0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương phỏp phõn tớch hiệu quả kinh doanh

GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

2. Kỹ năng: biờ́t cỏch tớnh diện tớch hỡnh phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành, diện tớch hỡnh phẳng giới hạn bởi hai đường cong. 3.Tư duy: hỡnh thành tư duy logic, lọ̃p luọ̃n chặt chẽ, và linh hoạt trong quỏ trỡnh suy nghĩ 4.Thỏi độ: tớch cực xõy dựng bài, chủ động chiờ́m lĩnh kiờ́n thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sỏng tạo trong quỏ trỡnh tiờ́p cọ̃n tri thức mới, thấy được lợi ớch của toỏn học trong đời sống, từ đú hỡnh thành niềm say mờ khoa học, và cú những đúng gúp sau này cho xó hội.
 • 24
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

7. Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp Tuy nhiờn, nếu chỉ phõn tớch tài chớnh thỡ chưa đủ để nhận xét, đánh giá, hay đưa ra những quyết định quản lý quan trọng cho cỏc nhà quản lý cũng như những đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp. Để quản lý tài chớnh của doanh nghiệp cú hiệu quả thỡ cỏc nhà quản lý cần phải thực hiện khõu cuối cựng là đánh giá hiệu quả tài chính. Đánh giá chính xác hiệu quả của hoạt động tài chính để cải tiến các dây chuyền công tác, nâng cao năng suất trong hoạt động tài chính trong tương lai. Trên cơ sở các tỷ số tài chính đó tớnh toỏn được, các nhà quản lý sử dụng cỏc chỉ tiờu khoa học, phương pháp so sánh, phân tích để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Từ đó phản ánh đúng, rừ ràng, và sõu sắc hơn về tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp, cựng những hạng mục kinh doanh quan trọng có ảnh hưởng tới sự phát triển kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.
 • 27
ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG , XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỀ TÀI

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG , XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỀ TÀI

3.2.1- Xõy d ự ng h ệ tiờu chớ, thi ế t k ế m ẫ u phi ế u đ i ề u tra, thi ế t k ế thang đ i ể m, cỏc h ệ s ố tớnh toỏn Để cú th ể đ o l ườ ng đượ c b ố n thành ph ầ n cụng ngh ệ T, H, I, O, c ầ n thi ế t ph ả i thi ế t k ế b ộ phi ế u đ i ề u tra hoàn ch ỉ nh ph ả n ả nh đầ y đủ b ả n ch ấ t, đặ c tớnh c ủ a cỏc thành ph ầ n cụng ngh ệ này. Cú hai n ộ i dung c ầ n đề c ậ p trong b ả ng cõu h ỏ i là cõu h ỏ i đ ỏnh giỏ m ứ c độ tinh x ả o và cõu h ỏ i đ ỏnh giỏ trỡnh độ hi ệ n đạ i c ủ a cỏc thành ph ầ n cụng ngh ệ . Để cú th ể thi ế t k ế b ộ phi ế u đ i ề u tra b ố n thành ph ầ n cụng ngh ệ , qua tham kh ả o ki ế n c ủ a cỏc chuyờn gia và kinh nghi ệ m c ủ a m ộ t s ố d ự ỏn t ươ ng t ự đ ó và đ ang đượ c th ự c hi ệ n ở Vi ệ t nam, chỳng tụi đ ó xõy d ự ng đượ c h ệ th ố ng cỏc tiờu chớ đ ỏnh giỏ để t ừ đ ú xõy d ự ng b ả ng cỏc cõu h ỏ i đ i ề u tra đả m b ả o ph ả n ỏnh đầ y đủ n ộ i dung c ủ a cỏc thành ph ầ n cụng ngh ệ (T,H,I,O) theo tinh th ầ n c ủ a ph ươ ng phỏp Atlas cụng ngh ệ , đơ n gi ả n, d ễ hi ể u, cú gi ả i thớch c ặ n k ẽ cỏc t ừ khoỏ k ỹ thu ậ t để đả m b ả o vi ệ c cung c ấ p thụng tin đầ y đủ nh ấ t, b ộ s ố li ệ u hoàn ch ỉ nh nh ấ t. V ề c ơ b ả n, cú th ể khỏi quỏt b ộ phi ế u đ i ề u tra doanh nghi ệ p v ớ i t ổ ng s ố kho ả ng trờn 120 cõu h ỏ i trong đ ú bao g ồ m:
 • 34
ĐỒ ÁN ĐIÊN TỬ CÔNG SUẤT

ĐỒ ÁN ĐIÊN TỬ CÔNG SUẤT

∆U ba= ∆Ur+ ∆Ux – sụt ỏp trờn điện trở và điện khỏng mỏy biến ỏp,nhưng đại lượng này khi chọn sơ bộ vào khoảng 5-10%. Chọn sơ bộ : ∆Uba= 6% Ud. Ta cú thể thấy rừ rằng: điện ỏp ra tải là rất lớn nờn cú thể bỏ qua sự sụt ỏp trờn van và trờn dõy nối.Vậy từ phương trỡnh cõn bằng điện ỏp khi cú tải ta cú:
 • 23
PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC (ĐỒNG ĐỨC THIỆN)

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC (ĐỒNG ĐỨC THIỆN)

s ự tăng giảm, ta cú thể tớnh được lượng chất tham gia hay tạo th ành sau ph ản ứng” . Cỏc trường hợp ỏp dụng phương phỏp: * V ới cỏc b ài toỏn kim lo ại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra kh ỏi dung dịch muối của nú. Gi ả sử cú một thanh kim loại A với khối lượng ban đầu là a gam. A đứng trước kim
 • 37
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

_Thống kờ học là mụn khoa học nghiờn cứu_ _hệ thống cỏc phương phỏp thu thập, xử lý và_ _phõn tớch cỏc con số mặt lượng của những_ _hiện tượng số lớn để tỡm hiểu bản chất và_ _tớnh quy l[r]
 • 21
C1B22455_2017- 2018_FIN50A_KE HOACH DAO TAO-DINH GIA BAT DONG SAN

C1B22455_2017- 2018_FIN50A_KE HOACH DAO TAO-DINH GIA BAT DONG SAN

 Ứng dụng, phõn tớch và đỏnh giỏ được cỏc phương phỏp định giỏ bất động sản đối với từng loại bất động sản khỏc nhau  Trỡnh bày được nội dung cỏc bước trong quy trỡnh định giỏ bất độn[r]
 • 12
BÀI TOÁN TỔ HỢP ĐIỆN PPSX

BÀI TOÁN TỔ HỢP ĐIỆN PPSX

π − Nhận xột: Trờn đõy là một bài tập cũn khỏ đơn giản về hộp kớn, trong bài này đó cho biết ϕ và I, chớnh vỡ vậy mà giải theo phương phỏp đại số cú phần dễ dàng. Đối với những bài toỏn về hộp kớn chưa biết ϕ và I thỡ giải theo phương phỏp đại số sẽ gặp khú khăn, nếu giải theo phương phỏp giản đồ vộc tơ trượt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vớ dụ 2 sau đõy là một bài toỏn điển hỡnh.
 • 14
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

Để thu ậ n l ợ i h ơ n khi pha ch ế cỏc dung d ị ch chu ẩ n trờn th ị tr ườ ng cú bỏn s ẵ n m ộ t s ố lo ạ i húa ch ấ t thụng d ụ ng đượ c ch ứ a trong ố ng th ủ y tinh g ọ i là “fixanal”. Trờn m ỗ i ố ng fixanal nhà s ả n xu ấ t ghi rừ dung tớch c ầ n pha để thu đượ c n ồ ng độ xỏc đị nh. Vớ d ụ : ố ng fixanal đự ng tinh th ể H 2 C 2 O 4 .2H 2 O trờn đ ú cú ghi “N/10” cú ngh ĩ a khi pha vào bỡnh đị nh m ứ c lo ạ i 1000 ml s ẽ thu đượ c dung d ị ch axit oxalic cú n ồ ng độ 0,1 N hay 0,05 M .
 • 14
LL-Nguyễn Văn Biện-Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức - thực tiễn vận dụng vào nhiệm vụ giảng dạy pháp luật và môn đạo đức ở trường cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn

LL-Nguyễn Văn Biện-Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức - thực tiễn vận dụng vào nhiệm vụ giảng dạy pháp luật và môn đạo đức ở trường cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn

9 5 10 + Một số bài viết bỡnh luận nằm rải rỏc ở trong cỏc tạp chớ, bỏo chớ khỏc. Tất cả cỏc giỏo trỡnh, bài viết liệt kờ trờn đó đề cập, phõn tớch tương đối đầy đủ, chi tiết ở nhiều khớa cạnh khỏc nhau về mối quan hệ giữa phỏp luật và đạo đức, nhưng chủ yếu chỉ đề cập đến vấn đề mối quan hệ qua lại và tỏc động của mối quan hệ này trong việc xõy dựng, ỏp dụng phỏp luật, thực hiện phỏp luật hoặc quản lý xó hội trong một lĩnh vực nào đú, chưa cú bài viết chuyờn sõu về việc vận dụng mối quan hệ này vào cụng tỏc giảng dạy tại cỏc trường cao đẳng cộng đồng cú nhiều mụn học cú liờn quan đến kiến thức đạo đức và kiến thức phỏp luật hoặc cụng trỡnh nghiờn cứu với nội dung tương tự.
 • 14
SKKN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY THƠ TRUNG ĐẠI NGỮ VĂN 10

SKKN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY THƠ TRUNG ĐẠI NGỮ VĂN 10

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHỎP DẠY HỌC TỚCH CỰC - Dạy học thụng qua việc tổ chức cỏc hoạt động của HS - Dạy học gắn với rốn luyện HS phương phỏp tự học - Dạy học chỳ trọng cỏ thể [r]
 • 37
TAI LIEU CASIO20162017 111

TAI LIEU CASIO20162017 111

TỠM KẾT QUẢ CHỚNH XỎC CỦA MỘT PHỘP NHÕN: * PHƯƠNG PHỎP: DỰNG MỎY TỚNH ĐỂ TỠM CỎC SỐ HẠNG HOẶC PHÕN TỚCH CỎC SỐ HẠNG SAU ĐÚ NHÕN LẠI và cộng bằng tay.. CỎCH 1: CHỌN MỘT SỐ CÚ ỚT HƠN 9 CHỮ[r]
 • 20
GIAO TRINH CASIO20162017 83

GIAO TRINH CASIO20162017 83

TỠM KẾT QUẢ CHỚNH XỎC CỦA MỘT PHỘP NHÕN: * PHƯƠNG PHỎP: DỰNG MỎY TỚNH ĐỂ TỠM CỎC SỐ HẠNG HOẶC PHÕN TỚCH CỎC SỐ HẠNG SAU ĐÚ NHÕN LẠI và cộng bằng tay.. CỎCH 1: CHỌN MỘT SỐ CÚ ỚT HƠN 9 CHỮ[r]
 • 20
MÔ TẢ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ XUẤT HUYẾT NÃO MÀNG NÃO Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

MÔ TẢ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ XUẤT HUYẾT NÃO MÀNG NÃO Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

4.2.7. Nhi ệ t độ Nhi ệ t độ th ấ p c ũ ng là m ộ t trong cỏc nguy c ơ gõy XHTNT [65]. Qua phõn tớch đơ n bi ế n (b ả ng 3.8) chỳng tụi nh ậ n th ấ y nhi ệ t độ ≤ 35 º C khi vào vi ệ n cú nguy c ơ m ắ c XHNMN cao trờn 2 l ầ n, p=0,001. Tuy nhiờn sau khi đư a vào mụ hỡnh h ồ i qui logistic (b ả ng 3.11), chỳng tụi ch ư a th ấ y cú m ố i liờn quan đế n nguy c ơ m ắ c XHNMN ở nh ữ ng tr ẻ cú nhi ệ t độ khi vào vi ệ n th ấ p ≤ 35ºC so v ớ i nhúm tr ẻ cú nhi ệ t độ >35ºC (p>0,05). Trong nghiờn c ứ u c ủ a Gleissner (2000), tỏc gi ả nh ậ n th ấ y tr ẻ cú nhi ệ t độ ≤ 35ºC cú nguy c ơ m ắ c XHTNT n ặ ng v ớ i OR=1,92 [30]. S ự khỏc nhau là do tỏc gi ả ch ỉ ch ọ n so sỏnh gi ữ a nhúm XHNMN n ặ ng v ớ i nhúm ch ứ ng nờn m ứ c độ m ắ c b ệ nh n ặ ng h ơ n.
 • 111
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 8

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 8

Tiết 31-36 * Một trong những phương phỏp thường dựng là sử dụng cỏc bất đẳng thức đó biết để chứng minh một bất đẳng thức khỏc.Tuy nhiờn khi sử dụng ,ngoài hai bất đẳng thức Cụ-si và bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-ski
 • 23
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VỚI MỨC ĐỘ THỎA MÃN VÀ MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VỚI MỨC ĐỘ THỎA MÃN VÀ MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG Ở VIỆT NAM

Dựa vào phương phỏp phõn tớch nhõn tố khỏm phỏ EFA, mụ hỡnh cấu trỳc tuyến tớnh SEM, cỏc tỏc giảđó thu được một số kết quả cụ thể: xõy dựng được thang đo chất lượng dịch vụ trờn cơ sở sử[r]
 • 170
 PHƯƠNG PHỎP

PHƯƠNG PHỎP

e) Mục tiờu và tỏc dụng của từng bài tập như thế nào? - Nghiờn cứu sỏch tham khảo, sỏch giỏo viờn kỹ sau đú tập trung xõy dựng nội dung tiết luyện tập và phương phỏp luyện tập. → Mặc dự ở trờn tụi đó núi về cỏch chọn hệ thống bài tập luyện song một lần nữa tụi xin được nhắc lại về việc làm đầy khú khăn này:
 • 15
tiết 49,bài 40 dầu mỏ và khí thiên nhiên (shc)

tiết 49,bài 40 dầu mỏ và khí thiên nhiên (shc)

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ - Đặc điểm cấu tạo : - Đặc điểm cấu tạo : Trong phõn tử benzen, sỏu nguyờn tử cacbon Trong phõn tử benzen, sỏu nguyờn tử cacbon liờn kết với nhau tạo thành vũng sỏu cạnh đều, cú ba liờn kết đụi
 • 32
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 HK 2 PHƯƠNG PHÁP MỚI 5 HOẠT ĐỘNG

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 HK 2 PHƯƠNG PHÁP MỚI 5 HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG HỠNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động của thầy và trũ Nội dung cần đạt HOẠT ĐỘNG 1 : TỠM HIỂU PHỘP LẬP LUẬN PHÕN TỚCH VÀ TỔNG HỢP -Phương phỏp : Gợi mở - vấn đỏp, Hoạt động nhúm, [r]
 • 249
Tìm hiểu du lịch tâm linh và du lịch biển tại xã quỳnh phương, quỳnh lưu, nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu du lịch tâm linh và du lịch biển tại xã quỳnh phương, quỳnh lưu, nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Ngày 15 ngày tế dịch bào (tế mũ ỏo): Sau khi lấy bao ỏo, bao mũ ra dựng chổi lụng gà sạch sẽ để phủi hết bụi rồi để lờn kiệu. Người được cử làm việc này phải là nam giới. Ngày 16: Rước cỏc thần ở Đền trong và Đền Ngoài ra chỗ phỏt tớch tức bờ biển nơi Tứ vị Thỏnh Nương bị súng giú dạt vào và cũng là nơi cõy gỗ thần trụi tới. Tế lễ xong, rước cỏc thần về Đền trong. Lễ tế này rất trọng thể, được dõn làng thành tõm đún nhận. Đi đầu là trai trỏng hoặc thiếu niờn vỏc cỏc lỏ cờ hội, cờ đuụi nheo, tiếp đến là đội chiờng trống gồm nhiều loại trống, chũm choẹ, rồi đến đội vừ quan mặt bụi sỏp đỏ, lưng thắt khăn điều, mang gươm giỏo, bỏt bửu…trước kiệu thần là người cầm trống tiểu cổ và người mang biển ghi “Thượng thượng đẳng tối linh thần ”. Kiệu nam thần là kiệu long đỡnh, kiệu mỏi luyện 4 người khiờng, kiệu nữ thần là kiệu bỏt cống 8 người khiờng. Trong kiệu đặt bài vị và bỏt hương của thần, phu khiờng kiệu mặc quần trắng ỏo đỏ viền màu chàm, đầu chớt khăn đỏ, cỏc kiệu đều là người vỏc tỏn, lọng che mưa nắng cho thần. Theo sau kiệu là 32 nữ quan, cỏc nữ quan này đều mặc ỏo phớt dài màu hồng, quần trắng, đầu chớt khăn hồng như kiểu khăn đúng, chõn đi hài, tay cầm kiếm hoặc bưng hộp trầu cau hay hộp đựng cỏc đồ vật mà sinh thời thần hay dựng. Họ vừa đi vừa hỏt theo điệu đường trường, trống quõn, bỏ bộ… chủ đề ca ngợi cụng đức của thần đối với dõn làng, tả cảnh làm ăn, tỡnh làng nghĩa xúm dưới sự phự hộ che chở của thần. Vỡ là hỏt đi sau kiệu nờn gọi là hỏt kiệu. Những người được chọn làm nữ quan phải là gỏi thanh tõn, đẹp, hỏt được giọng kiệu và thành thạo cỏc nghi thức khi rước kiệu (32 nữ quan này sau trở thành 32 quõn cờ trong trũ chơi đỏnh cờ người), sau nữ quan là cỏc đội nhạc bỏt õm, đội mỳa sờnh tiền, cỏc quan viờn chức sắc trong làng trong trang phục lễ thiết triều đi hầu 2 bờn kiệu thần.
 • 99
GIÁO TRÌNH HÓA HỌC ĐẤT POTX

GIÁO TRÌNH HÓA HỌC ĐẤT POTX

hoỏ học. ễng cũng đưa ra danh mục đề nghị cỏc kớ hiệu của cỏc nguyờn tố hoỏ học và phương phỏp viết cỏc cụng thức hoỏ học cho đến nay vẫn được sử dụng với chỳt ớt thay đổi. Đối với hoỏ học đất ụng quan tõm nhiều nhất đến nghiờn cứu khoỏng vật. ễng là người đầu tiờn sử dụng thuật ngữ “silicat” đối với cỏc khoỏng vật cú chứa silớc và đó nhận thấy tỷ lệ cỏc oxit kim loại và silớc trong cỏc silicat khỏc nhau và bằng 1:1, 1:2 và 1:3. Điều này đó cho phộp chia cỏc silicat thành ba nhúm lớn. Phương phỏp biểu thị thành phần khoỏng vật theo số lượng cỏc oxit cú trong khoỏng vật do ụng đề nghị đến nay vẫn khụng thay đổi. Hướng quan trọng thứ hai đối với thổ nhưỡng trong cỏc cụng trỡnh của Bertselius là nghiờn cứu cỏc axit mựn. Từ nước tự nhiờn ụng đó tỏch ra được hai chất mới và đề nghị đặt tờn cho chỳng là axit “krenic” và “anokrenic”, cũn từ gỗ đang phõn giải ụng tỏch được axit humic. Trong “sỏch giỏo khoa hoỏ học” (1839) Bertselius đó dành hẳn một chương lớn cho hoỏ học hợp chất mựn. ễng nghiờn cứu cỏc quỏ trỡnh biến đổi tàn dư thực vật thành mựn, mụ tả đặc tớnh của cỏc axit mựn tỏch được và cỏc hợp chất của chỳng với kali, natri, amoni, bari, canxi, magiờ, nhụm oxit, mangan, sắt, chỡ, đồng, thuỷ ngõn và bạc.
 • 37
 THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT KHỚP NỐI RĂNG TRONG

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT KHỚP NỐI RĂNG TRONG

Nhược điểm của phương phỏp này là khụng xột đến điều kiện gia cụng cụ thể nờn giỏ trị lượng dư thường lớn hơn yờu cầu _2.PHƯƠNG PHỎP TỚNH TOỎN PHÕN TỚCH :_ Theo phương phỏp này thỡ lượng[r]
 • 27
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VAN - ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VAN - ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY

I.1.2.4 NHẬN XỘT CHỌN PHƯƠNG PHỎP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ Qua những phõn tớch cụ thể 3 phương phỏp điều chỉnh tốc độ trờn ta thấy mỗi phương phỏp điều chỉnh đều cú những ưu nhược điểm riờng ph[r]
 • 67
PHAN II 1574 PPT

PHAN II 1574 PPT

Trờn cơ sở đỏnh giỏ tỡnh hỡnh sản xuất và chăn nuụi lợn trong 6 thỏng đầu năm 2009 núi chung của thị trấn Trõu Quỳ, Gia Lõm từ đú xỏc định, định hướng và đưa ra giải phỏp nõng cao hiệu quả trong chăn nuụi lợn. 1.2.2. Mục tiờu cụ thể - Hệ thống húa cơ sở lý luận về tỡnh hỡnh kinh tế của việc chăn nuụi lợn, và đặc biệt là việc phũng chống dịch bệnh.
 • 16
HOÀN THIỆN NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN TẠI PGD HAI BÀ TRƯNG THUỘC CHI NHÁNH NHNO & PTNT HÀ NỘI

HOÀN THIỆN NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN TẠI PGD HAI BÀ TRƯNG THUỘC CHI NHÁNH NHNO & PTNT HÀ NỘI

• _Thẩm định về tớnh rủi ro của dự ỏn_ _SV: NGUYỄN KHẮC HÙNG _ _LỚP: KTĐT 47A_ TRANG 18 - Cỏc rủi ro dự kiến xảy ra - Sử dụng phương phỏp phõn tớch độ nhậy, phõn tớch tỡnh huống để tiến [r]
 • 49
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN PPSX

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN PPSX

PHÕN TỚCH KHỎI QUỎT SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN •PHƯƠNG PHỎP PHÕN TỚCH: Sử dụng PP so sỏnh với kỹ thuật so sỏnh ngang và so sỏnh dọc.. PHÕN TỚCH CỎC MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN VÀ[r]
 • 7
LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN DU  HÀ TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN DU HÀ TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

PHƯƠNG PHỎP TỔNG HỢP VÀ PHÕN TỚCH TÀI LIỆU CÚ LIỜN QUAN Phương phỏp này chúng tụi đó sử dụng trong quỏ trỡnh nghiờn cứu nhằm mục đớch thu thọ̃p thụng tin qua đọc, phõn tớch và tổng hợp[r]
 • 59
DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố phương phỏp giải phương trỡnh tớch, phương phỏp phõn tớch đa thức thành nhõn tử.. 2.Kĩ năng: Đưa một phương trỡnh về dạng phương trỡnh tớch; giải phương tr[r]
 • 4
5763A38D7F8B9AF0D88B45BC

5763A38D7F8B9AF0D88B45BC

_NHƯỢC ĐIỂM _ - So với phương phỏp phõn tớch cõu theo cấu trỳc chủ - vị thỡ phương phỏp phõn tớch cõu theo cấu trỳc đề - thuyết ra đời muộn hơn, do vậy, những vấn đề lớ luận về phương ph[r]
 • 9
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TỐT MÔN MĨ THUẬT TIỂU HỌC

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TỐT MÔN MĨ THUẬT TIỂU HỌC

Dưới đõy là một số phương phỏp dạy tốt mụn Mĩ Thuật tiểu học: 3.1.PHƯƠNG PHỎP QUAN SỎT: Giỏo viờn phải hướng dẫn cỏch quan sỏt, phõn tớch cỏc sản phẩm mĩ thuật về bố cục, đường nột, màu [r]
 • 8
VĂN9T1

VĂN9T1

- GV đụn đốc, nhắc nhở cỏc nhúm HS làm việc tớch cực, nghiờm tỳc. HOẠT ĐỘNG 3- TRèNH BÀY KẾT QUẢ: Bước 1 * : - Đại diện 6 nhúm trỡnh bày kết quả thảo luận. - Cỏc nhúm nhận xột, kiểm định tớnh trung thực trong vấn đề tỡm được của nhau. H- Theo em, với những vấn đề vừa đưa ra, vấn đề nào cú tớnh thời sự, đỏng quan tõm nhất ? H- Vấn đề nào nờn chọn làm chủ đề nghị luận ? Vấn đề nào khụng nờn chọn ? Vỡ sao ? * Bước 2 : H- Qua những vấn đố đó đưa ra, em hạy ra 1 số đề văn nghị luận cú liờn quan ? - HS thảo luận nhúm <4 nhúm>.
 • 38
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN

- Qua việc ụn tập Hs biết hệ thống húa lại kiến thức đó học, phỏt huy tớnh tớch cực của HS, tớnh chủ động sỏng tạo trong học tập. Giỏo dục HS cú tinh thần hứng thỳ, tự giỏc để học tập đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp. A. Phương phỏp: B. Chuẩn bị của thầy và trũ: C. Tiến trỡnh bài dạy:
 • 32
ĐỀ TÀI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH CHẬP

ĐỀ TÀI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH CHẬP

PHƯƠNG PHỎP GIẢI TỚCH TỚNH TỚCH CHẬP TỚNH TỚCH CHẬP BẰNG PHƯƠNG PHỎP GIẢI TỚCH CHỈ THỰC HIỆN ĐƯỢC NẾU _XN_ HOẶC _HN_ CÚ ĐỘ DÀI HỮU HẠN, VÀ PHẢI TỚNH TRANG 3 XỘT TRƯỜNG HỢP TỎC ĐỘNG _X__N[r]
 • 6
DE HSG TOAN 820162017 217

DE HSG TOAN 820162017 217

Hướng dẫn học sinh thiết lập sơ đồ phõn tớch bài toỏn từ đú trỡnh bày_ _tốt lời giải._ Ngoài ra, khi học sinh bước đầu nắm bắt được tinh thần của phương phỏp chứng minh này giỏo viờn cú [r]
 • 27
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TƯ DUY LÔGIC CHO HS THCS QUA DẠY TOÁN

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TƯ DUY LÔGIC CHO HS THCS QUA DẠY TOÁN

II. Tỡm hiểu thực trạng khả năng tư duy lụgic toỏn học của học sinh của trường sở tại núi riờng, học sinh THCS núi chung. Trong mỗi giờ lờn lớp ngay từ khi tiếp nhận giảng dạy đầu năm học tụi thường xuyờn quan tõm để ý đến cỏc cõu trả lời, cỏch diễn đạt, trỡnh bày của cỏc em trong mỗi vấn đề, mỗi cõu hỏi mà tụi nờu ra. Kết quả cho thấy ở đa số học sinh thể hiện rừ sự non yếu, thiếu chặt chẽ . Cỏc em thiếu hẳn kỹ năng phõn chia vấn đề để xem xột một cỏch đầy đủ cỏc khả năng cú thể xảy ra . Đặc biệt là khõu trỡnh bày tự luận ở cỏc bài toỏn đũi hỏi suy luận, chứng minh cho thấy học sinh vấp phải nhiều sai lầm mà nguyờn nhõn chủ yếu là do khả năng tư duy lụgic toỏn học cũn non kộm.
 • 27
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 3  NGUYỄN THỊ THU TRÀ

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 3 NGUYỄN THỊ THU TRÀ

_2.3 DỰ ĐOỎN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH_ Chủ doanh nghiệp TRANG 8 _Phương phỏp phõn tớch tài chớnh bao gồm 1 hệ thống_ _cỏc cụng cụ và biện phỏp nhằm tiếp cận, nghiờn cứu_ _cỏc sự kiện, hiện tượn[r]
 • 64
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

PHƯƠNG PHỎP NGHIỜN CỨU TRANG 13 3 Tỏc giả đó sử dụng tổng hợp nhiều phương phỏp PP nghiờn cứu khỏc nhau như: PP điều tra, phỏng vấn sõu, phõn tớch, hệ thống húa; PP khảo sỏt, ghi chộp; P[r]
 • 226
KH SKKN HAY

KH SKKN HAY

- Phự hợp với nội dung dạy học cụ thể. - Phự hợp với đặc điểm đối tượng học sinh. - Phự hợp với việc đổi mới kiểm tra đỏnh giỏ. - Kết hợp giữa việc tiếp thu và sử dụng cú chọ lọc, cú hiệu quả cỏc phương phỏp dạy học tiờn tiến và cỏc phương phỏp dạy học truyền thống.
 • 4
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

- Ảnh hưởng của tớnh thời vụ và chu kỡ sản xuất Tớnh thời vụ và chu kỡ sản xuất cú ảnh hưởng trước hết đến nhu cầu sử dụng vốn và doanh thu tiờu thụ sản phẩm.Những doanh nghiệp cú chu kỡ sản xuất ngắn thỡ nhu cầu vốn lưu động giữa cỏc thời kỡ trong năm thường khụng cú biến động lớn, doanh nghiệp cũng thường xuyờn thu được tiền bỏn hàng, điều đú giỳp cho doanh nghiệp đảm bảo sự cõn đối giữa thu và chi bằng tiền; cũng như trong việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu kinh doanh. Những doanh nghiệp cú chu kỡ sản xuất dài, phải ứng ra một lượng vốn lưu động lớn; những doanh nghiệp hoạt động trong những ngành mang tớnh thời vụ thỡ nhu cầu vốn lưu động thường cú sự biến động lớn trong năm, doanh thu khụng đều, tỡnh hỡnh thanh toỏn chi trả thường gặp khú khăn. Cho nờn việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn cũng như đảm bảo sự cõn đối giữa thu và chi bằng tiền của doanh nghiệp cũng khú khăn hơn.
 • 29
GIAO AN HOC KI 2

GIAO AN HOC KI 2

MỤC TIẤU: - KIẾN THỨC: + HS hiểu cỏch biến đổi phương trỡnh tớch dạng Ax Bx Cx = 0 + Hiểu được và sử dụng qui tắc để giải cỏc phương trỡnh tớch - KỸ NĂNG: Phõn tớch đa thức thành nhõn tử[r]
 • 85

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ