0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương pháp kĩ thuật kiểm toán

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN - BÀI 4: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN - BÀI 4: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán để nắm chi tiết nội dung phân biệt được đối tượng của kiểm toán và khách thể kiểm toán; phân tích được các đối tượng của kiểm toán; khái niệm về các phương pháp kiểm toán; áp dụng được các phương pháp kiểm toán vào phần bài tập vận dụng.
 • 27
HOÀN THIỆN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

HOÀN THIỆN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập và công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán Nhà nước
 • 55
CHƯƠNG 6: KIỂM TOÁN VÀ GIẢI TRÌNH (AUDIT AND ACCOUNTABILITY) DOC

CHƯƠNG 6: KIỂM TOÁN VÀ GIẢI TRÌNH (AUDIT AND ACCOUNTABILITY) DOC

Tại sao phải kiểm toán? n Giám sát và ghi lại các hoạt động xảy ra nhằm phát hiện các vấn đề trong quá trình định quyền và điều khiển truy cập n Thống kê tình hình truy xuất tài nguyên để có biện pháp cải thiện hiệu suất
 • 44
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Với quy mô kinh doanh nhỏ, các DNVVN thường thiết kế cơ cấu bộ máy tương đối gọn nhẹ, người điều hành quyết định mọi vấn đề kinh doanh, thông thường, trong các DNVVN, một số ít người thực hiện hầu hết các giao dịch , những vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp thường do những người có quan hệ thân nhân với chủ doanh nghiệp đảm nhiệm, bởi vì việc sử dụng lao động trong các đơn vị này chủ yếu dựa trên sự tin tưởng. Điều đó làm cho bộ máy tổ chức các DNVVN không rõ ràng, hiệu quả. Do đó, sự phân công, phân nhiệm giữa các bộ phận còn hạn chế cũng như khó có thể đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm trong tổ chức thực hiện các chức năng xử lý nghiệp vụ, chức năng ghi sổ và bảo quản tài sản, dẫn tới rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát tồn tại ở mức cao. Từ đó đòi hỏi lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập nhiều hơn, đủ để đưa ra ý kiến kiểm toán chính xác.
 • 41
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN: HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN: HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM THỰC HIỆN

Luận văn tập trung vào 3 nội dung cơ bản chia thành 3 chương: Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về phương pháp điều tra trong kiểm toán báo cáo tài chính; chương 2 Thực trạng về việc áp dụng phương pháp điều tra trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện; chương 3 Định hướng và giải pháp hoàn thiện việc áp dụng phương pháp điều tra trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện.
 • 19
Bai giang mon kiem toan 50 trang

Bai giang mon kiem toan 50 trang

Bài giảng môn Kiểm toán có cấu trúc trình bày các nội dung: Tổng quan về kiểm toán, đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, hệ thống các phương pháp kiểm toán, chọn mẫu đối tượng kiểm toán cụ thể, tổ chức công tác kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đây sẽ là tài liệu vô cùng bổ ích cho những giảng viên môn kiểm toán
 • 50
Quan điểm dạy học – Phương pháp dạy học – Kĩ thuật dạy học, Ý nghĩa của việc sắp xếp các khái niệm trong phạm trù PPDH theo ba bình diện quan điểm, phương pháp, kỹ thuật trong việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình dạy học

Quan điểm dạy học – Phương pháp dạy học – thuật dạy học, Ý nghĩa của việc sắp xếp các khái niệm trong phạm trù PPDH theo ba bình diện quan điểm, phương pháp, kỹ thuật trong việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình dạy học

Quan điểm dạy học – Phương pháp dạy học – Kĩ thuật dạy học 1.1. So sánh các khái niệm Quan điểm dạy học – Phương pháp dạy học – Kĩ thuật dạy học 1.2. Mối quan hệ của các khái niệm Quan điểm dạy học – Phương pháp dạy học – Kĩ thuật dạy học 2. Ý nghĩa của việc sắp xếp các khái niệm trong phạm trù PPDH theo ba bình diện quan điểm, phương pháp, kỹ thuật trong việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình dạy học 3. Ví dụ một phác thảo kế hoạch dạy học trong đó thể hiện sự vận dụng các quan điểm, phương pháp và kĩ thuật dạy học
 • 12
TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Tìm hiểu việc áp dụng phương pháp kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 80
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ

kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động được kiểm toán bằng phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực
 • 75
24 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC HIỆN (79TR)

24 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC HIỆN (79TR)

24 Phương pháp chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam Trách nhiệm Hữu hạn thực hiện (79tr)
 • 79
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

đầy đủ trọn vẹn, mục tiêu về tính chính xác cơ học, mục tiêu về định giá hay phân loại trình bày, mục tiêu về quyền và nghĩa vụ). Đối tượng trực tiếp của kiểm toán Báo cáo tài chính là các Bảng khai tài chính, Báo cáo tài chính được định nghĩa trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 200/ 04 như sau: Báo cáo tài chính là hệ thống các báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị. Ngoài ra, Bảng khai tài chính còn bao gồm những bảng kê khai có tính pháp lý khác như Bảng kê khai tài sản cá nhân, Bảng kê khai tài sản đặc biệt… Các bảng khai này đều chứa đựng những thông tin được lập tại một thời điểm cụ thể trên cơ sở tài liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. Hiểu theo cách khác, các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính chứa đựng nhiều mối quan hệ theo những hướng khác nhau như: giữa nội dung kinh tế của chỉ tiêu này với chỉ tiêu khác, giữa chu trình này với chu trình khác… Việc nhận diện đối tượng kiểm toán và phân tích mối quan hệ các thông tin, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn cách tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính. Có 2 cách cơ bản để tiếp cận Báo cáo tài chính thành các phần hành kiểm toán: phân theo chu trình hoặc phân theo chu trình, do đó cũng có 2 cách tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính
 • 46
13 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHUẨN MỰC, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

13 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHUẨN MỰC, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

13 Hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước
 • 56
60 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHUẨN MỰC, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

60 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHUẨN MỰC, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

60 Hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
 • 56
70 HOÀN THIỆN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

70 HOÀN THIỆN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

70 Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập và công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán Nhà nước
 • 55
186 TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

186 TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

186 Tìm hiểu việc áp dụng phương pháp kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 80
391 ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐỨC ANH THỰC HIỆN

391 ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐỨC ANH THỰC HIỆN

391 Áp dụng các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh thực hiện
 • 62
KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG POTX

KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG POTX

1. Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với Kiểm toán nhà nước Kiểm toán tuân thủ là hình thức kiểm toán chủ yếu tập trung vào các giao dịch tài chính của một tổ chức nhằm đảm bảo các giao dịch này được ghi chép đúng, công quĩ được sử dụng và hạch toán một cách đúng đắn và các nghĩa vụ về mặt nghĩa vụ pháp lý được đáp ứng. Các biện pháp kiểm tra được thực hiện để đảm bảo được rằng luật pháp và các qui định có lien quan được tuân thủ. Báo cáo kiểm toán tuân thủ thường là các báo cáo dài trong đó nêu lên chi tiết các điểm yếu và bất thường được phát hiện trong quá trình kiểm toán
 • 5
266 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC HIỆN (79TR)

266 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC HIỆN (79TR)

266 Phương pháp chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam Trách nhiệm Hữu hạn thực hiện (79tr)
 • 79
TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰCI. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC1. Một số PPDH tích cựcPhương pháp thảo luận nhómPhương pháp giải quyết vấn đề (xử lí tình huống)Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hìnhPhương pháp đóng vaiPhương pháp trò chơiPhương pháp dự án2. Một số kĩ thuật dạy học tích cựcKĩ thuật động não (công não)Kĩ thuật khăn trải bànKĩ thuật phòng tranh Kĩ thuật hỏi và trả lời Kĩ thuật công đoạn Kĩ thuật “Hỏi chuyên gia”Kĩ thuật “ Trình bày một phút” Kĩ thuật lược đồ tư duy Kỹ thuật XYZKĩ thuật “bể cá”Kĩ thuật ”đọc hợp tác” (còn gọi là đọc tích cực)
 • 16
GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN - CHƯƠNG 4 POT

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN - CHƯƠNG 4 POT

2.1.2. Các khái niệm cơ bản - Tổng thể: Là toàn bộ dữ liệu mà từ đó KTV lấy mẫu để có thể đi đến một kết luận Tổng thể là một tập hợp bao gồm tất cả các phần tử hoặc đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu - Mẫu kiểm toán: Là một phần dữ liệu (mẫu) được lấy ra từ tổng thể được thể hiện bằng các phép thử cơ bản và tuân thủ
 • 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KĨ THUẬT CHẾ TẠO 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG THUẬT CHẾ TẠO 3

tài liệu tham khảo các phương pháp gia công KĨ THUẬT CHẾ tạo 3 tài liệu tham khảo các phương pháp gia công KĨ THUẬT CHẾ tạo 3 tài liệu tham khảo các phương pháp gia công KĨ THUẬT CHẾ tạo 3 tài liệu tham khảo các phương pháp gia công KĨ THUẬT CHẾ tạo 3 tài liệu tham khảo các phương pháp gia công KĨ THUẬT CHẾ tạo 3
 • 37
Bài 50: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NẤM

Bài 50: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NẤM

- Phương pháp dạy học: phương pháp thuyết trình, đàm thoại, phương pháp dạy học theo nhóm, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề.. - Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật [r]
 • 5
KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM).

KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM).

Chương 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam.Chương 2: Tổ chức bộ máy kiểm toán tại công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam.Chương 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức kiểm toán của công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam.
 • 45
HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

3.1 Phương pháp kiểm toán cơ bản3.2 Phương pháp kiểm toán tuân thủ3.3 Mối quan hệ giữa các PP kiểm toán và rủi ro3.4 Kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán
 • 21
KĨ THUẬT NGHE LÉN SNIFFER TRÊN MẠNG INTERNET VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG TT

THUẬT NGHE LÉN SNIFFER TRÊN MẠNG INTERNET VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG TT

CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ An toàn thông tin mạng luôn là vấn đề hàng đầu. Ngày nay khi thương mai điện tử phát triển vượt bậc, cũng như dữ liệu của các công ty ngày càng phình ra thì việc đảm bảo an toàn thông tin luôn là vấn đề đầu tiên và ưu tiên nhất đối với mạng doanh nghiệp. Sniffing được coi là phương án đơn và giản và cũng hiệu quả nhất khi muốn giám sát lưu lượng mạng. Trong khuôn khổ của luận văn, em tập trung tìm hiểu các phương pháp để Sniffing dữ liệu trong mạng, Dựa vào các nguyên lý tìm hiều về kĩ thuật sniffing luận văn đưa ra được những ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương pháp. Từ đó người quản trị mạng có thể tự đánh giá được các mối hiểm họa của doanh nghiệp mình và đưa ra các giải pháp để phòng chống rủi ro.
 • 24
DAI SO 9 CHUONG I 1 CAN BAC HAI

DAI SO 9 CHUONG I 1 CAN BAC HAI

PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề - Phương pháp gợi mở vấn đáp 2 KĨ THUẬT DẠY HỌC - Kĩ thuật chuyển giao nhiệm vụ học t[r]
 • 87
TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP KIỂM TOÁN VÀ TƯ

TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁNPHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP KIỂM TOÁN VÀ TƯ

Tìm hiểu bằng chứng kiểm toán và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty CP Kiểm toán và Tư.
 • 86
SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10

SKKN Sử dụng phương pháp thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10

SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 Lịch sử 10
 • 39
56 TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN & PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN & TƯ VẤN

56 TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN & PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN & TƯ VẤN

56 Tìm hiểu bằng chứng kiểm toán & phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán & Tư vấn
 • 86
Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bng chứng kiểm toán

Các loại bằng chứng kiểm toánphương pháp kỹ thuật thu thập bng chứng kiểm toán

Luạn văn kinh tế: Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
 • 42
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

Luận án khái quát, hệ thống hóa và làm rõ lý luận cơ bản về kiểm toán nội bộ và tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp; đưa ra nội dung tổ chức kiểm toán nội bộ trên các khía cạnh tổ chức xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ, bộ máy kiểm toán nội bộ, tổ chức xác định nội dung kiểm toán nội bộ, tổ chức vận dụng phương pháp tiếp cận, phương pháp kỹ thuật kiểm toán nội bộ và tổ chức quy trình kiểm toán nội bộ.
 • 30
Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong giảng dạy các tiết học Vật lý lớp 7.

Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong giảng dạy các tiết học Vật lý lớp 7.

Các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng: thảo luận nhóm, nêu và giải quyết vấn đề, bản đồ tư duy, kết hợp với các phương pháp truyền thống. Các kĩ thuật dạy học tích cực: Kĩ thuật động não, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật bàn tay nặn bột...
 • 15
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: BÀI 4 - TS. ĐINH THẾ HÙNG (PHẦN 2)

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: BÀI 4 - TS. ĐINH THẾ HÙNG (PHẦN 2)

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 2) nối tiếp phần 1 tiếp tục tìm hiểu khái quát về chọn mẫu kiểm toán; các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán; kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán; chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.
 • 37
TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

Tìm hiểu bằng chứng và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC
 • 86
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN

NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN

Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện
 • 100
35 Vận dụng các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện

35 Vận dụng các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện

Bước 4: Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán Trong các bước trên, kiểm toán viên thu thập những thông tin mang tính khách quan về khách hàng. Ở bước này, kiểm toán căn cứ vào thông tin đã thu thập được để nhận xét và đánh giá nhằm đưa ra kế hoạch kiểm toán phù hợp. Kiểm toán viên sẽ đưa ra một ước lượng ban đầu về tính trọng yếu là mức độ tối đa mà kiểm toán viên tin rằng ở mức độ đó các báo cáo tài chính có thể bị sai nhưng không có ảnh hưởnglớn đến quyết định của người sử dụng thông tin. Nếu kiểm toán viên ước lượng mức trọng yếu càng thấp số lượng bằng chứng thu thập càng nhiều và ngược lại. Sau khi đã có ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho toàn bộ báo cáo tài chính, kiểm toán viên thực hiện phân bổ mức ước lượng cho từng khoản mục trên báo cáo tài chính vì bằng chứng thường được thu thập theo từng khoản mục. Mục đích của việc phân bổ là giúp kiểm toán viên xác định số lượng bằng chứng kiểm toán thích hợp phải thu thập đối với từng khoản mục ở mức chi phí thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo tổng hợp các sai sót trên báo cáo tài chính không vượt quá mức ước lượng ban đầu về tính trọng yếu.
 • 76
ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng các phương pháp: _Phương pháp quan sát_ Quan sát cách thức làm việc của các Kiểm toán viên trong kiểm toán khoản mục TSCĐ; cụ thể là[r]
 • 92
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM VÀ KĨ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIỜ DẠY NGỮ VĂN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM VÀ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIỜ DẠY NGỮ VĂN

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ vănSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy Ngữ văn
 • 13
86 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN

86 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN

86 Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện
 • 94
96 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN

96 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN

96 Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện
 • 104

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM