0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Cơ sở lý luận cơng tác quản lý hoạt động giảng dạy của HT trường Trung học phổ thơng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 81 -81 )

I Quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng:

2. Nguyên nhân khách quan.

3.1.2 Cơ sở lý luận cơng tác quản lý hoạt động giảng dạy của HT trường Trung học phổ thơng.

TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN XUYÊN MỘC 3.1 Cơ sở xác lập biện pháp. 3.1 Cơ sở xác lập biện pháp.

Để đề ra các biện pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục những khĩ khăn, bất cập trong cơng tác quản lý hoạt động giảng dạy của HT, chúng tơi căn cứ trên các cơ sở sau:

3.1.1 Cơ sở pháp lắ.

- Chiến lược phát triển giáo dục 2001 Ờ 2010 của Thủ tướng Chắnh phủ.

- Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chắn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khĩa IX về một số chủ trương, chắnh sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ IX của Đảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ năm học 2006-2007.

- Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bắ thư về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chắnh phủ về việc phê duyệt Đề án Ộ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010Ợ.

- Nghị quyết số 37/2004/QH 11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về Giáo dục.

3.1.2 Cơ sở lý luận cơng tác quản lý hoạt động giảng dạy của HT trường Trung học phổ thơng. phổ thơng.

Đã trình bày ở chương 1. Ở đây, tác giả luận văn căn cứ chủ yếu trên hai cơ sở: - Chức năng quản lý ( kế hoạch hĩa, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế họach);

- Các nội dung quản lý hoạt động giảng dạy.

3.1.3 Cơ sở thực tiễn: thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của HT các trường THPT huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà rịa-Vũng tàu và nguyên nhân của thực trạng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 81 -81 )

×