0

phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong sgk lịch sử 8

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SGK LỊCH SỬ 8

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SGK LỊCH SỬ 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... cho hc sinh khai thỏc ni dung kờnh hỡnh Giaựo Vieõn: Lửu Thũ Hueọ Trang 15 Trng THCS Th Trn Chõu Thnh SGK giỏo viờn hng dn hc sinh quan sỏt tranh nh, s , lc , SGK v nờu cõu hi hc sinh khai thỏc ... hc sinh, giỳp hc sinh khc sõu kin thc hn -Thụng qua vic khai thỏc kờnh hỡnh, giỏo viờn rốn cho hc sinh k nng phõn tớch ,so sỏnh, c, trỡnh by din bin trờn lc -Rốn k nng t cho hc sinh vic khai ... kờnh hỡnh SGK mụn lch s I TNG NGHIấN CU Thc hin gii phỏp: Khai thỏc ni dung kờnh hỡnh SGK mụn lch s i vi hc sinh lp trờn c s tỡm hiu ni dung ca tranh nh lch s K nng v k thut khai thỏc nh SGK mụn...
 • 43
 • 3,456
 • 12
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG BÀI 9 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG BÀI 9 THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Sư phạm

... việc hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng kênh hình hình thành cho học sinh kỹ khai thác sử dụng kênh hình học khác, từ hình thành cho học sinh kỹ tự học suốt đời- mục đích cần đạt phương pháp ... hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng kênh hình theo hướng tích cực BẢNG THỐNG KÊ THỰC NGHIỆM KHOA HỌC Lớp Tổng số Dạy học Dạy học truyền Ghi phương pháp hướng thống phương dẫn học sinh khai pháp ... học sinh khai thác sử dụng kênh hình theo hướng dạy học tích cực Trong qúa trình dạy học sử dụng kênh hình kết hợp với nhiều phương pháp dạy học theo đặc trưng môn phương pháp thuyết trình, phương...
 • 22
 • 787
 • 0
Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong bài dạy miền địa lý tự nhiên Việt Nam

Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong bài dạy miền địa lý tự nhiên Việt Nam

Giáo dục học

... thiÕt bỉ sung cho b¶n ®å treo têng mang tÝnh kh¸i qu¸t chung Trong s¸ch gi¸o khoa líp 8, c¸c h×nh 41.1, 42.1 vµ 43.1 ®Ĩ híng dÉn häc sinh x¸c ®Þnh vÞ trÝ, ph¹m vi, l·nh thỉ, nghiªn cøu ®Ỉc ®iĨm ... ®iĨm ®Þa h×nh miỊn Nam Trung Bé - Nam Bé T«i cho häc sinh ngåi c¹nh trao ®ỉi kho¶ng phót, sau ®ã gäi häc sinh ph¸t biĨu, chØ b¶n ®å KÕt qu¶, häc sinh chØ b¶n ®å ®óng khu vùc ®Þa h×nh, riªng phÇn ... hai miỊn phÝa B¾c PhÇn lín häc sinh c¶ häc sinh giái còng chØ nªu nªu ®ỵc ë gÇn xÝch ®¹o, bÞ d·y B¹ch M· ch¾n, thËm chÝ cã em ®äc hÕt c¶ mơc s¸ch gi¸o khoa trang 1 48 lu«n Theo t«i, cã thĨ nªn dïng...
 • 14
 • 1,385
 • 3
Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong sách giáo khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử 8

Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong sách giáo khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử 8

Sư phạm

... việc sử dụng có hiệu thiết bị dạy khai thác kênh thông tin sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực học sinh khai thác kênh hình 3.1 Khai thác lược đ trong sách giáo khoa Lịch sử 8: Về cách khai ... cầu họcsinh quan sát bảng giải: 3.2 Khai thác tranh ảnh sách giáo khoa Lịch sử 8: Việc khai thác tranh ảnh lịch sử tiến hành sau: + Khai thác triệt để chi tiết tranh, ảnh để gợi ý cho học sinh ... trung khai thác vấn đề sách giáo khoa cách hiệu để đạt kết cao sau: -Khai thác lược đồ, tranh ảnh sách giáo khoa môn Lịch sử lớp -Khai thác chân dung nhân vật lịch sử sách giáo khoa môn Lịch sử...
 • 12
 • 512
 • 0
skkn phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác nghệ thuật trào phúng trong hạnh phúc một tang gia trích tiểu thuyết số đỏ - vũ trọng phụng

skkn phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác nghệ thuật trào phúng trong hạnh phúc một tang gia trích tiểu thuyết số đỏ - vũ trọng phụng

Giáo dục học

... việc dạy học theo đặc trưng thể loại khoa học phương pháp dạy học văn hình thức Đó đường việc trả văn với nơi sinh thành, phát triển nó, đồng thời hình thành kỹ đọc hiểu văn văn học cho học sinh ... thuật d Sử dụng phương tiện dạy học Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển việc đổi phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học hướng đắn nhằm mang lại hiệu hứng thú học ... viên hướng dẫn học sinh đọc – hiểu đoạn trích “Hạnh phúc tang gia” trích “Số đỏ” – Vũ Trọng Phụng gặp khó khăn việc tìm cách khai thác chất trào phúng đoạn trích, số tiết học có xu hướng hướng dẫn...
 • 22
 • 1,538
 • 9
Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng đồ dùng dạy học trong một giờ học môn Địa lí lớp 8

Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng đồ dùng dạy học trong một giờ học môn Địa lí lớp 8

Địa lý - Địa chất

... hành áp dụng phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng đồ dùng dạy học học môn Địa lí cho học sinh trường PT - DTNT Tôi thấy dạy học phát huy tính tích cực, chủ động học sinh phù hợp tâm ... lược đồ, học sinh có kĩ phân tích sử dụng để hình thành kiến thức, khắc sâu kiến thức Hay qua ví dụ sau phương pháp hình thành kĩ cho học sinh sử dụng đồ - Yêu cầu : Học sinh quan sát hình 8. 1 sách ... khí học tập sôi nổi, hào hứng, mà dẫn giáo viên, học sinh tự khai nắm bắt tri thức từ phương tiện đồ, tranh ảnh Trong đề tài này, kinh nghiệm thân giảng dạy đưa số phương pháp hướng dẫn học sinh...
 • 23
 • 5,477
 • 10
phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng đồ dùng dạy học trong một giờ học môn địa lí 8

phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng đồ dùng dạy học trong một giờ học môn địa lí 8

Báo cáo khoa học

... hành áp dụng phơng pháp hớng dẫn học sinh khai thác sử dụng đồ dùng dạy học học môn Địa lí cho học sinh trờng PT - DTNT Tôi thấy dạy học phát huy tính tích cực, chủ động học sinh phù hợp tâm lý, ... lợc đồ, học sinh có kĩ phân tích sử dụng để hình thành kiến thức, khắc sâu kiến thức Hay qua ví dụ sau phơng pháp hình thành kĩ cho học sinh sử dụng đồ - Yêu cầu : Học sinh quan sát hình 8. 1 sách ... chất lợng dạy học học sinh cần thiết nhằm giúp học sinh học tốt chuẩn bị tiếp thu kiến thức lớp có liên quan.Tôi đ a số phơng pháp hớng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học địa lí đặc...
 • 13
 • 785
 • 0
skkn hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình để học bài học thuyết tiến hoá cổ điển - sinh học 12 nâng cao

skkn hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình để học bài học thuyết tiến hoá cổ điển - sinh học 12 nâng cao

Giáo dục học

... tranh vẽ hình 35 SGK Sinh học 12 nâng cao hướng dẫn học sinh cách khai thác tranh để trả lời câu hỏi  Học sinh trả lời câu hỏi theo hướng dẫn giáo viên, yêu cầu hoàn thành trước học 35  Học sinh ... Hưng Yên Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình để học Học thuyết tiến hoá cổ điển -Sinh học 12 nâng cao” Hoạt động giáo viên học sinh học - Giáo viên trình chiếu treo tranh hình 35 SGK 12 nâng ... Hưng Yên 18 Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình để học Học thuyết tiến hoá cổ điển -Sinh học 12 nâng cao” - Học sinh nhiệt tình tham gia vào học hiểu Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp gặp số...
 • 21
 • 832
 • 0
biện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng địa lý trong dạy học địa lý lớp 9

biện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng địa lý trong dạy học địa lý lớp 9

Giáo dục học

... 100,0 Nụng, lõm, ng nghip 40,5 29,9 27,2 25 ,8 25,4 23,3 23,0 Cụng nghip- xõy dng 23 ,8 28, 9 28, 8 32,1 34,5 38, 1 38, 5 Dch v 35,7 41,2 44,0 42,1 40,1 38, 6 38, 5 a Vẽ biểu đồ miền thể cấu GDP thời kì ... 1147,3 t ng, gp 1, 38 ln c Tng 2305 ,8 t ng, gp 1,3 ln d Tng 2305 ,8 t ng, gp 1, 38 ln Giai on 19 98- 2000 a Tng 2305 ,8 t ng, gp 1,3 ln b Tng 2305 ,8 t ng, gp 1, 38 ln c Tng 2305 ,8 t ng, gp 1,47 ln ... nghip 40,5 29,9 27,2 25 ,8 25,4 23,3 23,0 Cụng nghip- xõy dng 23 ,8 28, 9 28, 8 32,1 34,5 38, 1 38, 5 Dch v 35,7 41,2 44,0 42,1 40,1 38, 6 38, 5 a Vẽ biểu đồ miền thể cấu GDP thời kì 1991- 2002 b Hóy nhn...
 • 37
 • 694
 • 1
SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng Địa lý trong dạy học Địa lý lớp 9

SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức hiệu quả qua việc rèn kỹ năng Địa lý trong dạy học Địa lý lớp 9

Giáo dục học

... đề cập hai kênh: Kênh hình kênh chữ Nhìn chung kênh hình chứa đựng nội dung kiến thức nhiều hơn, kênh chữ đóng vai trò giới thiệu, hướng dẫn học sinh tìm kiến thức qua kênh hình Trong SGK địa lý ... kiến thức chứa hình - Kỹ khai thác kiến thức từ tranh học sinh hạn chế III MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KIẾN THỨC HIỆU QUẢ QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP ... hiểu định hướng đổi phương pháp dạy học: Định hướng đổi phương pháp dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập cho học sinh Giáo viên cần phải phấn đấu cho tiết học bình thường, học sinh nghĩ...
 • 43
 • 1,641
 • 5
sang kien khai thac kenh hinh trong day lich su 9

sang kien khai thac kenh hinh trong day lich su 9

Lịch sử

... án, 28 kênh hình học kì (từ đến 17) Các kênh hình đợc khai thác vào đầu mục (từ khai thác kênh hình, định hớng kiến thức cho học sinh khai thác kênh chữ ): Hình2 (bài1); Hình 12 (bài 6) ; Hình3 ... dung kênh chữ ): Hình ( 1) ; Hình 18, hình 19, hình2 0 (bài 9); Hình 7, hình (bài 4) ; Hình 24 hình 25 , hình 26 (bài 12), Hình 13 ( ) ; Hình 27 (bài 14) ; Hình 15 (bài7); Hình 28 (bài 16) Hình ... kênh hình (hình 2) theo phơng pháp dạy - học ( đa việc khai thác kênh hình lên đầu mục) Sau viết mục (II, 1) giáo viên hớng dẫn học sinh khai thác kênh hình: + Bớc 1: Giáo viên cho học sinh quan...
 • 25
 • 497
 • 0
SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh tự học địa lí lớp 12 thông qua rèn luyện kĩ năng khai thác bản đồ  atlat địa

SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh tự học địa lí lớp 12 thông qua rèn luyện kĩ năng khai thác bản đồ atlat địa

Giáo dục học

... hng dn hc sinh tỡm hiu phn lớ thuyt s thc hin tit dy thc hnh Bc 3: Giỏo viờn hng dn hc sinh cỏch khai thỏc Bc 4: T chc cho hc sinh thc hnh trờn lp Bc 5: ỏnh giỏ kt qu lm vic ca hc sinh sau hon ... lun nhúm Vn thc hnh khai thỏc s liu thng kờ chng trỡnh lp 12 rt ớt Trong kin thc lớ thuyt ca cỏc bi hc rt di, giỏo viờn khụng cũn nhiu thi gian hng dn hc sinh trờn lp Tuy hc sinh ó c hc cỏc lp ... treo tng ch yu s dng trờn lp vi s ụng hc sinh - Bn bn ch yu dựng cho lm vic cỏ nhõn ca hc sinh lp, nh - Bn SGK biu hin mt s ni dung ca bi vit SGK - Tp bn - Bn cõm - Bn khung( bn trng)...
 • 28
 • 496
 • 0
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 8 Ở TRƯỜNG THCS SÔNG ĐỐC 2

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 8 Ở TRƯỜNG THCS SÔNG ĐỐC 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... phương pháp giảng dạy dạng tập hoá học phù hợp với đối tượng học sinh trường, từ đưa sáng kiến kinh nghiệm “Một số phương pháp hướng dẫn học sinh giải vài dạng tập Hóa học lớp trường THCS Sông Đốc ... Qua việc thực phương pháp giảng dạy Hoá Học 8, thấy học sinh có nề nếp, tích cực hoạt động học tập, số học sinh yếu lúc đầu lơ là, thụ động việc tìm kiến thức thường ỷ lại học sinh khá, giỏi lớp, ... tập Hoá Học trình hướng dẫn HS giải tập thấy HS nhận thức nhanh hơn, kỹ giải tập HS thành thạo hơn, đem lại hứng thú, say mê học tập Học sinh thích học môn Hoá học không ngại giải tập hoá học Tuy...
 • 15
 • 6,287
 • 35
Cải tiến phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành tự do

Cải tiến phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành tự do

Trung học cơ sở - phổ thông

... Cải tiến phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành tự do” sinh thực xong luyện tập 3.Hiệu ứng dụng: 3.1.Số liệu chứng minh : Trước tơi chưa thực phương pháphướng dẫn theo phương pháp truyền ... ngữ cho học sinh 5.Phạm vi nghiên cứu: Qua thực dạy khối lớp 6;7 ;8; 9 học snh trung học sở mà cụ thể học sinh trường THCS Tân Tiến II.PHẦN NỘI DUNG: 1.Thực trạng: Trước hướng dẫn học sinh thực ... phần ngơn ngữ học Học sinh sử dụng điều học kết hợp với kiến thức kỹ sẵn có Ở giai đoạn học sinh tự phát biểu, khơng phụ thuộc vào giáo viên Giáo viên hướng dẫn theo dõi xem học sinh tham gia hoạt...
 • 6
 • 897
 • 1
Phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 học tốt cách phát âm tiếng Anh

Phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 học tốt cách phát âm tiếng Anh

Mầm non - Tiểu học

... thực .Trang 1.Giúp học sinh nhận biết nguyên âm ,phụ âm Trang 2.Giúp học sinh biết cách đánh trọng âm Trang 3.Giúp học sinh biết ngữ điệu câu Trang 4.Giúp học sinh biết cỏch c thờm ... tt cn phi hng dn hc sinh nm vng c cỏc phng phỏp sau: 1.Giỳp hc sinh nhn bit nguyờn õm _ph õm 2.Giỳp hc sinh bit cỏch ỏnh trng õm 3.Giỳp hc sinh bit c ng iu ca cõu 4.Giỳp hc sinh bit cỏch c thờm ... % 38, 5 % 28, 5 % 0% Lp 4C (22) 9% 31 ,8 % 54,5% 4,5%(Khuyt tt) Qua quỏ trỡnh ging dy, tụi ó ỳc rỳt c mt s kinh nghim nh v kt qu thu c S hc sinh c sai, c chm lp gi ó gim xung rt nhiu , s hc sinh...
 • 10
 • 5,189
 • 61
Đổi mới phương pháp hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ

Đổi mới phương pháp hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ

Tư liệu khác

... Đổi phương pháp hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Giáo viên: Mai Văn Giang II NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP Phương hướng, nhiệm vụ a Kiến thức: - Trang ... sau(Trang 38 SGK 9) ̣ Đổi phương pháp hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Giáo viên: Mai Văn Giang (Số liê ̣u: nghìn ha) Năm 1990 2002 Các nhóm Tổ ng số 9.040,0 12 .83 1,4 Cây lương thực 6.474,6 8. 320,3 ... Bước 4: Vẽ biểu đồ theo số liệu Lưu ý cho học sinh phải vẽ yếu tố Đổi phương pháp hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Giáo viên: Mai Văn Giang - Nếu biểu đồ hình tròn vẽ yếu tố theo chiều quay kim đồng...
 • 8
 • 604
 • 2
tiểu luận hướng dẫn học sinh khai thác thông tin trên bản đồ học tập địa lí

tiểu luận hướng dẫn học sinh khai thác thông tin trên bản đồ học tập địa lí

Quản trị kinh doanh

... cấp học, bậc học chương trình mơn Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập nhiệm vụ giáo viên khơng nên tổ chức hướng dẫn phương pháp học mà làm để phương pháp dạy học thầy đưa dần trò vào phương ... hướng dẫn học sinh đọc đồ Khối 7: hướng dẫn học sinh kĩ đọc đồ rèn luyện kĩ phân tích đồ Khối 8, 9: hướng dẫn học sinh hiểu thơng tin đồ sử dụng đồ thể đối tượng địa lý Trong khối khối 8, khai thác ... giải pháp phải cho học sinh biết sử dụng đồ cách thuận lợi Qua nhiều năm giảng dạy tơi rút kinh nghiệm cho thân hướng dẫn học sinh sử dụng đồ, việc chọn đề tài: Hướng dẫn học sinh khai thác...
 • 11
 • 723
 • 0
phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý – thcs

phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý – thcs

Hóa học

... tổ chức cho học sinh chuyên đề Hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập Vật lí – THCS” Trong chuyên đề chia thành nội dung hướng dẫn học sinh: • Trình tự giải tập vật lí • Hai phương pháp suy luận ... tạp Người viết : Vũ Ngọc Vân SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh giải tập vật lý – THCS - Thực cách cẩn thận phép tính số học, đại số hình học nên hướng dẫn học sinh làm quen dần với cách giải ... SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh giải tập vật lý – THCS Xuất phát từ lý định chọn đề tài: Hướng dẫn học sinh giải tập Vật lí – THCS” Nhằm giúp học sinh nắm kiến thức Từ nâng...
 • 20
 • 2,540
 • 12
phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6a2 _ trường thcs bưng bàng chuẩn bị bài mới ở nhà

phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6a2 _ trường thcs bưng bàng chuẩn bị bài mới ở nhà

Sinh học

... năm đến học kỳ I -Giữa học kỳ I đến cuối học kỳ I -Đầu học kỳ II đến học kỳ II IV/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -Phương pháp nghiên cứu tài liệu -Phương pháp điều tra -Phương pháp dự -Phương pháp đàm ... viên cần lưu ý việc hướng dẫn học sinh chuẩn bò nhà áp dụng phương pháp cho tất nội dung học mà phải sử dụng nhiều phương pháp khác cho nội dung học khác việc hướng dẫn học sinh chuẩn bò nhà không ... Trang 12 Phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 6a2 _ Trường THCS Bưng Bàng chuẩn bị nhà - Mất nhiều thời gian hướng dẫn học sinh với thời lượng cho phép giai đoạn không phút 3/ Hướng dẫn học sinh chuẩn...
 • 33
 • 803
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm:

Sáng kiến kinh nghiệm: "Hướng dẫn học sinh khai thác cácc bài toán"

Toán học

... môn học nên năm học nhận thấy chất lượng môn Toán nói riêng, kết học tập em học sinh nói chung nâng lên rõ rệt, có nhiều em đầu năm học học sinh yếu, TB cuối năm vươn lên để trở thành học sinh ... tốn ấy, cố gắng hướng dẫn học sinh cách suy nghĩ, cách tìm tòi lời giải Đây hội tốt để giáo viên trang bị cho học sinh số tri thức phương pháp giải tốn- phương pháp tốn học hóa- nhằm rèn luyện ... cz ay + bz + cx az + bx + cy KẾT QUẢ Khi áp dụng phương pháp vào giảng dạy học sinh môn Toán trường THPT, nhận thấy em học sinh hứng thú với môn học, có lẽ trước em mới quen với lời giải toán...
 • 29
 • 815
 • 1

Xem thêm