm trên máy tắnh, kỹ năng khai thác thơng tin trên mạng... Các hình thức bồi dưỡng cĩ thể là: tổ chức thực nghiệm phương pháp giảng dạy, phương pháp giải quyết các bài khĩ, phương pháp dạy một thể loại bài, tổng kết phổ biến và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. - Tổ chức các giờ dạy minh họa phương pháp giảng dạy mới, các giờ hội giảng thường xuyên nhằm rút kinh nghiệm về chuyên mơn, nghiệp vụ. Động viên, tạo điều kiện để GV tham gia các kỳ Hội giảng cấp trường, cấp tỉnh và cĩ chế độ khen thưởng xứng đáng cho GV cĩ kết quả Hội giảng tốt.

- Tổ chức bồi dưỡng cho GV phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng, tạo điều kiện về thời gian, tài liệu và định hướng những vấn đề cần nghiên cứu một cách thiết thực.

- Đi sâu giúp đỡ GV mới ra trường, GV yếu kém về chuyên mơn, nghiệp vụ bằng

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 97 -99 )

×