0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

Tăng cường xây dựng tổ chức chuyên mơn trong nhà trường

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 85 -87 )

I Quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng:

2. Nguyên nhân khách quan.

3.2.2.2. Tăng cường xây dựng tổ chức chuyên mơn trong nhà trường

* Nội dung

- Phân cơng cho PHT chuyên mơn những cơng việc cụ thể cĩ liên quan đến hoạt động giảng dạy.

- Xây dựng các tổ chuyên mơn vững mạnh đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể để giúp HT điều hành các hoạt động sư phạm và trực tiếp quản lý lao động của giáo viên trong tổ.

- Phân cơng giảng dạy cho GV một cách hợp lý, hài hịa, cân đối vừa phù hợp với nguyện vọng GV vừa đảm bảo chất lượng dạy học và đặc biệt là tạo nên một sự thống nhất chung thuận lợi cho hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

* Tổ chức thực hiện:

- Phân cơng cho PHT chuyên mơn: căn cứ vào năng lực và hồn cảnh của PHT chuyên mơn mà HT giao cho PHT chuyên mơn những cơng việc cụ thể cĩ liên quan đến hoạt động dạy học. Những cơng việc cần giao cho PHT chuyên mơn thường là:

+ Giúp HT tổ chức các hoạt động giảng dạy ( thực hiện kế hoạch do HT và PHT đã đề ra) như: phổ biến chương trình, các quy định về chuyên mơn; xếp thời khĩa biểu; phân cơng GV, hướng dẫn các hoạt động của tổ chuyên mơn Ầ

+ Chỉ đạo các hoạt động giảng dạy của GV, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên mơn.

+ Thống kê, báo cáo, phân tắch, nắm thơng tin về hoạt động giảng dạy.

- Chỉ đạo các tổ chuyên mơn điều hành các hoạt động sư phạm, trực tiếp quản lý lao động của GV trong tổ. Nhiệm vụ tổ chuyên mơn phải thực hiện bao gồm:

+ Tổ chức các hoạt động giảng dạy các mơn học được phân cơng. + Kiểm tra các hoạt động giảng dạy của GV trong tổ.

+ Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy, rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy.

Tổ trưởng chuyên mơn là người chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HT để điều hành các hoạt động nghiệp vụ sư phạm của tổ, người chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên mơn của tổ trước HT. Chắnh vì vậy HT cần tạo điều kiện thuận lợi để TTCM làm việc và đặc biệt HT cần phải lựa chọn được những người cĩ năng lực, nhiệt tình, phẩm chất đạo đức tốt vào chức vụ này.

- Phân cơng giảng dạy cho GV: việc phân cơng cho GV phải phù hợp với chuyên mơn được đào tạo, với khả năng và yêu cầu của khối lớp đồng thời cũng cần phải lưu ý đến nguyện vọng, sức khỏe và hồn cảnh gia đình của GV. Trong điều kiện về đội ngũ

GV hiện nay ở các trường THPT huyện Xuyên Mộc vừa thiếu, vừa yếu vừa khơng đồng bộ thì việc phân cơng của HT phải thật kỹ lưỡng, đảm bảo hài hịa, cân đối về chất lượng GV giữa các khối lớp. Để đảm bảo tắnh dân chủ và sự hợp lý, việc phân cơng GV cần được thực hiện theo một quy trình sau:

+ GV nêu nguyện vọng cá nhân của mình.

+ Ban Giám hiệu cùng các TTCM dự kiến phân cơng trên cơ sở nguyện vọng cĩ kết hợp với khả năng chuyên mơn của GV cùng yêu cầu của các khối lớp.

+ Các tổ họp thảo luận, thống nhất ý kiến về sự phân cơng.

+ Ban Giám hiệu họp thống nhất lần cuối cùng sau đĩ HT ra quyết định phân cơng.

Cần lưu ý rằng, việc phân cơng giảng dạy cho GV phải cĩ dự trù tình huống bố trắ GV thay thế (trong trường hợp các GV nghỉ hộ sản, điều trị bệnh tật hoặc đi học dài hạn) để sự thay thế khơng bị động và ắt cĩ sự xáo trộn trong hoạt động giảng dạy của GV cũng như học tập của các lớp.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA , VŨNG TÀU (Trang 85 -87 )

×