0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Quản lý việc chuẩn bị của giáo viên trước giờ lên lớp

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 25 -26 )

Việc chuẩn bị của giáo viên trước giờ lên lớp là một khâu quan trọng trong hoạt động giảng dạy của GV. Việc chuẩn bị của GV bao gồm chuẩn bị dài hạn cho cả năm học và chuẩn bị trực tiếp cho từng tiết dạy.

- Việc chuẩn bị dài hạn cho cả năm học bao gồm các cơng việc sau: GV tìm hiểu về học sinh lớp mình giảng dạy; nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung tài liệu giảng dạy để lựa chọn tài liệu cho từng tiết dạy, phương pháp, phương tiện dạy học thắch hợp; tìm hiểu các phương tiện hiện cĩ của nhà trường để cĩ kế hoạch làm nên các phương tiện mới; cuối cùng trên cơ sở các cơng việc trên kết hợp với tài liệu hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục mỗi GV và tập thể nhĩm GV xây dựng kế hoạch giảng dạy theo chương mục cả năm hay từng học kỳ của mình.

- Chuẩn bị trực tiếp cho từng tiết dạy:

Chuẩn bị cho từng tiết dạy bao gồm việc soạn giáo án - tức lập kế hoạch bài giảng và việc chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học để phục cho tiết dạy đảm bảo cĩ chất lượng.

Tuy rằng bài soạn chưa phải đã dự đốn hết các tình huống trên lớp nhưng ỘSoạn bài là việc chuẩn bị quan trọng nhất của GV cho giờ lên lớpỢ [20, tr.69]. Bài soạn là một bản thiết kế cụ thể cho giờ lên lớp, nĩ là kết quả lao động sáng tạo của người GV. Bài soạn thể hiện sự lựa chọn của GV về nội dung kiến thức cần truyền thụ; phương pháp giảng dạy bao gồm các hoạt động của thầy và hoạt động của trị trong giờ lên lớp; các hình thức tổ chức dạy học: ở lớp, ở phịng thắ nghiệm; ở ngồi trờiẦ; dự định các thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết; ấn định về thời gian thực hiện đồng thời dự đốn tình

huống và phương thức giải quyết. Cĩ nhiều loại bài học: bài học kiến thức mới, bài học ơn tập, bài tổng kết, chữa bài tập, bài thực hành Ầ Bất kỳ loại bài nào cũng phải giải quyết đúng sự lựa chọn các vấn đề trên.

Để quản lý tốt việc chuẩn bị của GV trước giờ lên lớp, HT cần tiến hành một số cơng việc phổ biến như sau:

+ Hướng dẫn GV lập kế hoạch soạn bài từ đầu năm học và phải cĩ kiểm tra, ký duyệt.

+ Cung cấp cho GV đầy đủ sách giáo khoa, các tài liệu khác cĩ liên quan và các phương tiện dạy học.

+ Tổ chức các buổi hướng dẫn, thảo luận về cách thức, phương pháp soạn bài cũng như những kinh nghiệm soạn bài của các GV giỏi. Hướng dẫn các tổ chuyên mơn thống nhất nội dung và hình thức bài soạn.

+ Kết hợp với Phĩ HT, TTCM tổ chức kiểm tra việc soạn bài của GV bằng các hình thức định kỳ hay đột xuất trước hay sau giờ lên lớp. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học và phịng thực hành bộ mơn, phiếu báo giảng của GV, sổ theo dõi việc mượn đồ dùng dạy học, sử dụng phịng thực hành bộ mơn để kiểm tra việc chuẩn bị các phương tiện phục vụ cho việc giảng dạy của GV.

Chun b ca GV trước gi lên lp là mt khâu quan trng và chiếm nhiu thi gian nht ca GV trong hot động ging dy. Vic chun b tt s quyết định mt phn quan trng s thành cơng ca gi lên lp. Chắnh vì thế HT cn phi to mi điu kin cũng như cĩ các bin pháp để kim tra thường xuyên vic chun b này.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 25 -26 )

×