0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Tăng cường các hoạt động thi đua khen thưởng kắch thắch hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 101 -102 )

. Cuối học kỳ, Ban chuyên mơn của nhà trường bao gồm các TTCM và Ban giám

3.2.2.9 Tăng cường các hoạt động thi đua khen thưởng kắch thắch hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

dy trong nhà trường.

* Nội dung

- Xây dựng Quy định về xếp loại thi đua cho cán bộ, GV và cơng nhân viên trong nhà trường.

- Tổ chức theo dõi việc thực hiện nền nếp hoạt động của GV để cho điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng một cách chắnh xác, cơng bằng.

* Tổ chức thực hiện

- HT đề ra Quy định về xếp loại thi đua bao gồm:

+ Nội dung và các chuẩn đánh giá cụ thể trong đĩ cĩ các mặt: giờ dạy; hồ sơ sổ sách chuyên mơn và cơng tác chuẩn bị tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy; tình hình thực hiện nền nếp chuyên mơn; kỷ luật lao động; các cơng tác kiêm nhiệm khác. Mỗi mặt đánh giá định ra một mức điểm cụ thể, nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm tùy theo mức độ. Kết quả đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng sẽ dựa vào điểm trung bình của các mặt trong đĩ lấy hệ số hai cho nội dung giờ dạy vì đây là hoạt động quan trọng nhất của GV. + Định mức tiền thưởng bình quân hàng tháng cho mỗi loại.

Quy định về xếp loại thi đua phải cĩ sự nghiên cứu, đĩng gĩp và thống nhất trong tồn thể Hội đồng sư phạm mới được đưa vào thực hiện.

- Tổ chức theo dõi, chấm điểm cụ thể cho việc thực hiện quy định để đánh giá xếp loại. Hàng tháng, các tổ chuyên mơn dựa vào kết quả tự bình xét của cá nhân, kết quả theo dõi của nhà trường để tắnh điểm , xếp loại cho GV trong tổ; đề nghị khen thưởng với những GV cĩ đĩng gĩp lớn cho các hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy.

+ Hội đồng thi đua của trường họp để rà xét thi đua và đưa ra dự kiến về xếp loại thi đua cho từng cá nhân, thơng báo cho tồn thể GV được biết và nếu khơng cĩ ý kiến gì thì HT ra quyết định cuối cùng về xếp loại thi đua và mức thưởng cho từng cá nhân.

+ Kết quả thi đua hàng tháng sẽ được dùng để bình xét danh hiệu GV cuối năm dựa trên cơ sở Nghị định 56 của Chắnh phủ và hướng dẫn danh hiệu GV giỏi của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục.

Để cĩ thể thực hiện cĩ hiệu quả cơng tác thi đua khen thưởng, HT cần huy động các nguồn tài chắnh như quỹ học phắ, quỹ dạy thêm học thêm, quỹ dạy nghề ... Làm thế nào để duy trì được mức thưởng đều đặn hàng tháng nhằm đạt được mục đắch cải thiện đời sống GV vừa cĩ thể động viên, kắch thắch GV làm việc. Ngồi việc thưởng hàng tháng, cần cĩ chế độ khen thưởng khác cho những GV cĩ các thành tắch nổi trội, cĩ những đĩng gĩp cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy như: GV cĩ học sinh giỏi giải tỉnh, giải quốc gia, GV cĩ tỷ lệ HS đậu tốt nghiệp cao; GV đạt danh hiệu GV giỏi từ cấp trường trở lên; GV cĩ các cơng trình nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm cĩ giá trị

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 101 -102 )

×