0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán tình hình giảm vật liệu

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tóm lại, những hao phí về tài sản và lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ hạch toán mới được tính là chi phí của kỳ hạch toán. - Chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó dùng vào mục đích gì. Tổng số chi tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho quá trình cung cấp (chi mua sắm vật tư hàng hoá...), chi tiêu cho quá trình tiêu thụ (chi vận chuyển, bốc dỡ,quảng cáo). Chi tiêu là cơ sở phát sinh chi phí,không có chi tiêu thì không có chi phí, song giữa chúng lại có sự khác nhau về lượng và thời gian phát sinh. Biểu hiện là có những khoản chi phí là tiêu dùng đồng thời là chi phí như chi phí mua vật tư đưa ngay vào sản xuất, có những khoản chi tiêu chưa xảy ra ở kỳ hạch toán, hoặc xảy ra ở kỳ hạch toán trước được tính vào chi phí sản xuất kỳ này, có những khoản chi tiêu trong kỳ nhưng không được tính hết vào chi phí sản xuất trong kỳ đó. Việc phân biệt giữa chi phí và chi tiêu có ý nghĩa trong việc tìm hiểu bản chất cũng như nội dung, phạm vi và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, kiểm tra, giám sát đối với quá trình sản xuất, thi công các công trình.
 • 32
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Trong “Kế toán vốn bằng tiền tại công ty CPĐT xây dựng số 10 IDICO” em đã đi sâu tìm hiểu và khái quát toàn bộ quá trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền của công ty. Cùng những kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập tại nhà trường, em đã cố gắng trình bày những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp thương mại. Đồng thời vận dụng những lý luận này để trình bày thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CPĐT xây dựng số 10 IDICO. Từ đó thấy được những ưu điểm cần phát huy và những nhược điểm cần được khắc phục, dựa vào thực tế để đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty. Hy vọng là với những giải pháp và ý kiến đóng góp của em sẽ mở ra những phương hướng mới cho công tác kế toán nói riêng và hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung đạt hiệu quả cao hơn.
 • 109
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
 • 61
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
 • 59
Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá.

Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá.

Đánh giá nguyên vật liệu là việc xác định giá trị vật liệu theo những nguyên tắc nhất định trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu chân thực, thống nhất với các nguyên tắc cơ bản là vật liệu phải đợc đánh giá theo giá thực tế. Do tình hình thực tế vật liệu của Công ty thờng đợc sử dụng với khối lợng lớn và đợc dự trữ cho từng công trình ngay tại bãi công trình. Do vậy việc tính giá vật liệu xuất kho theo "Giá thực tế đích danh" trở nên đơn giản và hợp lý. 3.2. Quản lý vật liệu
 • 25
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ

Đánh giá nguyên vật liệu là việc xác định giá trị vật liệu theo những nguyên tắc nhất định trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu chân thực, thống nhất với các nguyên tắc cơ bản là vật liệu phải đợc đánh giá theo giá thực tế. Do tình hình thực tế vật liệu của Công ty thờng đợc sử dụng với khối lợng lớn và đợc dự trữ cho từng công trình ngay tại bãi công trình. Do vậy việc tính giá vật liệu xuất kho theo "Giá thực tế đích danh" trở nên đơn giản và hợp lý. 3.2. Quản lý vật liệu
 • 25
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
 • 60
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP BIA QUANG TRUNG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP BIA QUANG TRUNG

Đánh giá chung tình hình sản xuất trong năm qua đã đạt được một số tiến bộ như: sản phẩm làm ra chất lượng tương đối đồng đều, ổn định, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, có nhiều cố gắng trong việc tiết kiệm nguyên vật liệu. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Thùng lên men số 17 bị nước muối lẫn vào bia phải huỷ 1600 lít, hiện tượng công nhân bỏ ca trực, uống bia, chơi bài trong giờ làm việc, thực hiện trang phục bảo hộ lao động chưa đầy đủ.  Về công tác kinh doanh tiêu thụ.
 • 38
LUẬN VĂN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DOCX

LUẬN VĂN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DOCX

C-/ Hạch toán biến động tài sản cố định: 1-/ Thủ tục, hồ sơ và tài khoản sử dụng. Trong quá trình hoạt động, tài sản cố định của doanh nghiệp thường xuyên biến động để quản lý tốt tài sản cố định, kế toán cần phải theo dõi phản ánh mọi trường hợp biến động tăng, giảm tài sản cố định. Mỗi khi có tài sản cố định tăng thêm do bất kỳ nguyên nhân nào đều phải do ban kiểm nghiệm làm thủ tục nghiệm thu đồng thời cùng bên giao lập "Biên bản giao nhận tài sản cố định " (01- tài sản cố định). Biên bản này lập cho từng đối tượng tài sản cố định. Với những tài sản cố định cùng loại, nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung cùng một biên bản vào hồ sơ riêng. Hồ sơ bao gồm biên bản giao nhận tài sản cố định , các bản sao tài liệu kỹ thuật, các hoá đơn giấy vận chuyển bốc giỡ. Phòng kế toán giữ lại làm căn cứ hạch toán, tổng hợp và hạch toán chi tiết tài sản cố định. Căn cứ vào hồ sơ, phòng kế toán mở thẻ để hạch toán chi tiết tài sản cố định theo mẫu thống nhất. Căn cứ vào hồ sơ, phòng kế toán mở thẻ để hạch toán chi tiết tài sản cố định theo mẫu thống nhất. Thẻ tài sản cố định được lập một bản và để tại phòng kế toán để theo dõi phản ánh diễn biến phát sinh trong quá trình sử dụng. Sau khi lập xong, thẻ tài sản cố định được đăng ký vào sổ tài sản cố định. Sổ tài sản cố định được lập chung cho toàn doanh nghiệp một quyển và cho từng đơn vị. Sử dụng tài sản cố định mỗi nơi một quyển để theo dõi (từng phân xưởng, phòng, ban).
 • 41
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
 • 61
HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Hạch toán vật liệu, dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất
 • 70
HẠCH TOÁN VẬT LIỆU

HẠCH TOÁN VẬT LIỆU

Hạch toán vật liệu
 • 72
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCHTOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCHTOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

nhóm vật liệu ). Công việc giao nhận chứng từ thường được thực hiện định kỳ 3,5,7 ngày trong một kỳ, Nhìn chung phương pháp này có ưu điểm giảm nhẹ được khối lượng ghi chép hàng ngày của kế toán vì kế toán chỉ theo dõi giá trị NVL hàng ngày và theo từng nhóm. Công việc kế toán được giàn đều trong tháng tạo điều kiện cung cấp tài liệu kịp thời cho lãnh đaọ DN đòng thời nó cũng thực hiện được việc kiểm tra, đối chiếu thường xuyên của kế tóan với kho và đảm bảo được tính chính xác cho số liệu. Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm là số liệu kế toán là tập hợp theo nhóm và chỉ tiêu giá trị do đó khi ghi chép gặp sai sót trong số liệu thì việc tìm kiếm, đối chiếu, kiểm tra số liệu gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, phương pháp này chỉ thích hợp vận dụng cho các DN sử dụng nhiều chủng loại vật tư và hàng ngày vật liệu có biến động tăng giảm nhiều. Ngoài ra nó cũng đòi hoỉ trình độ kế toán phải tương đối khá. Quy trình phương pháp sổ số dư có thể được biểu diễn theo sơ đồ sau:
 • 23
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU

Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
 • 82
HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất
 • 70
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

Hoàn thiện hạch toán vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
 • 81
HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất
 • 70
HẠCH TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG - 2 PPS

HẠCH TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG - 2 PPS

. TK 1525: Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản . TK 1528: Phế liệu - Để theo dõi các loại vật liệu hàng hoá mà doanh nghiệp đã mua hay chấp nhận mua đã được quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho kế toán sử dụng TK 151 :"Hàng mua đang đi đường".
 • 7
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1 Phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên: Là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng, giảm NVL một cách thường xuyên, liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loaị hàng tồn kho hay NVL. Phương pháp này được sử dụng phổ biến ở nước ta vì những tiện ích của nó. Tuy nhiên, đối với các DN có nhiều chủng loại vật tư , hàng hoá có giá trị thấp, thường xuyên xuất dùng, xuất bán mà áp dụng phương pháp này sẽ tốn nhiều công sức. Dù sao, phương pháp này có độ chính xác cao và cung cấp thông tin về hàng tồn kho một cách kịp thời và cập nhật.
 • 26
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- áp dụng đúng đắn các phơng pháp về kỹ thuật, hạch toán vật liệu, hớng dẫn kiểm tra các bộ phận đơn vị trong doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu về vật liệu, CCDC từ khâu lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở sổ kế toán chi tiết . Thực hiện hach toán vật liệu và CCDC đúng chế độ đúng phơng pháp quy định nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kế toán trong phạm vi ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Kiểm tra việc chấp hành chế độ, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật t, phát hiện ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt, mất mát hoặc vật t kém phẩm chất đồng thời đa ra biện pháp xử lý kịp thời trong trờng hợp thừa hoặc thiếu vật t. Tính toán chính xác số lợng và giá trị vật t thực tế đa vào sử dụng và đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh . Phân bổ chính xác giá trị vật liệu, CCDC đã tiêu hao cho các đối tợng sử dụng.
 • 24
Báo cáo nguyên vật liệu tại công ty may hưng yên

Báo cáo nguyên vật liệu tại công ty may hưng yên

4.3.3. Về phân công lao động kế toán. Là một doanh nghiệp có quy mô lớn, số lượng công việc cần hạch toán nhiều nên việc phân công như vậy giúp cho kế toán viên chuyên môn hóa trong từng phần hành của mình, tích lũy kinh nghiệm, giải quyết các công việc thuộc phần hành của mình một cách nhanh chóng. Số lượng kế toán viên đảm nhiệm phần hành đó phụ thuộc vào khối lượng công việc phát sinh. Việc bố trí số lượng kế toán như hiện nay là tương ứng với các phần hành kế toán là tương đối hợp lý. Bên cạnh đó, đội ngũ kế toán đa phần là những người trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình với công việc, luôn có ý thức giúp đỡ lẫn nhau tạo ra môi trường làm việc tốt giúp cho mọi công việc đều được hoàn thành đúng thời gian quy định.
 • 40
HẠCH TOÁN VẬT LIỆU

HẠCH TOÁN VẬT LIỆU

Hạch toán vật liệu
 • 76
ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẢO YÊN  LÀO CAI PPTX

ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẢO YÊN LÀO CAI PPTX

1.1.4. Sự cần thiết tổ chức kế toán vật liệu trong doanh nghiệp và nhiệm vụ của kế toán: Vật liệu là một trong những nhân tố cấu thành nên sản phẩm, sau quá trình sản xuất kinh doanh giá trị của nó chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm. Vật liệu chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó vật liệu có vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp là lợi nhuận thì mục tiêu trước mắt là giảm giá thành sản phẩm. Quản lý vật liệu chặt chẽ là góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận. Kế toán là một công cụ của quản lý, tổ chức tốt công tác kế toán vật liệu sẽ góp phần kiểm soát, tránh thất thoát, lãng phí vật liệu ở tất cả các khâu dự trữ, sử dụng, thu hồi... , ngoài ra còn đảm bảo việc cung cấp đầy đủ kịp thời, đồng bộ những vật liệu cần thiết cho sản xuất.
 • 86
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Đây là phương pháp phản ánh tình hình biến động tăng, giảm, tồn của từng loại vật liệu một cách thường xuyên liên tục vào các tài khoản phản ánh vật liệu. Bởi vậy tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể biết được giá trị vật liệu tồn kho. Phương pháp này hạch toán chính xác giá trị vật liệu sau mỗi lần nhập, xuất kho đảm bảo cân đối giữa giá trị và số lượng, thuận lợi cho việc phân bổ vật liệu xuất kho vào từng tài khoản liên quan.
 • 34
Cơ sở lý luận về công tác kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất

Cơ sở lý luận về công tác kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất

CCCV TK 1531 Công cụ dụng cụ CCCVI TK 1532 Bao bì luân chuyển CCCVII TK 1533 Đồ dùng cho thuê CCCVIII * TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: TK này đợc dùng để phản ánh bộ phận giá trị dự tính giảm sút so với giá gốc của hàng tồn kho nhằm ghi nhận các khoản lỗ hay phí tổn có thể phát sinh nhng cha chắc chắn và phản ánh giá trị thực tế thuần tuý của hàng tồn kho trên các báo cáo tài chính. TK này là TK điều chỉnh cho các TK tồn kho trong đó có TK 152.
 • 29
KẾT HỢP ĐẦU VÀO VÀ TIÊU THỤ HỢP LÝ NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT TRONG LỢI NHUẬN PPSX

KẾT HỢP ĐẦU VÀO VÀ TIÊU THỤ HỢP LÝ NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT TRONG LỢI NHUẬN PPSX

Lời mở đầu Trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp luôn diễn ra gay gắt. Để đứng vững trên thị trường đòi hỏi công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, công tác tổ chức quản lý tại công ty nhằm thích nghi với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Các doanh nghiệp được quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời củng cố sự điều tiết của Nhà nước. Mục tiêu mà mỗi doanh nghiệp phải đạt được là giá thành sản phẩm hạ, chất lượng cao, mẫu mã đẹp, thị trường ưa chuộng và phải có sự uy tín.
 • 43
BÁO CÁO

BÁO CÁO "TÌM HIỂU CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY MINH ANH” POTX

IV. NHẬN XÉT Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH may Minh Anh đã xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại bằng máy móc, thay thế cho lao động thủ công. Xác định được hướng đi của mình, công ty không ngừng học hỏi nâng cao trình độ về quản lý cũng như quy trình công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh chỉ tiêu chất lượng thì giá thành sản phẩm cũng là một điều đáng quan tâm.Ý thức được điều này ban lãnh đạo công ty đã chú ý đến vai trò tích cực của hạch toán kế toán trong công ty nói chung và công tác hạch toán NVL nói riêng.
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬT LIỆU VÀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬT LIỆU VÀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Ưu điểm của phơng pháp này là đơn giản, dễ làm, luôn cập nhật về giá trị nhập xuất kho nguyên vật liệu, và nó làm cho những khoản doanh thu hiện tại phù hợp với những khoản chi phí hiện tại bởi doanh thu hiện tại đợc tạo ra bởi giá trị của vật t đợc mua ngay gần đó. Đặc biệt khi giá cả thị trờng có xu hớng tăng lên, ph- ơng pháp này sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm đợc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nớc bởi lúc đó giá trị của hàng hoá tồn kho cuối kỳ sẽ là thấp nhất và giá vốn hàng bán tăng lên do đó giảm lợi nhuận dẫn tới thuế thu nhập giảm.
 • 31
43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

Sơ đồ hạch toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp lập thẻ song song Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thủ kho ghi chép tình hình nhập xuất, tồn kho của từng danh điểm vật liệu, cô[r]
 • 47
LÝ  LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN  NGUYÊN  VẬT  LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

- Phân tích vật t và những thông tin kinh tế cần thiết. 4. Nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất: - Tổ chức tốt công tác hạch toán NVL là điều kiện quan trọng không thể thiếu đề quản lý và thúc đẩy việc cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ những NVL cần cho sản xuất, dự trữ, cũng nh sử dụng hợp lý, tiết kiệm các loại NVL, nhằm ngăn ngừa các hiện tợng nh h hao, mất mát và lãng phí các yếu tố đầu vào trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Vì vậy, kế toán NVL cần thực hiện tót các nhiệm vụ sau:
 • 29
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 5 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 5 PPTX

- Thứ hai: Về sử dụng tài khoản kế toỏn. Theo như quy định của Bộ Tài Chớnh ban hành về hệ thống tài khoản và với từng phần ngành kế toỏn núi riờng, để phản ỏnh tỡnh hỡnh vật tư hàng hoỏ đó mua ( cụng ty đó trả tiền hoặc đó chấp nhận thanh toỏn) nhưng vỡ lý do nào đú mà cuối thỏng chưa nhập kho, kế toỏn sẽ tiến hành hạch toỏn vào TK 151 “Hàng mua đang đi đường”. Song hiện nay, ở cụng ty kế toỏn vật tư khụng sử dụng tài khoản này trong khi thường xuyờn cú một khối lượng lớn vật liệu mua từ nước ngoài phải chờ thủ tục hải quan, chờ thủ tục nhập kho... điều đú cũng đồng nghĩa với việc một số lượng lớn tài sản của cụng ty khụng được phản ỏnh vào sổ sỏch trong một thời gian, cho dự đú là tạm thời nhưng cũng sẽ gõy ra sự thiếu chớnh xỏc về số lượng, về thụng tin tài chớnh cho cỏc đối tượng sử dụng. Thờm nữa cụng tỏc lưu giữ chứng từ cho đến khi nhập kho mới hạch toỏn nếu thực hiện khụng tốt sẽ gõy ra nhầm lẫn và mất mỏt chứng từ.
 • 12
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG

Công Ty Tuyển Than Cửa Ông là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, nằm ở khâu cuối cùng của dây chuyền sản xuất than vùng Cẩm Phả thuộc Tổng Công ty than Việt Nam. Công ty nằm ở trên đường Lý Thường Kiệt- Phường Cửa Ông- Thị xã Cẩm Phả- Tỉnh Quảng Ninh. Mặt bằng của Công ty nằm dọc theo quốc lộ 18A với tổng chiều dài 3km, phía đông giáp biển, phía tây giáp các mỏ than. Từ điều kiện địa hình trên Công Ty Tuyển Than Cửa Ông có nhiều thuận lợi trong việc sản xuất, chế biến kinh doanh than.
 • 35
BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

BÀI 12: Có số liệu về tình hình nhập, xuất vật liệu tại một doanh nghiệp sản xuất tính thuế GTGT khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị [r]
 • 31
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH - 3 PPS

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH - 3 PPS

4. Kế toán tổng hợp. Tại Công ty CP Dược & TBYT Hà Tĩnh, kế toán tổng hợp NVL được áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên. Đây là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình nhập - xuất - tồn vật tư trên sổ sách kế toán. Cuối kỳ kế toán căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế hàng tồn kho, so sánh đối chiếu với số liệu hàng tồn kho trên sổ kế toán, nếu có chênh lệch phải tìm ra nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời.
 • 10
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "TÌM HIỂU CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY MINH ANH" PPT

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU III.1. Đặc điểm và tình hình thu mua NVL tại công ty Đặc điểm tổ chức SX của công ty theo đơn đặt hàng, vì vậy chủng loại sản phẩm rất phong phú kéo theo đó là sự phong phú, đa dạng của NVL. Vì công ty sản xuất chỉ phục vụ xuất khẩu không tiêu thụ trong thị trường nội địa nên yêu cầu về chất lượng, mẫu mã chủng loại khá khắt khe. Sau khi có đơn đặt hàng phía đối tác gửi mẫu cho phía công ty, yêu cầu SX đúng mẫu mã, chủng loại, chất lượng và sử dụng đúng các NVL phía đối tác yêu cầu, công ty bắt đầu khai thác, tìm kiếm NVL ngoài thị trường. Chủ yếu nguồn NVL được nhập khẩu từ nước ngoài: Trung Quốc, Ấn Độ, Đức… ngoài ra một số loại NVL có sẵn trong nước công ty tiến hành thu mua chủ yếu của các tổ chức kinh tế, các DN chứ không mua hàng trôi nổi trên thị trường vì không đảm bảo chất lượng. Công ty thường đặt mua hàng của một số doanh nghiệp quen thuộc như: công ty SX ViNa, công ty liên doanh Coaspp…
 • 31
HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất
 • 70

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam