0

từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 3 pot

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 3 pot

Báo cáo khoa học

... 28 tạo thành đại dương Trong số có đến 30 % màng tế bào thực vật mà thành phần chủ yếu cellulose Cellulose chiếm đến 89% 40 – 50% gỗ Ligno -cellulose thành phần cấu trúc gỗ thân ... tạo thành vi sợi Hình 2.8: Cấu trúc cellulose tế bào thực vật 2.5 .3 Tính chất Cellulosetrọng lượng phân tử từ 50.000 đến 2.500.000 Da Cellulose thường chứa 10 .000 – 14 .000 gốc đường 29 Cellulose ... dụng để sản xuất glucose, mật đường từ nguyên liệu chứa nhiều cellulose rơm, rạ, gỗ vụn, mạt cưa,… Trong công nghiệp sản xuất ethanol từ phế liệu có chứa cellulose 35 Trong chăn nuôi động vật ăn...
 • 13
 • 704
 • 0
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 10 pdf

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 10 pdf

Báo cáo khoa học

... 1, 182 1, 175 1, 1 83 0,0 63 1, 120 Sẻ 1, 202 1, 185 1, 190 1, 192 0,0 63 1, 129 Mokka 1 ,38 6 1 ,39 4 1 ,38 9 1 ,39 0 0,0 63 1 ,32 7 Bảng 7.7: Các số liệu tính tốn xác định hàm lƣợng đƣờng tổng số Nồng độ đường x ... quang ống đối chứng 1. 7 93 1. 6 1. 6 03 1. 433 1. 2 ∆OD 1. 197 0.9 91 0.8 0.7 23 y = 2 .33 32x 0.4 R = 0.99 41 0. 511 0.294 0 0 .1 0.2 0 .3 0.4 0.5 0.6 0.7 Nồng độ glucose (mg/ml) Đồ thị 7 .3: Đƣờng chuẩn glucose ... tổng số 12 0 Bảng 7.2: Mối tƣơng quan nồng độ glucose mật độ quang xác định đƣờng tổng số Ống số 1, 0 .1 0.2 0 .3 0.4 0.5 OD 0.0 63 0 .35 2 0.5 81 0.894 1. 118 1 .39 6 ∆OD 0.289 0. 518 0. 8 31 1. 055 1 .33 3 Nồng...
 • 8
 • 660
 • 1
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 9 pps

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 9 pps

Báo cáo khoa học

... 13 7 ,06 13 6 ,82 13 4 ,96 13 4 ,26 13 3 ,77 Sẻ 14 0 ,30 13 8 , 61 13 6 ,95 13 6 ,27 13 5 ,92 13 5 ,35 Moka 13 3 ,58 13 3 ,55 13 0 ,80 13 0 , 63 13 0 , 21 129,75 (%) Trọng lƣợng 14 2 Trọng lượng khối lên men(g) ) 14 0 13 8 .67 13 8 ... lượng chế phẩm 14 2 Trọng lượng khối lên men(g) ) 14 0 13 8 13 6 13 4 13 3 .58 13 2 .55 13 2 13 0 .80 13 0 . 63 13 0 . 21 13 0 12 8 0.04 0.08 0 .12 0 .16 0.20 12 9.75 0.24 Tỷ lệ chế phẩm (%) Đồ thị 4 .39 : Sự thay đổi ... thị 4 .37 , trọng lượng cà phê Bi giảm dần hàm lượng chế phẩm tăng dần 14 2 14 0 .30 Trọng lượng khối lên men(g) ) 14 0 13 8 .60 13 8 13 6 .95 13 6 .27 13 6 13 5 .92 13 5 .35 13 4 13 2 13 0 12 8 0.04 0.08 0 .12 0 .16 0.20...
 • 13
 • 638
 • 0
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 8 ppt

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 8 ppt

Báo cáo khoa học

... lƣợng chất tan Thời gian ngâm (giờ) ĐC 0.5 Bi 1, 67 1, 85 2, 01 1,89 1, 87 1, 86 1, 82 1, 82 1, 81 Sẻ 1, 76 1, 87 2 ,12 2. 03 1, 95 1, 91 1,88 1, 86 1, 86 Mokka 1, 60 1, 90 1, 96 1, 89 1, 88 1, 85 1, 83 1, 82 1, 79 Khối ... Bi 1, 67 2, 01 2,09 2 ,12 2,25 2 ,15 2,08 lƣợng chất Sẻ 1, 76 1, 97 2,07 2,09 2 ,19 2 ,17 2 ,11 tan (g) Mokka 1, 60 1, 80 1, 82 1, 90 1, 98 1, 92 1, 86 2 .3 2.25 Khối lượng chất tan (g)) 2.2 2 .15 2.09 2 .1 2 .12 ... 41, 82 hạt Sẻ 21, 52 26 ,35 33 ,18 34 ,36 35 ,95 42,98 43, 59 43, 70 (W%) Mokka 20, 93 26,02 29 ,15 35 ,32 41, 43 44,76 44,92 45,24 Sẻ Bi Mokka 50 Độ ẩm hạt (W%) ) 45 40 35 30 25 20 15 0.5 1. 5 2.5 Thời gian...
 • 13
 • 603
 • 0
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 7 pps

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 7 pps

Báo cáo khoa học

... số liệu lấy trung bình 84 3. 5 3. 036 Hoạt tính cellulase (UI/g CT) 3. 0 2.5 2 . 31 0 2 .14 5 1. 980 1. 947 2.0 1. 8 81 1.5 51 1.5 1. 122 1 .38 6 1. 0 23 1. 0 0.858 0.5 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Thời gian ... Đối chứng 12 16 20 24 28 32 Khối Bi 1, 67 1, 77 2,02 1, 91 1,87 1, 86 1, 86 lƣợng chất Sẻ 1, 76 1, 82 2,49 2,42 2, 41 2 ,38 2 ,38 tan (g) Mokka 1, 60 1, 79 2,04 1, 86 1, 82 1, 82 1, 82 Khối lượng chất tan (g)) ... cellulase Bảng 4 .3: Mối tƣơng quan tỉ lệ bột mì : bột sắn hoạt tính cellulase Mẫu số Tỉ lệ mì:sắn 0 :1 1 :3 1: 2 1: 1 2 :1 3: 1 1:0 ∆OD 0,028 0,0 61 0,069 0,070 0,075 0,072 0,0 71 0,924 2,0 13 2,277 2 , 31 0 2,475...
 • 13
 • 555
 • 0
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 6 pdf

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 6 pdf

Báo cáo khoa học

... Nghiệm thức tỉ lệ chất chế phẩm Tỷ lệ bột mì : bột sắn %bột mì : %bột sắn Mẫu 0 :1 Mẫu 1 :3 25 : 75 Mẫu 1: 2 33 : 67 Mẫu 1: 1 50 : 50 Mẫu 2 :1 67 : 33 Mẫu 3: 1 75 : 25 Mẫu 1: 0 10 0 : : 10 0 (xấp xỉ) (xấp ... chiều ngang hạt cà phê Sẻ Hình 4.7: Đo bề dày hạt cà phê Mokka 78 4.2 XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CHỦ YẾU TRONG CÀ PHÊ NHÂN Bảng 4 .1: Các thành phần chủ yếu có cà phê nhân Thành phần Tỷ lệ phần trăm ... hữu thành phần chủ yếu cà phê nhân Trong hai thành phần pectin cellulose chiếm tỉ lệ lớn chúng thành phần cứng, bền khó phân giải Chính hai thành phần khó phân giải làm hạn chế khả trích ly thành...
 • 13
 • 627
 • 0
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 5 doc

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 5 doc

Báo cáo khoa học

... khô đến trọng lượng khơng đổi (10 0 – 10 5oC) Cho vào bình tam giác 250 ml Thêm vào bình 16 ,5 ml hỗn hợp 1, 5 ml HNO3 đậm đặc 15 ml CH3COOH đậm đặc Đun sơi 30 phút (có làm lạnh hồi lưu) Giấy lọc Để ... tủa cellulose lần (10 – 15 ml nước cất nóng/lần) Rửa rượu etylic 96% lần (10 – 15 ml/lần) Rửa ete etylic lần (15 – 20 ml) Sấy giấy lọc có chứa cellulose đến trọng lượng khơng đổi (10 0 – 10 5oC ... V Trong đó: OD: Mật độ quang dung dịch sau phản ứng với antron V: Lượng enzyme lấy tiến hành phản ứng (g ml) 3. 3 .3. 2 Các phƣơng pháp xác định thành phần chủ yếu cà phê a Xác định hàm lƣợng cellulose...
 • 13
 • 643
 • 0
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 4 pdf

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 4 pdf

Báo cáo khoa học

... Cà phê Bi Hình 3. 2: Cà phê Sẻ mua từ thị trƣờng mua từ thị trƣờng Hình 3. 3: Cà phê Mokka mua từ thị trƣờng 47 3. 1 THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM 3. 1. 1 Thời gian Từ – – 2005 đến – – 2005 3. 1. 2 Địa điểm o ... dịch CH3COOH 1M  Dung dịch NaOH 1N o Dung dịch pectin 1% o Dung dịch NH3 10 % o Dung dịch ZnSO4 15 % o Glucose, lactose o Nước cất 3. 2.5 .3 Hóa chất sử dụng cho phƣơng pháp xác định thành phần o ... [22] 3. 3 .1. 1 Phƣơng pháp cấy chuyền giữ giống (trong điều kiện vô trùng) a Phƣơng pháp cấy chuyền Pha chế môi trường nuôi cấy (môi trường thạch malt) Cho vào 1 /3 ống nghiệm Thanh trùng 12 1oC 15 ...
 • 13
 • 492
 • 0
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 2 ppsx

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 2 ppsx

Báo cáo khoa học

... 15 Bảng 2.6: Thành phần hóa học hạt cà phê Hàm lƣợng Thành phần g /10 0 g mg /10 0 g Nước – 12 Chất dầu – 18 Đạm 1, 8 – 2,5 Proteine – 16 Caffeine (Arabica), (Robusta) Chlorogenic ... Trigonelline Tannin Caffetanic acid 8–9 Caffeic acid Pentosane Tinh bột – 23 Saccharose – 10 Cellulose 10 – 20 Hemicelllulose 20 Lignine Calcium 85 – 10 0 Phosphur 13 0 – 16 5 Sắt – 10 Sodium Manganese ... sau Bảng 2.7: Phân bố hàm lƣợng caffeine tuổi theo tỉ lệ (%) Bộ phận Thân Rễ Arabica 75,89 14 , 23 9,88 Robusta 85,29 8 ,33 6 ,38 Giống (Nguồn: Quang Hƣng, 19 99) 2.2 .3 Công dụng cà phê [7], [17 ]...
 • 13
 • 919
 • 0
Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase và cellulase part 1 doc

Luận văn : Xác định các thành phần chủ yếu trong cà phê nhân, tạo chế phẩm Biocoffee-1 với hoạt tính cao của pectinase cellulase part 1 doc

Báo cáo khoa học

... (USD/tấn) 68. 815 44 .11 4.705 6 41, 1 86.570 57. 439 .16 2 6 63, 5 83. 000 54.509. 033 656,7 82.940 54 .34 3.678 665,2 78.582 51. 933 . 539 660,9 11 8. 7 31 78.797 .17 0 6 63, 7 55.829 36 .8 83. 3 03 660,6 51. 144 33 .022.482 ... USD) 19 94 /19 95 19 2 .37 9 51. 2 91, 649 19 95 /19 96 2 21. 496 4 01. 948,7 91 1996 /19 97 33 6.242 402. 817 , 916 19 97 /19 98 39 5. 418 6 01. 430 ,778 19 98 /19 99 404.206 554.974, 838 19 99/2000 6 53. 678 5 73. 976,994 2000/20 01 ... 45.998 20 .14 7 .38 1 5,26 Ba Lan 38 .15 5 17 .17 1. 839 4 ,36 Anh 30 .1 53 13 . 055.058 3, 45 Nhật 26.905 13 . 274.686 3, 08 10 Hàn Quốc 26.288 11 . 31 0 .10 4 3, 01 STT Tên nƣớc (Nguồn: Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt...
 • 13
 • 105,132
 • 0
tóm tắt tiếng anh tư duy chính trị hồ chí minh - những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận.

tóm tắt tiếng anh duy chính trị hồ chí minh - những đặc điểm chủ yếu ý nghĩa phương pháp luận.

Tiến sĩ

... Thanh Dung (20 13 ) , Political Thought of Ho Chi Minh - the impact of the fact-finding process of American society (19 12 -19 13 ), Journal of Theory, No 5 Nguyen Thi Thanh Dung (20 13 ) , Features in ... youth, Tan Viet etc to pull them away on the side of the proletariat class As for rich farmers, medium, small landowners and 14 An Nam capitalists who were unclear counter-revolutionary, must take ... political thinking of Ho Chi Minh 3. 1 .3 Thinking about building an ideal state institutions for the people of Vietnam Ho Chi Minh aimed at constructing a new state model in Vietnam after independence:...
 • 27
 • 700
 • 0
Đề Tài : Nghiên cứu thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx.) trồng ở tỉnh Hà Giang (Full Text )

Đề Tài : Nghiên cứu thành phần hoá học một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx.) trồngtỉnh Hà Giang (Full Text )

Tiến sĩ

... Lappaconin Lappaconitin Magnoflorin 810 10 6 230 240 21 550 30 0 422 33 50 5.8 1. 19 -1. 9 20 13 8 27 30 0 1. 1 298 19 .6 13 4 14 7 -18 0 48.9-58.9 0.47 51. 5 14 2 -14 4 5.9 -11 .5 20 22 23 24 25 26 27 28 Mesaconitin N- ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Màng bụng Tĩnh mạch 31 .6-46.4 0.87 0.5 11 .89 1. 15 1. 8 Dưới da 0.270.55 0 . 31 70 0.22 12 0 0 .12 Benzoylaconin Benzoylaconitin Benzoylhypaconin 15 00 830 13 0 12 0 23 27 23 Benzoylmesaconitin ... C18-diterpenoid * Alcaloid C19-diterpenoid Khung cấu trúc nhóm alcaloid C19-diterpenoid trình bày hình 1. 4 12 17 10 16 13 14 15 11 R N 19 18 Hình 1. 4 Cấu trúc khung C19-diterpenoid alcaloid C19-diterpenoid...
 • 133
 • 1,236
 • 1
Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu làm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

Thực trạng một số giải pháp chủ yếu làm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

Khoa học xã hội

... 2007 2008 (10 tháng) Số sinh 2 .12 6 2.2 23 2.477 1. 969 Dân số trung bình 16 5.5 73 16 7. 434 16 9.987 17 1.947 Theo bảng số liệu ta thấy: Dân số Tân Yên tăng đột biến trở lại từ năm 2007 Sự biến động quy ... trấn, gồm 21 xã, thị trấn miền núi xã trung du Diện tích tự nhiên: 20 .33 0ha, đó: đất nơng nghiệp là: 11 .30 0 ha, chiếm 55,6% diện tích tự nhiên; đất lâm nghiệp; 2 .30 0 ha, chiếm 11 ,3% diện tích ... chiều hướng gia tăng: Năm Tổng số sinh Trong sinh Chiếm tỷ lệ (%) thứ 2005 2 .12 6 2 03 9,5 2006 2.2 23 224 10 ,0 2007 2,477 278 11 ,2 2008 (10 tháng) 1. 969 245 12 ,4 Như vậy, khẳng định có tình trạng...
 • 24
 • 3,249
 • 23
(Luận án tiến sĩ) tư duy chính trị hồ chí minh  những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận

(Luận án tiến sĩ) duy chính trị hồ chí minh những đặc điểm chủ yếu ý nghĩa phương pháp luận

Tiến sĩ

... người chủ yếu yếu tố chủ quan qui định Yếu tố chủ quan hình thành từ tố chất bâm sinh, rèn luyện qua hoạt động thực tiễn với lực, phẩm chất khí phách định để chuyển hóa yếu tố khách quan vào lăng ... Nguyễn Thị Thanh Dung (20 13 ) , "Tư trị Hồ Chí Minh - ảnh hưởng từ q trình tìm hiểu thực tế xã hội Mỹ (19 12 - 19 13 ) ", Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 5 Nguyễn Thị Thanh Dung (20 13 ) , "Nét đặc sắc hình ... Minh mà cơng đổi đạt thành tựu đáng kể phương diện 4 .1. 1 chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Ngay đời suốt q trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta ln khẳng định, chủ nghĩa xã hội...
 • 27
 • 418
 • 0
Bai 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học  kĩ thuật 1

Bai 12 những thành tựu chủ yếu ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật 1

Mẫu Slide - Template

... -Năm 19 88 nước ta nhập 45 vạn gạo - Năm 19 89 ta xuÊt khÈu 1, 5 triệu gạo (đứng hàng thứ ba sau Thái Lan Mĩ) - Hiện nước ta đứng thứ hai giới sau Thái Lan hàng xuất gạo (6,7 tr tấn) 2 012 19 73 18 78 ... phóng Chú thích Vinasat -1 19/4/2008 Đây vệ tinh viễn thông Việt Nam Vinasat-2 16 /5/2 012 vệ tinh viễn thông thứ Việt Nam, thay cho Vinasat -1 VNREDSat -1 4/5/20 13 vệ tinh viễn thám quan sát ... KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 19 45 ĐẾN NAY Tiết 14 – Bài 12 NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT Đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần ngày cao người Nguyên nhân...
 • 64
 • 2,279
 • 11
Tư tưởng hình thái kinh tế xã hội của mác, ăngghen trong một số tác phẩm chủ yếu và việc vận dụng nó vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

tưởng hình thái kinh tế xã hội của mác, ăngghen trong một số tác phẩm chủ yếu việc vận dụng nó vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Kinh tế chính trị

... nhiên” 2.2 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào đường lên CNXH nước ta 2.2 .1 Tính tất yếu đường lên chủ nghĩa xã hội - CNXH xu tất yếu khách quan lịch sử - Đi theo CNXH phù hợp với nhu ... chất so với trước) 13 Phân phối: Theo lao động, theo mức đóng góp, qua phúc lợi xã hội • Q trình đổi hệ thống trị nước ta có góp phần vào xây dựng hệ thống trị nước ta có góp phần vào trình xây dựng ... luận • Phần mở đầu • Phần nội dung • Phần kết luận m • Danh mục tài liệu tham khảo B NỘI DUNG Chương I tưởng hình thái kinh tế xã hội trước Mác tưởng Mác – Ăngghen số tác phẩm chủ yếu 1. 1 Tư...
 • 16
 • 502
 • 0
ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ GÂY HẠI, THÀNH PHẦN THIÊN ĐỊCH VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA SÂU XANH HAI SỌC TRẮNG Diaphania indica Sauders (Pyralidae – Lepidoptera) TRÊN CÂY DƯA LEO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ GÂY HẠI, THÀNH PHẦN THIÊN ĐỊCH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA SÂU XANH HAI SỌC TRẮNG Diaphania indica Sauders (Pyralidae – Lepidoptera) TRÊN CÂY DƯA LEO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nông học

... 0,87 0, 83 ± 0,02 Rộng 0,77 – 0,87 0, 81 ± 0, 03 Dài 0,95 – 1, 29 1, 13 ± 0 ,10 Rộng 0, 91 – 1, 54 1, 05 ± 0 ,16 12 ,00 – 14 ,70 13 , 32 ± 0,70 Dài Rộng 2,60 – 3, 60 3, 06 ± 0, 218 Dài 12 ,00 – 14 ,00 12 ,87 ± 0,78 ... ± SD Trứng 2 3 2,90 ± 0 , 31 Sâu non tuổi 3 4 3, 07 ± 0,25 Sâu non tuổi 1 2 1, 23 ± 0, 43 Sâu non tuổi 1 3 2 ,10 ± 0,40 Sâu non tuổi 2 3 2,57 ± 0,50 Sâu non tuổi 1 2 1, 90 ± 0 , 31 10 – 14 10 ,9 ± 0,96 ... 0,49 0 ,14 ± 0, 13 0 * Tỷ lệ bị hại (%) 43, 40 ± 29, 71 16,8 ± 11 ,12 4 ** Prob T0, 01 Ghi chú: TB: giá trị trung bình; SD: độ lệch chuẩn Kết xử lý TTEST bảng 4 .1 cho thấy: Sự khác mật số sâu xanh hai sọc...
 • 67
 • 701
 • 3
Tài liệu Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. ppt

Tài liệu Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. ppt

Tài liệu khác

... thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua định Bản hợp lệ Giấy phép đầu Giấy phép điều chỉnh Thành phần hồ sơ Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên hồ sơ nói bao gồm: ♣ Đối với thành ... quản lý Khu Cơng nghệ cao Hòa Lạc chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng ... luật doanh nghiệp Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp chủ doanh nghiệp 10 0% vốn nước Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có nội dung chủ yếu về: tên, địa trụ sở doanh nghiệp chuyển đổi doanh...
 • 5
 • 690
 • 0
Đề tài “ Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 bằng công nghệ đo ảnh số có sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh “ potx

Đề tài “ Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 bằng công nghệ đo ảnh số có sử dụng liệu ảnh vệ tinh “ potx

Báo cáo khoa học

... Từ mảnh 1: 50 000 chia thành mảnh 1: 25000 có kích thước =5 = 730 ký hiệu a, b, c d Từ mảnh 1: 25000 chia làm mảnh 1: 10000 thước = 230 =34 5 kí hiệu 1, ,3 Từ mảnh 1: 10000 chia làm 38 4 mảnh 1: 5000 ... kích thước 230 * 230 mm với độ phân giải quét ảnh 15 m, ta có: - Số pixel dòng quét 15 33 3 ; pixel = bit = byte Nh­ vËy dung lượng file ảnh số là: 15 33 3 *15 33 3 = 235 .10 0.889 bytes = 235 MB Nếu quét ... 1: 50000 1m 1/ 4 2.5 m 1 /3 1 /3 5m 1 /3 1 /3 1 /3 10 m 1/ 2 1 /3 20 40 m 1/ 2 Bảng 3. 1 Sai số trung phương độ cao đường bình độ i vi khu vc n khut v c bit khó khn sai số phép tăng lên 1. 5 ln Sai s trung phương...
 • 78
 • 1,534
 • 1

Xem thêm