0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ công chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 109 -110 )

5. Bố cục luận văn

4.2.7. Bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ công chức

- Bố trí, sử dụng nhân lực: Để sử dụng có hiệu quả công chức, viên chức thì trước hết là phải đánh giá đúng người để phân công đúng việc và có thể phát huy tốt nhất năng lực của họ. Thứ hai, cần phải tạo môi trường để mỗi cá nhân có thể phát huy tốt khả năng, đóng góp công sức vào sự phát triển của đơn vị. Hiệu quả của việc sử dụng công chức, viên chức phụ thuộc nhiều vào người sử dụng công chức, viên chức trong đó có vai trò rất quan trọng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cùng với đó là thể chế tổ chức phù hợp. Để làm được việc này khi bố trí sử dụng công chức CTKBN cần dựa trên những nguyên tắc chính như sau

+ Đảm bảo khách quan, công bằng. Đòi hỏi việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của công việc, căn cứ theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đảm bảo công chức đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm hiện có đáp ứng được yêu cầu công việc.

+ Việc bố trí, sử dụng cán bộ cần phải kết hợp tốt để có cơ cấu hợp lý giữa người già với người trẻ, người tại địa phương và người nơi khác; cán bộ, công chức nam và nữ và giữa các ngạch bậc.

+ Việc bố trí và sử dụng cán bộ, công chức phải dựa trên quy hoạch cán bộ, công chức. Đòi hỏi cơ quan, tổ chức phải xây dựng các chính sách, biện pháp tạo nguồn cán bộ, công chức.

- Để đội ngũ công chức hoạt động hiệu quả thì phải tổ chức khoa học quá trình lao động của cán bộ, công chức sẽ tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của họ. Hướng chủ yếu của giải pháp này là tập trung vào việc hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch công tác, phân bổ thời giờ làm việc một cách hợp lý, xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế giải quyết công việc, xây dựng chức trách, nhiệm vụ cá nhân rõ ràng cho từng vị trí công tác. Đặc biệt đối với ngành thống kê phải chú ý hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết và ứng dụng các phần mềm có khả năng phân tích, dự báo thống kê để phục vụ việc phân tích, dự báo và công bố số liệu thống kê.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 109 -110 )

×