0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ hàng tồn kho

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

Hỡnh thức sổ kế toỏn mà đơn vị ỏp dụng là hỡnh thức Nhật ký chứng từ. Tại kho phản ỏnh nhập xuất của từng loại hàng tồn kho theo chỉ tiờu số lượng. Mỗi loại hàng tồn kho được ghi trờn một thẻ kho. Thủ kho sắp xếp thẻ kho theo mó, chủng loại và nhúm. Khi được nhận cỏc chứng từ kế toỏn, thủ kho kiểm tra tớnh hợp lý, hợp phỏp và đối chiếu số vật liệu thực tế trờn chứng từ phiếu nhập, phiếu xuất để ghi thẻ kho. Cuối cựng tớnh ra số tồn trờn thẻ và chuyển chứng từ cho phũng kế toỏn (đó được sắp xếp theo từng khoản vật tư, hàng húa). Tại phũng kế toỏn tựy theo tớnh chất của từng kho, từng loại mặt hàng, định kỳ từ 3 đến 5 ngày, kế toỏn hàng tồn kho nhận chứng từ do thủ kho chuyển giao, kiểm tra lại việc phõn loại chứng từ, tớnh hợp lý, hợp lệ của chứng từ. Sau đú kế toỏn xỏc nhận ngay vào thẻ kho chứ khụng lập phiếu giao nhận chứng từ. Kế toỏn tiến hành định khoản chứng từ nhập, xuất, phõn loại riờng rồi tớnh giỏ trị vào cỏc phiếu. Cuối thỏng, kế toỏn kiểm tra lần nữa thẻ kho và cỏc chứng từ kế toỏn sau đú trực tiếp ghi vào sổ số dư cả cột khối lượng và thành tiền. Để phục vụ cho cụng tỏc kế toỏn cú hiệu quả, tại xớ nghiệp đó xõy dựng một hệ thống danh điểm hàng tồn kho khỏ đầy đủ theo từng loại, nhúm, kho và cú sổ tổng hợp nhập, xuất vật tư, hàng húa.
 • 39
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Thu thập bằng chứng để giải thích về những chênh lệch đáng kể. Khi so sánh giá trị ước tính với giá trị sổ sách các khoản mục hàng tồn kho có thể xuất hiện những chênh lệch. Sự chênh lệch đó có thể phát sinh do số dư tài khoản hay nghiệp vụ được kiểm toán chứa đựng sai sót hoặc có thể là do chính những ước tính của kiểm toán viên không chính xác. Sự chênh lệch này cần được tìm hiểu và tìm kiếm câu trả lời từ Ban giám đốc hoặc nhân viên khách thể kiểm toán, ít nhất là những minh chứng cho vấn đề quan trọng. Nếu qua tiếp xúc vẫn không có được sự giải thích thoả đáng, kiểm toán viên cần xem xét lại các giả định và dữ liệu đã sử dụng để ước tính và có thể tăng các thủ tục kiểm tra chi tiết số dư. Như ví dụ trên, giá trị sản phẩm ước tính do kiểm toán viên có được qua mô hình phân tích chênh lệch với giá trị ghi sổ, điều này có thể do mô hình phân tích không phù hợp, kiểm toán viên không nắm bắt được sự biến động của các chỉ tiêu phân tích…hoặc giả giá trị sản phẩm phản ánh trên sổ sách kế toán có chứa đựng sai sót, lúc này kiểm toán viên sẽ tìm kiếm những bằng chứng để giải thích sự chênh lệch.
 • 40
CNTT LOGISTICS

CNTT LOGISTICS

Thông thường các công việc trong một doanh nghiệp có thể được tự động hóa bởi hệ thống ERP bao gồm: Hỗ trợ mua bán hàng, kiểm tra tình trạng hàng tồn kho, các dự án đang khởi tạo và theo[r]
 • 14
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY NÔNG THỔ SẢN I

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY NÔNG THỔ SẢN I

Như vậy, hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống kế toán nói chung, kế toán tiêu thụ nói riêng là một yêu cầu cần thiết Để hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ thì hệ thống chứng từ ban đầu phải được hoàn thiện bằng cách lập chứng từ và luân chuyển chứng từ sao cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, tiết kiệm được chi phí và thời gian bên cạnh đó phải tổ chức hệ thống tài khoản kế toán phù hợp nhằm sử dụng đúng tài khoản tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán.
 • 25
CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾTOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN

CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾTOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN

Như trên đã nêu, kế toán chi tiết HTK ngoài mục đích bảo đảm thông tin theo yêu cầu điều hành quá trình sản xuất kinh doanh, còn có mục đích là thực hiện thủ tục kiểm soát đặc biệt đối[r]
 • 3
LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH DOC

LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH DOC

_1.4.2 CHI PHÍ TỒN KHO_ Bao gồm : - _Chi phí đặt hàng_ : bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và phát hành đơn đặt hàng như chi phí giao dịch, quản lý, kiểm tra và thanh toán [r]
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Bán thành phẩm (Nửa thành phẩm) là những sản phẩm mới kết thúc một hay một số công đoạn trong quy trình công nghệ sản xuất (trừ công đoạn cuối cùng) được nhập kho hay chuyển giao để tiếp tục chế biến hoặc có thể bán trên thị trường. Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn, chuyển hóa vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật(hàng) sang hình thái giá trị (tiền tệ). Như vậy, tiêu thụ thành phẩm hay bán hàng là việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ cho khách hàng đồng thời thu được tiền của khách hàng. Tiêu thụ co vai trỏất lớn đối với bản thân mỗi doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
 • 27
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC THỰC HIỆN

- Có nhiều phương pháp để định giá HTK, ngay cả với mỗi loại HTK cũng có thể xây dựng những cách tính khác nhau như phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp giá thực tế đích danh hay phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO)… Với mỗi cách tính sẽ đem lại những kết quả khác nhau, bên cạnh đó việc xác định giá trị của HTK lại có ảnh hưởng trực tiếp đến GVHB, ảnh hưởng trọng yếu tới việc xác định lợi nhuận thuần trong năm tài chính. Vì vậy để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có hiệu lực, các KTV khi thực hiện kiểm toán phải xác định được phương pháp tính giá HTK mà khách hàng đang sử dụng cùng với việc áp dụng phương pháp đó trong thực tiễn. Thực tế hiện nay vẫn còn có những doanh nghiệp không áp dụng nhất quán cách xác định trị giá hàng tồn kho giữa các niên độ kế toán, điều này sẽ rất dễ dẫn đến những sai sót đáng kể.
 • 79
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trong báo cáo tài chính của phần lớn các doanh nghiệp, hàng tồn kho và giá vốn hàng bán luôn chiếm tỉ lệ cao và có ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc đánh giá tính trọng yếu của khoàn mục hàng tồn kho được tiến hành theo hai bước sau: Ước lượng ban đầu về mức độ trọng yếu và phân bổ ước lượng ban đầu về mức độ trọng yếu cho hàng tồn kho. Việc phân bổ mức trọng yếu dựa trên bản chất của khoản mục, kinh nghiệm của các kiểm toán viên, rủi ro kiểm toán, rủi ro riềm tang và rủi ro kiểm soát được đánh giá sơ bộ đối với khoản mục.
 • 21
HÀNG TỒN KHO VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO

HÀNG TỒN KHO VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO

Đây là phơng pháp phản ánh giá trị của hàng tồn kho trong quan hệ với chất lợng của chúng. Khi chất lợng thay đổi thì dẫn đến sự thay đổi định mức tiêu hao và chi phí cho hàng tồn kho. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 về hàng tồn kho thì đây là phơng pháp tính giá đợc u tiên nhất cho việc tính giá hàng tồn kho. Chúng ta cần quan tâm rằng: Đây là phơng pháp đợc tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp của hạch toán kế toán: Chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế của nó. Trong điều kiện phải đi thuê kho bẵi hoặc thiếu thì chi phí cho việc dự trữ hàng tồn kho sẽ vợt khỏi lợi ích của nó mang lại. Cho nên chúng ta cần xem xét các điều kiện vật chất của doanh nghiệp, khả năng tài chính hay lợi ích của hàng tồn kho đó mang lại thì áp dụng phơng pháp tính giá này đợc phù hợp hay không?
 • 20
Bài thực hành kế toán máy MISA

Bài thực hành kế toán máy MISA

VI/ Tài sản cố định Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản cố định như sau: 1. Ngày 12/01/2013 mua mới một dàn máy tính Intel03 của Công ty Trần Anh cho phòng kế toán (chưa thanh toán tiền) theo hóa đơn số 0045612, ký hiệu: HK/2010T. Số tiền: 40.000.000 (đ). VAT: 10%. Thời gian sử dụng 4 năm. Ngày bắt đầu tính khấu hao là: 01/02/2013.
 • 13
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

Đối với phương pháp kiểm kê định kỳ, các tài khoản hàng tồn kho chỉ sử dụng để phản ánh số tồn đầu kỳ và cuối kỳ phải chăng là một sự lãng phí . Hơn nữa, quy định như vậy làm mất đi tính đặc trưng cơ bản trong nội dung của một tài khoản kế toán , đó là việc phản ánh tính vận động trên hai mặt đối lập của bất kỳ một đối tượng kế toán nào trên tài khoản . Vấn đề đặt ra là liệu có nhất thiết phải mở thêm tài khoản 611 "Mua hàng",và tài khoản 631 "Giá thành sản xuất" để theo dõi biến động tăng, giảm hàng tồn kho hay không .
 • 36
BÀN VỀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

BÀN VỀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

KẾ TOỎN CỎC NGHIỆP VỤ LIỜN QUAN TỚI DỰ PHŨNG PHẢI THU KHÚ ĐŨI, GIẢM GIỎ HÀNG TỒN KHO Theo thụng từ số 89/2002/TT- BTC ngày 9/10/2002 thỡ việc hạch toỏn cỏc nghiệp vụ dự phũng phải thu kh[r]
 • 30
BÀN VỀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

BÀN VỀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

KẾ TOỎN CỎC NGHIỆP VỤ LIỜN QUAN TỚI DỰ PHŨNG PHẢI THU KHÚ ĐŨI, GIẢM GIỎ HÀNG TỒN KHO Theo thụng từ số 89/2002/TT- BTC ngày 9/10/2002 thỡ việc hạch toỏn cỏc nghiệp vụ dự phũng phải thu kh[r]
 • 30
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM PHARUSA (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM PHARUSA (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần việt nam pharusa (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 63
Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng

Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng

Hàng tháng nên in sổ sách phát sinh, có sự kí duyệt của Giám đốc và Kế toán trưởng để thuận lợi đối chiếu và kiểm tra, phát hiện sai sót nhằm tiến hành điều chỉnh kịp thời.  Công ty có thể lập sổ giao chứng từ và các bộ phận mỗi khi giao nhận chứng từ đều kí vào sổ, biện pháp này có thể tránh mất mát và giúp cho việc quản lí chứng từ hiệu quả hơn. Ngoài ra, công ty có thể qui định về thời gian giao nhận cụ thể, như vậy chứng từ sẽ được tập hợp đầy đủ, hỗ trợ cho việc kiểm tra, đối chiếu dễ dàng hơn.
 • 96
QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH NISHOKU TECHNOLOGY VIỆT NAM

QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH NISHOKU TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam Quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam Quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam Quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam
 • 50
Mô tả công việc vị trí Kế toán viên

Mô tả công việc vị trí Kế toán viên

Kế toán viên chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết; Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty...
 • 2
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY PHÀ RỪNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY PHÀ RỪNG

Tỷ lệ các khoản phải thu trong các doanh nghiệp có thể khác nhau. Các nhân tố ảnh hởng tới quy mô các khoản phải thu thờng là: + Thứ nhất là khối lợng sản phẩm , hàng hoá , dịch vụ bán chịu cho khách hàng: Trong một số trờng hợp, đẻ khuyến khích ngời mua, doanh nghiệp thờng áp dụng phơng thức bán chịu (giao hàng trớc, trả tiền sau) đối với khách hàng. Điều này có thể làm tăng thêm một số chi phí do việc tăng thêm các khoản nợ phải thu của khách hàng (chi phí quản lý nợ phải thu, chi phí thu hồi nợ, chi phí rủi ro ...) Đổi lại doanh nghiệp cũng có thể tăng thêm đợc lợi nhuận nhờ mở rộng số lợng sản phẩm tiêu thụ.
 • 42
TIỂU LUẬN: MÔ HÌNH HÀNG TỒN KHO ĐH KINH TẾ LUẬT TP.HCM

TIỂU LUẬN: MÔ HÌNH HÀNG TỒN KHO ĐH KINH TẾ LUẬT TP.HCM

TIỂU LUẬN: MÔ HÌNH HÀNG TỒN KHO ĐH KINH TẾ LUẬT TP.HCM TIỂU LUẬN: MÔ HÌNH HÀNG TỒN KHO ĐH KINH TẾ LUẬT TP.HCMTIỂU LUẬN: MÔ HÌNH HÀNG TỒN KHO ĐH KINH TẾ LUẬT TP.HCMTIỂU LUẬN: MÔ HÌNH HÀNG TỒN KHO ĐH KINH TẾ LUẬT TP.HCMTIỂU LUẬN: MÔ HÌNH HÀNG TỒN KHO ĐH KINH TẾ LUẬT TP.HCMTIỂU LUẬN: MÔ HÌNH HÀNG TỒN KHO ĐH KINH TẾ LUẬT TP.HCM
 • 27
Đề cương ôn tập môn Kế toán tổng hợp (ôn thi tốt nghiệp)

Đề cương ôn tập môn Kế toán tổng hợp (ôn thi tốt nghiệp)

Bài 14 (4 điểm): Một doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất sản phẩm A, trong tháng 11/N có các nghiệp vụ [r]
 • 34
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TLC VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TLC VIỆT NAM

+ Nhân viên bán hàng cha nhiệt tình,thiếu trách nhiệm 3.3.Giải pháp hoàn thiện 3.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện: Việc chuyển đổi cơ chế kinh tế nớc ta từ tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng là một tất yếu khách quan. Trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt, doanh nghiệp thơng mại sẽ phải phát triển mạnh để mở rộng quan hệ buôn bán, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân góp, phần thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, để đạt đợc điều đó thì phải cần thiết, phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau trong đó kế toán đợc coi là công cụ đắc lực.
 • 106
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

đợc hởng SDCK: xxx Là phơng pháp theo dõi và phản ánh thờng xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng loại vật liệu trên các tài khoản và sổ kế toán tổng hợp khi có các chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu. Nh vậy, việc xác định giá trị nguyên vật liệu đợc căn cứ trực tiếp vào các chứng từ xuất kho, sau khi đã đợc tập hợp, phân loại theo các đối tợng sử dụng để ghi vào sổ tài khoản và sổ kế toán. Phơng pháp này đợc áp dụng trong phần lớn các doanh nghiệp sản xuất và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những mặt hàng có giá trị lớn nh máy móc, thiết bị, ôtô. . .tuy nhiên, quá trình hạch toán phức tạp, mất nhiều thời gian, công sức và ghi chép sổ sách, nhng phơng pháp này phản ánh chính xác, giá trị nguyên vật liệu sau mỗi lần nhập kho, xuất kho, đảm bảo cân đối số lợng, thuận lợi cho việc phân bổ giá trị nguyên vật liệu xuất kho vào từng tài khoản liên quan.
 • 28
LUAN VAN MY HAI POTX

LUAN VAN MY HAI POTX

2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty - Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: + Giám đốc: Là người lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quyết định mọi vấn đề quan trọng trong hoạt động của công ty. Là người nắm vững và chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đặt ra, nắm vững luật kinh doanh. Giám đốc thay mặt công ty đặt các mối quan hệ với khách hàng để ký hợp đồng kinh doanh, mở tài khoản ở các ngân hàng. Giám đốc cũng là người trực tiếp lãnh đạo các phòng ban để kiểm tra, giám sát công việc.
 • 81
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh quà tặng quả táo

kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh quà tặng quả táo

Căn cứ theo HĐ00590 đó ký kết, ngày 20/06/2008 cụng ty bỏn cho cụng ty Tấn Đạt 500 bộ ấm chộn cú tổng giỏ thanh toỏn là 66.000.000 đồng,cụng ty chịu thuế theo phương phỏp khấu trừ, thuế suất thuế GTGT 10%. Cụng ty Tấn Đạt đó thanh toỏn bằng sộc chuyển khoản.Trị giỏ vốn thực tế xuất kho của lụ hàng là 50.000.000 đồng. Khi nhận hàng, cụng ty Tấn Đạt phỏt hiện 50 bộ ấm chộn khụng đỳng HĐ(kộm chất lượng),do vậy cụng ty Tấn Đạt đó từ chối nhận và trả lại số hàng núi trờn và cụng ty đó thanh toỏn cho cụng ty Tấn Đạt bằng tiền mặt.
 • 46
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO DOC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG QUẢ TÁO DOC

Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho: - Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán ghi: Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán chi tiết [r]
 • 46
BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1: CHƯƠNG 2 - VŨ QUỐC THÔNG (2018)

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1: CHƯƠNG 2 - QUỐC THÔNG (2018)

TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN CÁC SỔ VÀ BÁO CÁO Ví dụ: TK chi tiết công nợ, TK chi tiết hàng tồn kho … 2.[r]
 • 8
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: CHƯƠNG 3 - HỒ THỊ BÍCH NHƠN

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: CHƯƠNG 3 - HỒ THỊ BÍCH NHƠN

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho trình bày các nội dung: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá hàng tồn kho; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép, xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 16
KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC VIỆT

KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC VIỆT

Phòng kế toán không cần mở thẻ chi tiết cho từng loại vật t mà chỉ mở sổ chi tiết phản ánh trị giá hạch toán của hàng nhập xuất, tồn kho theo từng kho để kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch[r]
 • 76
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, hàng tồn kho thường là một khoản mục có giá trị lớn, các nghiệp vụ phát sinh xoay quanh hàng tồn kho rất phong phú, phức tạp. Sự phức tạp này ảnh hưởng
 • 112
HÀNG TỒN KHO

HÀNG TỒN KHO

Hàng tồn kho
 • 56
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG AN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG AN

Theo chế độ hiện hành, các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ đƣợc quy định hạch toán như sau: Đối với tài khoản thuộc loại doanh thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, chi phí sản xuất kinh [r]
 • 84
CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Chi phí bán hàng là những chi phí mà Doanh nghiệp phải bỏ ra để phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ trong kỳ nh chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, chi phí quảng cáo... Chi phí bán hàng có thể đợc phân loại theo nhiều chỉ tiêu khác nhau: theo nội dung chi phí gồm chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ... theo quá trình tập hợp chi phí chi phí trực tiếp, chi phí lu thông gián tiếp. Chi phí bán hàng thực tế phát sinh cần đợc phân loại và tổng hợp theo đúng nội dung quy định.
 • 27
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Có TK 139(chi tiết từng khoản): trích bổ sung dự phòng phải thu khó đòi. + Trong kỳ kế toán tiếp theo, các đối tượng đó trích lập dự phòng phải thu từ cuối kỳ trước (từng khoản phải thu khó đòi) nếu đã thu hồi hay xử lý xoá sổ thì khoản dự phòng phải thu khó đòi lập được dùng để bù đắp trong trường hợp phát sinh tổn thất không đòi được (nếu có) nếu không đủ sẽ ghi tăng chi phí quản lý doanh nghiệp. Ngược lại số dự phòng phải thu đã lập nếu không dùng đến hoặc không dùng hết của những đối tượng này phải được hoàn nhập (ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp ). Cụ thể khi thu hồi hay có quyết định xử lý xoá sổ kể cả trường hợp các khoản nợ phải thu khó đòi được bán cho công ty mua, bán nợ, nếu số thiệt hại không thu hồi được lớn hơn số dự phòng phải thu khó đòi đó lập, căn cứ vào các hóa đơn chứng từ liên quan, kế toán ghi:
 • 33
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T

tục xuất hàng, khi nhận hàng xong khách hàng đã ký nhận đủ hàng, cuối ngày nộp lên phòng kế toán và bảng kê để kế toán hạch toán. +Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận (tới các hệ thống siêu thị và các tỉnh phía Bắc): Căn cứ vào hợp đồng đã ký, đến ngày giao hàng, chi nhánh công ty sẽ xuất kho để chuyển hàng cho bên mua bằng phương tiện của mình hoặc đi thuê ngoài đến địa điểm đã ghi trong hợp đồng, chi phí vận chuyển này do bên nào chịu tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của hai bên và được ghi trong hợp đồng kinh tế. Hàng gửi đi vẫn thuộc quyền sở hữu của chi nhánh công ty, khi người mua thông báo đã được nhận hàng và chấp nhận thanh toán thì số hàng đó được coi là tiêu thụ, chi nhánh công ty sẽ hạch toán vào doanh thu. Theo phương thức này thì đơn vị mua cũng có thể được hưởng chiết khấu từ 1% đến 1,5% trong hoá đơn hoặc ngoài hoá đơn tuỳ theo yêu cầu của đơn vị mua.
 • 24
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO PPS

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO PPS

SL Gtr SL Gtr SL Gtr SL Gtr 2.1.5.2.3 Phương pháp sổ số dư Phương pháp sổ số dư là một bước cải tiến căn bản trong việc tổ chức hạch tốn chi tiết hàng tồn kho. Đặc điểm nổi bật của phương pháp này là kết hợp chặt chẽ việc hạch tốn nghiệp vụ của thủ kho với việc ghi chép của phịng kế tốn và trên cơ sở kết hợp đĩ ở kho chỉ hạch tốn về số lượng và ở phịng kế tốn chỉ hạch tốn về giá trị của vật liệu, cơng cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hĩa xĩa bỏ được ghi chép trùng lắp giữa kho và phịng kế tốn, tạo điều kiện thực hiện kiểm tra thường xuyên và cĩ hệ thống của kế tốn đối với thủ kho, đảm bảo số liệu kế tốn chính xác kịp thời.
 • 46
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC PART9 POT

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC PART9 POT

- Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho là hợp lý vì Công ty cổ phần Hà Bắc là Công ty kinh doanh nhiều chủng loại hàng hoá khác nhau, các nghiệp vụ [r]
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ