0

Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh thông qua bài tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trường trung học phổ thông luận văn ths giáo dục học 60 14 01 1

128 35 0
  • Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh thông qua bài tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trường trung học phổ thông  luận văn ths  giáo dục học 60 14 01 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:04

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu thực đề tài:“Phát triển lực tư logic cho học sinh thơng qua tập phần hố học hữu lớp 12 trường trung học phổ thông”, hoàn thành luận văn hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Nguyễn Xuân Trường - Khoa Hoá Trường Đại học Sư Phạm I Hà Nội Tôi giúp đỡ tận tình thầy giáo Tổ mơn Phương pháp giảng dạy Hố học tồn thể thầy giáo Khoa Hố Trường Đại học KHTN - Đại học Quốc Gia Hà Nội Ngồi cịn có giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình thầy giáo Tổ Hố học, em HS trường THPT Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội em HS trường THPT Đan Phượng- Hà Nội Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến PGS.TS Nguyễn Xuân Trường hướng dẫn tận tình đầy tâm huyết suốt q trình tơi hồn thành luận văn, đồng thời bổ sung cho nhiều kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quý báu nghiên cứu khoa học Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo Tổ Phương pháp giảng dạy Hoá Học - Trường Đại học Giáo dục, trường Đại học sư phạm I Hà Nội, Ban Giám hiệu thầy cô giáo, em học sinh trường THPT Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội, em học sinh trường THPT Đan Phượng - Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Học viên Đỗ Thị Thanh Huyền i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CTCT Công thức cấu tạo CTPT Công thức phân tử ĐC Đối chứng ĐKPƢ Điều kiện phản ứng GV Giáo viên HS Học sinh KT - ĐG Kiểm tra đánh giá PTHH Phƣơng trình hố học PƢ Phản ứng SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TNKQ Trắc nghiệm khách quan TNSP Thực nghiệm sƣ phạm Xt Xúc tác ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lí luận tƣ việc phát triển tƣ dạy học hóa học trƣờng THPT 1.1.1 Khái niệm tƣ 1.1.2 Những đặc điểm tƣ 1.1.3 Những phẩm chất tƣ 1.1.4 Các thao tác tƣ 1.1.5 Các hình thức tƣ 1.1.6 Tƣ hóa học phát triển tƣ dạy học hóa học 1.1.7 Tƣ logic dạy học hóa học 11 1.2 Bài tập hóa học 16 1.2.1 Khái niệm tập hóa học 16 1.2.2 Tác dụng tập hóa học 16 1.2.3 Phân loại tập hóa học 17 1.2.4 Xu hƣớng phát triển tập hóa học 19 1.2.5 Quan hệ tập hóa học việc phát triển tƣ học sinh 21 1.2.6 Tình trạng sử dụng tập hóa học để phát triển tƣ cho học sinh 22 1.3 Đổi phƣơng pháp dạy học 25 1.3.1 Đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng dạy học tích cực 25 1.3.2 Một số phƣơng pháp dạy học tích cực 26 1.4 Kiểm tra đánh giá trình độ phát triển tƣ học sinh 27 1.4.1 Cơng cụ đánh giá trình độ phát triển tƣ học sinh thông qua phiếu hỏi, kiểm tra 27 1.4.2 Bản chất việc kiểm tra - đánh giá (KT-ĐG) 28 1.4.3 Đổi phƣơng thức kiểm tra – đánh giá 29 TIỂU KẾT CHƢƠNG 30 iii CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƢ DUY LOGIG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 31 2.1 Một số biện pháp phát triển lực tƣ logic cho học sinh 31 2.1.1 Rèn luyện thao tác tƣ logic cho học sinh 31 2.1.2 Rèn luyện cách xây dựng tập 33 2.2 Lựa chọn xây dựng hệ thống tập phần hữu cơ- hoá học lớp 12 nhằm phát triển lực tƣ logic cho học sinh 35 2.2.1 Chƣơng: Este- Lipit 35 2.2.2 Chƣơng 2: Cacbohiđrat 47 2.2.3 Chƣơng 3: Amin- Amino axit- Protein 57 2.2.4 Chƣơng 4: Polime- Vật liệu polime 66 2.3 Sử dụng hệ thống tập hoá học phát triển tƣ logic dạy học phần hữu lớp 12 75 2.3.1 Sử dụng hệ thống tập việc xây dựng kiến thức mới, kỹ 76 2.3.2 Sử dụng hệ thống tập việc vận dụng, củng cố kiến thức, kĩ .82 2.3.3 Sử dụng hệ thống tập vào việc kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức học sinh 90 TIỂU KẾT CHƢƠNG 95 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 96 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 96 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 96 3.3 Đối tƣợng địa bàn thực nghiệm sƣ phạm 96 3.4 Tiến trình thực nghiệm sƣ phạm 97 3.5 Thiết kế chƣơng trình thực nghiệm sƣ phạm 97 3.6 Kết thực nghiệm sƣ phạm xử lý kết thực nghiệm 97 3.6.1 Xử lý, đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm qua kiểm tra 97 3.6.2 Phân tích kết thực nghiệm 106 TIỂU KẾT CHƢƠNG 109 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Ý kiến GV cách sử dụng tập dạy học hoá học 23 Bảng 3.1 Bảng thống kê điểm kiểm tra số 99 Bảng 3.2 Phân loại kết học tập HS (%) kiểm tra số 100 Bảng 3.3 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra số trƣờng Đan phƣợng 101 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra số trƣờng Tân Lập 102 Bảng 3.5 Bảng thống kê điểm kiểm tra số 103 Bảng 3.6 Phân loại kết học tập HS(%) kiểm tra số 103 Bảng 3.7 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra số trƣờng Đan Phƣợng 104 Bảng 3.8 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra số trƣờng Tân Lập 105 Bảng 3.9 Thông số xem xét khác biệt giá trị trung bình nhóm khác (nhóm TN- ĐC) trƣờng Đan Phƣợng 105 Bảng 3.10 Thông số xem xét khác biệt giá trị trung bình nhóm khác (nhóm TN- ĐC) trƣờng Tân Lập 106 v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Hình 3.1 Đồ thị cột biểu diễn kết kiểm tra số trƣờng Đan Phƣợng 100 Hình 3.2 Đồ thị cột biểu diễn kết kiểm tra số trƣờng Tân Lập .100 Hình 3.3 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra số trƣờng Đan Phƣợng101 Hình 3.4 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra số trƣờng Tân Lập 102 Hình 3.5 Đồ thị cột biểu diễn kết kiểm tra số trƣờng Đan Phƣợng 103 Hình 3.6 Đồ thị cột biểu diễn kết kiểm tra số trƣờng Tân Lập .104 Hình 3.7 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra số trƣờng Đan Phƣợng104 Hình 3.8 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra số trƣờng Tân Lập 105 vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân loại bƣớc vào kỷ XXI, kỷ tri thức, kỹ ngƣời đƣợc xem yếu tố định phát triển xã hội Trong xã hội tƣơng lai, giáo dục phải đào tạo ngƣời có trí tuệ, thơng minh sáng tạo Muốn có đƣợc điều nhà trƣờng phổ thông phải trang bị cho HS hệ thống kiến thức bản, đại thông qua hệ thống kiến thức mà rèn luyện tƣ cho HS, kiến thức nguyên liệu tƣ Có thể nói, dạy học dạy cách tƣ duy, học cách tƣ Theo L.N Tônxtôi: “Kiến thức thực kiến thức thành cố gắng tƣ khơng phải trí nhớ” Nhƣ vậy, mục tiêu cao việc dạy học đào tạo nên ngƣời lao động có tƣ sáng tạo, có khả giải vấn đề xã hội; mà muốn có tƣ sáng tạo phải rèn luyện cho HS biết tƣ duy, suy luận cách logic Nhƣ việc bồi dƣỡng rèn luyện tƣ logic cho HS nhiệm vụ quan trọng nhà trƣờng phổ thông Các nghiên cứu thực trạng giáo dục cho thấy lực tƣ HS hạn chế, chất lƣợng nắm vững kiến thức không cao, đặc biệt lực tƣ logic, lực giải vấn đề chƣa đƣợc GV ý rèn luyện cho HS Từ thực tế đó, nhiệm vụ cần thiết đặt phải nghiên cứu biện pháp rèn luyện tƣ logic cho HS thông qua việc dạy học môn học trƣờng THPT Trong dạy học hóa học, nâng cao chất lƣợng dạy học phát triển lực nhận thức HS nhiều biện pháp phƣơng pháp khác Giải tập hóa học với tƣ cách phƣơng pháp dạy học có tác dụng lớn việc giáo dục, rèn luyện phát triển HS Mặt khác, thƣớc đo trình độ nắm vững kiến thức kỹ hóa học HS Bài tập có vai trị quan trọng hiệu sâu sắc việc thực mục tiêu đào tạo, việc hình thành phƣơng pháp chung việc tự học hợp lí, việc rèn luyện kĩ tự lực sáng tạo, phát triển tƣ Song phƣơng pháp chƣa thực đƣợc trọng mức, làm giảm vai trò tác dụng việc sử dụng tập để phát triển lực nhận thức tƣ cho HS trình dạy học hóa học Việc nghiên cứu vấn đề BTHH từ trƣớc đến có nhiều cơng trình nghiên cứu tác giả nƣớc quan tâm đến nhƣ Apkin G.L, Xereda I.P nghiên cứu phƣơng pháp giải toán Ở nƣớc có GS TS Nguyễn Ngọc Quang nghiên cứu lí luận toán; PGS TS Nguyễn Xuân Trƣờng, PGS TS Lê Xuân Thọ, PGS TS Cao Cự Giác, PGS TS Đào Hữu Vinh nhiều tác giả khác quan tâm đến nội dung phƣơng pháp giải toán Tuy nhiên, xu hƣớng lí luận dạy học đặc biệt trọng đến hoạt động vai trị HS q trình dạy học, địi hỏi HS phải làm việc tích cực, tự lực Vì vậy, cần phải nghiên cứu BTHH sở hoạt động tƣ HS, từ đề cách hƣớng dẫn HS tự lực giải tập, thơng qua mà tƣ họ phát triển Trong cơng trình nghiên cứu trƣớc đây, chƣa có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống phƣơng pháp luận làm sở cho việc phát triển lực tƣ hóa học cho HS Vì vậy, cần phải nghiên cứu tập hóa học sở hoạt động tƣ logic HS, từ đề cách hƣớng dẫn HS tự lực giải tập, thơng qua để tƣ họ phát triển Xuất phát từ thực tế điều kiện nghiên cứu thân, tác giả chọn đề tài: “Phát triển lực tư logic cho học sinh thông qua tập phần hóa học hữu lớp 12 trường trung học phổ thông" làm luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu Xác định biện pháp có tính phƣơng pháp luận xây dựng hệ thống tập hoá học phần hữu lớp 12 khai thác để phát triển lực tƣ logic cho HS Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động tƣ logic HS q trình giải tập hóa học (BTHH), từ hƣớng dẫn HS xây dựng tiến trình luận giải, làm sở cho việc tìm kiếm lời giải cách có hiệu Điều tra tình hình sử dụng BTHH phổ thông, nêu lên ƣu điểm nhƣợc điểm việc sử dụng BTHH dạy học hoá học THPT Xây dựng biện pháp có tính phƣơng pháp luận nhằm phát triển lực tƣ logic hóa học cho HS thông qua việc giải BTHH TNSP để đánh giá hiệu biện pháp có tính phƣơng pháp luận hệ thống tập xây dựng để phát triển lực tƣ logic cho HS thơng qua q trình tìm kiếm lời giải Đối chiếu kết TN với kết điều tra ban đầu, rút kết luận khả áp dụng biện pháp hệ thống tập đề xuất Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu:Q trình dạy học hố học trƣờng phổ thông Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tƣ logic HS trình tìm kiếm lời giải hoạt động GV việc hƣớng dẫn HS giải tập Vấn đề nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu hai vấn đề sau: - Nghiên cứu hoạt động tƣ logic HS q trình giải tập hóa học - Đề xuất biện pháp có tính phƣơng pháp luận nhằm phát triển lực tƣ logic hóa học cho HS thông qua việc giải BTHH Giả thuyết khoa học Nếu có hệ thống BTHH với nội dung kiến thức phong phú, sâu sắc GV biết khai thác triệt để tập để rèn luyện tƣ logic cho HS lực tƣ trí thơng minh HS phát triển Giới hạn phạm vi nghiên cứu Các nghiên cứu khảo sát đƣợc tiến hành phạm vi lớp 12 trƣờng THPT Đan Phƣợng THPT Tân Lập huyện Đan Phƣợng thành phố Hà Nội Số liệu sử dụng để nghiên cứu đề tài đƣợc thu thập khoảng thời gian từ năm 2013-2014 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học đề tài Đóng góp thêm lí luận tƣ logic rèn luyện cho HS thơng qua dạy học hố học trƣờng THPT - Ý nghĩa thực tiễn đề tài Đƣa tập hoá học phần hữu lớp 12 nhằm rèn luyện tƣ logic cho HS trƣờng THPT Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phƣơng pháp nghiên cứu sau: Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Nghiên cứu việc phát triển lực nhận thức, rèn luyện tƣ logic cho HS - Nghiên cứu tác dụng cách sử dụng tập dạy học hoá học Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra thực trạng lực nhận thức khả tƣ HS q trình giải tập hố học - Tình hình sử dụng tập GV dạy học hoá học THPT -TNSP để đánh giá hiệu biện pháp hệ thống tập đề xuất - Nhóm phương pháp xử lý thơng tin Định tính, định lƣợng, thống kê phân tích thống kê 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn dự kiến đƣợc trình bày theo chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài Chƣơng 2: Một số biện pháp phát triển lực tƣ logic cho học sinh thông qua tập hóa học hữu lớp 12 Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm Nhận xét: Từ kết ta thấy HS lớp TN em tích cực, hứng thú với tiết học so với HS lớp ĐC * Ý kiến HS lớp thực nghiệm biện pháp phát triển lực tư logic dạy học hố học Sau hồn thành tiết giảng thực nghiệm lớp TN lớp ĐC, chúng tơi phát phiếu thăm dị nhằm tìm hiểu ý kiến HS áp dụng biện pháp phát triển lực tƣ logic dạy học hoá học Bảng 3.12 Nhận xét HS lớp TN sau trình thực nghiệm TT Nội dung Tỉ lệ % đồng ý Bài giảng logic, hấp dẫn bổ ích 92.58 Biết cách sử dụng sơ đồ tƣ việc tóm tắt nội 75,30 dung học Biết cách khai thác nội dung từ kiến thức chủ đạo 87,68 học Biết đƣợc phƣơng pháp giải phát tập 88,55 Biết đƣợc nhiều Website hóa học hay thực nhiệm 65.91 vụ GV đƣa Tạo bầu khơng khí học tập vui vẻ, sinh động, giảm áp 89,96 lực nặng nề tiết học Lớp học thƣờng ồn ào, trật tự thảo luận vấn đề 40,83 Nhận xét: Qua kết điều tra cho thấy đa số HS cho giảng thầy cô hấp dẫn lí thú bổ ích HS hiểu sâu kiến thức học biết vận dụng kiến thức học để giải dạng tập khác * Ý kiến nhận xét GV Sau tiết học thực nghiệm, qua trao đổi trò chuyện với GV giảng dạy GV dự nhận thấy: - Trong học lớp TN, khơng khí lớp học sơi nổi, tích cực, HS hứng thú tham gia vào hoạt động học tập hăng hái phát biểu xây dựng 107 - GV tham gia dạy dự khẳng định biện pháp đề giúp HS hứng thú với học, khơng khí lớp có nhiều thay đổi, học thêm sinh động, làm cho HS thêm yêu thích mơn hóa học 3.6.2.2 Phân tích định lượng kết thực nghiệm sư phạm Dựa kết TN sƣ phạm thông qua việc xử lý số liệu TN sƣ phạm thu đƣợc, nhận thấy chất lƣợng học tập HS nhóm TN cao nhóm ĐC Điều đƣợc thể hiện:  Tỉ lệ HS yếu kém, trung bình, giỏi: Tỷ lệ % HS đạt điểm khá, giỏi nhóm TN cao tỷ lệ % HS đạt điểm khá, giỏi nhóm ĐC; Ngƣợc lại tỷ lệ % HS đạt điểm yếu kém, trung bình nhóm TN thấp tỷ lệ % HS đạt điểm yếu kém, trung bình nhóm ĐC Nhƣ vậy, phƣơng án TN có tác dụng phát triển lực tƣ logic HS, góp phần giảm tỷ lệ HS yếu kém, trung bình tăng tỷ lệ HS khá, giỏi  Đồ thị đường luỹ tích Đồ thị đƣờng lũy tích nhóm TN ln nằm bên phải phía dƣới đƣờng luỹ tích nhóm ĐC Điều cho thấy chất lƣợng học tập nhóm TN tốt nhóm ĐC  Giá trị tham số đặc trưng - Điểm trung bình cộng HS nhóm TN cao HS nhóm ĐC Điều chứng tỏ HS nhóm TN nắm vững kiến thức vận dụng kiến thức, kỹ tốt HS nhóm ĐC - Độ lệch chuẩn (S): S nhóm TN nhỏ S nhóm ĐC, chứng tỏ độ phân tán điểm số nhóm TN nhỏ nhóm ĐC - Hệ số biến thiên V nằm khoảng 10% - 30% (dao động trung bình) - Giá trị p < 0,05 cho ta thấy kiểm tra sau tác động nhóm TN ĐC có ý nghĩa - Mức độ ảnh hƣởng nằm mức độ trung bình 108 TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong chƣơng chúng tơi trình bày q trình TNSP bao gồm: -Kế hoạch TNSP đƣợc xác lập cách khoa học đƣợc chuẩn bị chu đáo - Kết TNSP khẳng định tính đắn giả thuyết nêu Cụ thể là: + Hệ thống tập có tính khả thi hiệu + HS chấp nhận hứng thú học tập học phần hữu theo phƣơng pháp + Chất lƣợng học phần hoá học hữu đƣợc nâng cao sử dụng PPDH + Nâng cao đƣợc lực tƣ logic cho HS - TNSP phát đƣợc ƣu điểm hạn chế hệ thống tập khẳng định đƣợc điều kiện cần thiết đảm bảo hệ thống tập đạt kết 109 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Sau hồn thành luận văn, chúng tơi rút điểm sau: - Nghiên cứu số vấn đề lí luận thực tiễn: Tƣ duy, tập hoá học, quan hệ tập hoá học việc phát triển tƣ HS, tình hình sử dụng phƣơng pháp dạy học tập hoá học trƣờng THPT địa bàn huyện Đan Phƣợng-Thành phố Hà Nội - Đề xuất đƣợc biện pháp nhằm phát triển lực tƣ logic cho HS - Lựa chọn xây dựng đƣợc 200 câu TNKQ 29 câu TL chƣơng phần hóa học hữu lớp 12 Các câu TNKQ TL đƣợc xây dựng theo nội dung chƣơng trình SGK - Nghiên cứu, đề xuất cách sử dụng hệ thống tập thiết kế kiểu lên lớp: Bài học nghiên cứu tài liệu mới; học hoàn thiện vận dụng kiến thức kĩ năng; kiểm tra- đánh giá kiến thức, kĩ - Đã thiết kế đƣợc giáo án chƣơng: Chƣơng 2, chƣơng chƣơng 4-SGK hoá học lớp 12 - Chúng sử dụng câu TNKQ TL luận văn để xây dựng đề kiểm tra ứng với nội dung chƣơng hóa học 12 Q trình TN đƣợc tiến hành hai trƣờng lớp khối 12 trƣờng THPT với 185 HS Chúng thu đƣợc kết tốt TNSP thông qua ý kiến đánh giá GV hóa học Khuyến nghị Qua q trình nghiên cứu đề tài tiến hành TN đề tài, có vài khuyến nghị sau: Cần tăng cƣờng trang bị sở vật chất, phịng thí nghiệm,… cho trƣờng THPT Nâng cao khả ứng dụng công nghệ thông tin cho GV HS Khuyến khích GV, HS tự xây dựng hệ thống tập có chất lƣợng tốt, sử dụng hợp lý nhằm nâng cao lực nhận thức tƣ cho HS 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Ngọc An (2008), 350 Bài tập hóa học chọn lọc nâng cao lớp 12 (tập 1) Nhà xuất Giáo dục Ngô Ngọc An (2010), Rèn luyện kĩ giải tốn hóa học lớp 12 (tập 1) Nhà xuất Giáo dục Ngơ Ngọc An (2008), Hóa học 12 nâng cao Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Bộ Giáo Dục đào tạo, Dự án Việt Bỉ (2010), dạy học tích cực - số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Sỹ Chƣơng - Lê Thị Mỹ Trang - Hoàng Thị Hƣơng Trang, Võ Thị Thu Cúc, Phạm Lê Thành, Khiếu Thị Hƣơng Chi (2011), 16 phương pháp kĩ thuật giải nhanh tập trắc nghiệm mơn hóa học NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội Phạm Ngọc Bằng (chủ biên) - Ninh Quốc Tình (2011), 1000 trắc nghiệm trọng tâm điển hình mơn hóa học hữu Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Nguyễn Thị An Chung (2012), Nâng cao lực nhận thức học sinh thông qua dạy học chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, chương trình hóa học lớp 12 - Ban nâng cao Luận văn thạc sĩ sƣ phạm hóa học Nguyễn Cƣơng (1999), Phương pháp dạy học thí nghiệm hố học Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Cƣơng - Nguyễn Mạnh Dung - Nguyễn Thị Sửu (2004), Phương Pháp dạy học hoá học tập I Nhà xuất Giáo dục 10 Nguyễn Nhƣ Hải (2014), Logic học đại cương Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Hà Nội 11 Đỗ Xuân Hƣng (2012), Giải nhanh vấn đề thường gặp luyện thi đại học, cao đẳng mơn hóa học Nhà xuất đại học Quốc Gia Hà Nội 12 Lƣơng Văn Tâm - Vũ Khắc Ngọc (2012),Tổng kết dạng câu hỏi tập hóa học THPT Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội 13 Vũ Anh Tuấn (2006), Xây dựng hệ thống tập Hóa học nhằm rèn luyện tư bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Luận án tiến sĩ 111 14 Nguyễn Xuân Trƣờng - Nguyễn Thị Sửu - Đặng Thị Oanh - Trần Trung Ninh (2005), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông(chu kì 2004-2007), Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Hà Nội 15 Nguyễn Xuân Trƣờng (2006), Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thơng Nhà xuất giáo dục 16 Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên) – Trần Hữu Luyến – Trần Quốc Thành (2011), Tâm lí học đại cương Nhà xuất đại học Quốc Gia Hà Nội 17 Lê Thanh Xuân (2008), Các dạng toán phương pháp giải hóa học phần hữu lớp 12 Nhà xuất Giáo dục 18 Khoa hóa học - trƣờng đại học sƣ phạm Hà Nội (2012), Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển lực nghề nghiệp sinh viên sư phạm khoa hóa học Nhà xuất đại học Sƣ phạm 19 Sách giáo khoa hóa học 12 (2010) Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 20 Sánh giáo viên hóa học 12 (2010) Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 112 PHỤ LỤC Sơ đồ tƣ Glucozơ 113 PHỤ LỤC 2: PHIẾU THĂM DÕ Kính gửi thầy Để thu thập thơng tin việc sử dụng tập dạy học hố học trƣờng THPT nay, kính mong thầy vui lịng trả lời câu hỏi dƣới - Trƣờng THPT mà thầy cô công tác: Quận:, Huyện Thầy (cô) đánh dấu X vào ô phù hợp với mức độ sử dụng tập hố học theo mục đích dƣới đây: Bảng 1.1 Ý kiến GV cách sử dụng tập dạy học hoá học Mức độ sử dụng Thƣờng Ít Khơng xun Mục đích STT Ôn tập, củng cố kiến thức học Xây dựng kiến thức Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ Rèn luyện thao tác tƣ duy(logic, trừu tƣợng hoá, khái quát hoá, độc lập, sáng tạo…) Rèn luyện kĩ hoá học Rèn luyện khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống Nếu thầy cô thƣờng xuyên sử dụng BTHH để rèn luyện thao tác tƣ ( đặc biệt tƣ logic), kính mong thầy cho biết khó khăn thực phƣơng pháp 114 Bảng 1.2: Ý kiến GV khó khăn hướng dẫn HS sử dụng BTHH để phát lực tư logic STT Những khó khăn hƣớng dẫn HS sử dụng BTHH để phát lực tƣ logic Thời lƣợng tiết học ngắn Sĩ số lớp học đông (40-45 HS/lớp) Trình độ HS chênh lệch HS thụ động, lƣời suy nghĩ HS quan tâm nhiều đến kết rèn luyện thao tác tƣ Ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn! 115 % PHỤ LỤC 3: PHIẾU THĂM DÕ Thân gửi em học sinh Để thu thập thông tin việc sử dụng tập dạy học hoá học trƣờng THPT nay, mong em vui lòng trả lời câu hỏi dƣới - Trƣờng THPT mà em học tập: Quận, Huyện đánh dấu X vào ô phù hợp với mức độ sử dụng tập hoá học theo mục đích dƣới đây: Bảng Ý kiến HS việc phát triển lực tƣ logic dạy học hoá học Nội dung STT Thƣờng Thỉnh Hầu nhƣ xun thoảng khơng Tóm tắt nội dung dƣới dạng dạng sơ đồ tƣ So sánh kiến thức học kiến thức Khái khác nội dung từ kiến thức chủ đạo Tóm tắt tập trƣớc làm Phân tích đầu trƣớc làm Xây dựng tập từ tập làm Tìm cách giải Khái quát cách giải chung cho dạng tập Xin chân thành cảm ơn! 116 PHỤ LỤC HƢỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA SỐ LỚP 12 Câu Nội dung Điểm 3,0 đ - Từ sản phẩm C2H3O2Na điều kiện phản ứng cuối, HS suy ngƣợc trở lại chất Y anđehit chất Z CH3COONH4 anđehit Y CH3CHO - Vì phản ứng phản ứng thủy phân este mà chất Y lại anđehit, HS suy đƣợc este chứa gốc 0,5 đ vinyl: RCOOCH=CH2 (1) Vì CTPT este là: C4HnO2 nên so sánh với (1) có ngun tử C gốc R phải gốc CH3 Do n có kết - Gọi tên: X: CH3COOCH=CH2 este vinylaxetat este vinyl etanoat 0,5 đ Y: CH3CHO anđehit axetic etanal Z: CH3COONH4 muối amoniaxetat Các phƣơng trình hóa học có đủ điều kiện CH3COOCH=CH2 + NaOH  CH3CHO CH3COONa CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 2Ag + NH4NO3 CH3COONH4 + NaOH   + 2đ Nếu CH3COONH4 + không đủ điều kiện CH3COONa +NH3+ cho 1,5 đ H2 O 2,5 đ - Lấy ống nghiệm lƣợng nhỏ hóa chất đồng thời Mỗi hóa đánh số thứ tự tƣơng ứng (1) chất - Nhúng vào ống nghiệm mẩu quỳ tím, mẩu HS nhận 117 quỳ tìm chuyển sang màu đỏ ống nghiệm chứa biết axit axetic đƣợc - Nhỏ vào ống nghiệm số ống nghiệm lại vài đƣợc giọt cồn iot, ống nghiệm chuyển sang màu xanh tím 0,5 đ ống nghiệm chứa hồ tinh bột - Lấy lƣợng nhỏ ống nghiệm lại đồng thời đánh số thứ tự tƣơng ứng nhƣ mục nhỏ vào ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 môi trƣờng NaOH lắc đều: + Nếu ống nghiệm kết tủa khơng bị hịa tan ống nghiệm chứa ancol etylic + Hai ống nghiệm lại hòa tan đƣợc Cu(OH) tạo dung dịch màu xanh lam đặc trƣng Đƣa ống nghiệm lên lửa đèn cồn đun nóng ống nghiệm có xuất kết tủa màu đỏ gạch ống nghiệm chứa dung dịch glucozơ, ống nghiệm cịn lại khơng có tƣợng khác ống nghiệm chứa dung dịch glixerol - Các phƣơng trình hóa học minh họa glixerol glucozơ với Cu(OH)2  2C3H8O3 + Cu(OH)2 2C2H12O6 + Cu(OH)2 (C3H7O3)2Cu + 2H2O  (C6H11O6)2Cu + 2H2O CH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH   CH2OH(CHOH)4COONa + Cu2O + 3H2O 2đ HS phải nhớ đến cấu trúc mantozơ saccarozơ suy Nếu tính luận đƣợc có mantozơ phản ứng với dung dịch đƣợc số AgNO3/NH3 mol Ag n Ag ( t )  3, 24  0, 03  n  0, 03  0, 015 Mantozo 108 Sau thủy phân: trƣớc sau cho 0,5đ 118 n Ag ( sau ) Nếu tính  19, 44  0,18 108 đƣợc số - Số mol glucozơ mantozơ tạo là: 0,015x2 = 0,03 Số mol Ag sản glucozơ mantozơ tạo là: 0,03x2 = mol mantozơ 0,06  cho 0,5 đ 0,06 = 0,12 đƣợc số Số mol Ag sản phẩm saccarozơ tạo là: 0,18 – n   Saccarozo  0,12  0,03 Nếu tính mol saccarozơ khối lƣợng saccarozơ = 342x0,03 = 10,26 gam cho 0,5 đ, khối lƣợng cho 0,5 đ 2,5 đ Do phản ứng tạo sản phẩm muối, mà X có nguyên tử Oxi nên X este đơn chức phenol 0,5đ Các CTCT có X: * HCOOC6H4C2H5 (có cơng thức đồng phân o, m, p) nhƣng sản phẩm phản ứng thủy phân tạo HCOONa có M = 68 < 80  loại * CH3COOC6H4CH3 (có cơng thức đồng phân o, m, p) có sản phẩm phản ứng thủy phân tạo CH3COONa có M = 1,5 đ 82 CH3C6H4ONa có M = 130 thỏa mãn điều kiện > 80  chọn * C2H5COOC6H5 (có cơng thức) có sản phẩm phản ứng thủy phân tạo C2H5COONa có M = 96 C6H5ONa  có M = 16 thỏa mãn điều kiện > 80 chọn Kết luận: Có CTCT phù hợp viết 119 0,5 đ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA SỐ KHỐI 12 (25 câu trắc nghiệm) Câu ĐA C A Câu 21 22 23 24 25 ĐA D C C C C C A A C D B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C B 120 D A B C D C D A MA TRẬN BÀI KIỂM TRA SỐ STT Nội dung Hoàn thành sơ đồ este Nhận biết axit cacboxylic, este, cacbohidrat Bài toán xác định CTCT este Bài toán hỗn hợp cacbohidrat Biết Hiểu Vận dụng 1 1 Tổng số câu 1 1 MA TRẬN BÀI KIỂM TRA SỐ Hiểu Vận dụng STT Nội dung````` Biết Viết đồng phân, sơ đồ chuyển hoá amin 2 So sánh tính bazơ amin Xác định CTPT, CTCT amin Tính chất amino axit Sơ đồ chuyển hoá amino axit Xác định CTPT, CTCT amino axit Tính chất peptit protein Nhận biết amin, amino axit chất khác Bài toán hỗn hợp amino axit 10 Lý thuyết polime 11 Xác định CTCT polime 12 Bài tốn điều chế polime có hiệu suất 1 2 1 1 1 1 Tổng số câu 12 121 ... LOGIG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 2 .1 Một số biện pháp phát triển lực tƣ logic cho học sinh 2 .1. 1 Rèn luyện thao tác tư logic cho học sinh 2 .1. 1 .1 Dạy quan sát so sánh Học. .. PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƢ DUY LOGIG CHO HỌC SINH THƠNG QUA BÀI TẬP HĨA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 31 2 .1 Một số biện pháp phát triển lực tƣ logic cho học sinh 31 2 .1. 1 Rèn luyện thao tác tƣ logic. .. triển Xuất phát từ thực tế điều kiện nghiên cứu thân, tác giả chọn đề tài: ? ?Phát triển lực tư logic cho học sinh thông qua tập phần hóa học hữu lớp 12 trường trung học phổ thông" làm luận văn thạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh thông qua bài tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trường trung học phổ thông luận văn ths giáo dục học 60 14 01 1 ,

Từ khóa liên quan