0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Xây dựng kế hoạch dự giờ của HT và PHT, tổ chức dự

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 139 -140 )

giờ GV và phân tắch sư phạm bài dạy ( Chú ý đến đối tượng GV mới, GV cịn non yếu về chuyên mơn, nghiệp vụ sư phạm).

Tháng 9

- Quản lý hoạt động của GV trong giờ lên của GV trong giờ lên lớp

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nề nếp chuyên mơn của GV ( giờ giấc lên lớp, việc dạy thay, dạy bù) .

- Chỉđao tổ trưởng lập kế hoạch phụđạo HS kém, bồi dưỡng HS giỏi.

- Xây dựng quy định về dạy thêm, học thêm

- Chỉđạo PHT xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH, kế

hoạch thực hiện các chuyên đềđổi mới PPDH, kế hoạch hội giảng tổ, hội giảng trường, hội giảng tỉnh, đăng ký danh hiệu giáo viên giỏi các cấp

- Tổ chức cho GV tiếp cận với các PPDH tắch cực, chỉđạo việc thay đổi cách soạn giáo án - Bồi dưỡng GV cách sử dụng các phương tiện dạy học, các phần mềm tin học hỗ trợ việc đổi mới PPDH - Quản lý đổi mới PPDH

- Chỉđạo các tổ chuyên mơn thực hiện chuyên đề vềđổi mới PPDH theo đúng kế hoạch - Khảo sát năng lực của GV thơng qua dự giờ, tổ chức hội giảng,... để cĩ kế hoạch bồi dưỡng - Tổ chức các chuyên đề về PPDH bộ mơn, các giờ dạy minh họa để GV học tập tự bồi dưỡng - Quản lý cơng tác bồi dưỡng GV - Lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, tạo điều kiện để GV tham gia học các lớp chuẩn hĩa và trên chuẩn.

- Tổ chức bồi dưỡng cho GV về nhận thức và kỹ năng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. - Chỉđạo PHT phân cơng GV ra đề kiểm tra

- Chỉđạo tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra 15 phút, 1 tiết, kiểm tra học kỳ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 139 -140 )

×