0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Nhĩm biện pháp 2: Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý họat động giảng dạy

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 84 -85 )

I Quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng:

2. Nguyên nhân khách quan.

3.2.2 Nhĩm biện pháp 2: Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý họat động giảng dạy

Mẫu kế hoạch quản lý họat động giảng dạy của tổ trưởng chuyên mơn)

- Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch họat động giảng dạy cá nhân. HT chỉ đạo cho các TTCM hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch họat động giảng dạy cá nhân cho năm học. Kế hoạch của GV được xây dựng dựa trên cơ sở kế hoạch chuyên mơn của trường, kế hoạch chuyên mơn của tổ chuyên mơn và được thể hiện bằng những nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu của bản thân GV. Lưu ý rằng, trong giai đoạn ngành giáo dục đang thực hiện cuộc vận động Ộhai khơngỢ thì các chỉ tiêu đề ra phải căn cứ trên cơ sở thực tiễn của các lớp học do GV phụ trách cũng như điều kiện thuận lợi, khĩ khăn của nhà trường và từng địa phương. Chắnh vì vậy mà kế hoạch chuyên mơn cá nhân của GV phải mang tắnh khoa học, thiết thực và đặc biệt là cĩ tắnh khả thi. Kế hoạch chuyên mơn cá nhân của GV phải đề cập đến các vấn đề sau:

+ Phương hướng và chỉ tiêu phấn đấu của GV;

+ Kế hoạch giảng dạy bộ mơn của GV được xây dựng nhằm thực hiện chương trình giảng dạy của cả năm học. Trên cơ sở phân phối chương trình của bộ mơn, GV xây dựng kế họach giảng dạy của từng bài theo từng tuần cùng TBDH cần sử dụng.

+ Kế họach kiểm tra 15 phút, 1 tiết của từng mơn học;

+ Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học và phịng thực hành bộ mơn;

+ Kế hoạch tự bồi dưỡng về chuyên mơn và nghiệp vụ trong đĩ nêu rõ thời gian, nội dung bồi dưỡng, kết quả đạt được;

+ Kế hoạch dự giờ cá nhân.

Tất cả các vấn đề trên cũng được sắp xếp theo từng nội dung hoạt động giảng dạy của GV và được thực hiện bằng các cơng việc cụ thể phù hợp với từng khoảng thời gian trong năm. Và chúng tơi cũng mạnh dạn đề xuất một mẫu kế họach họat động giảng dạy của GV để các HT tham khảo. ( Phụ lục 7 Ờ Mẫu kế hoạch họat động giảng dạy cá nhân của GV)

3.2.2 Nhĩm biện pháp 2: Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý họat động giảng dạy giảng dạy

Đây là nhĩm biện pháp cĩ tác dụng hỗ trợ việc thực hiện các kế hoạch quản lý họat động giảng dạy của HT. Nĩ bao gồm các biện pháp bổ sung (ngồi các biện pháp đã được các HT thực hiện khá tốt mà chúng tơi đã đề cập đến trong chương 2 và khơng nhắc lại ở đây) nhằm tăng cường việc thực hiện một cách chặt chẽ 10 nội dung quản lý hoạt động giảng dạy của HT.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 84 -85 )

×