0

Khái quát về Cục Thống kê Bắc Ninh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 47-53 )

5. Bố cục luận văn

3.1.3. Khái quát về Cục Thống kê Bắc Ninh

3.1.3.1. Chức năng

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Bắc Ninh và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3.1.3.2. Nhiệm vụ chính:

(1) Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phụ vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Bắc Ninh và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

(2) Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh giao và sử dụng ngân sách địa phương sau khi có thẩm định về chuyên môn của Tổng cục Thống kê.

(3) Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh cung cấp.

(4) Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. (5) Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

(6) Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

(7) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

(8) Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo phân cấp của Tổng cục Thống kê. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với thống kê sở, ngành; thống kê doanh nghiệp và thống kê xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh.

(9) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.

(10) Thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến vào hoạt động thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Thống kê.

(11) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cộng tác viên thống kê, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thống kê thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục Thống kê.

(12) Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư, xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

(13) Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

(14) Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật. (15) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Thống kê giao.

3.1.3.3. Cơ cấu tổ chức

a. Mô hình tổ chức bộ máy

Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức bộ máy Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

(Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh)

Thực hiện theo mô hình 07 phòng ở Cơ quan Cục, 08 CCTK cấp huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 244/QĐ-TCTK ngày 2 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục trưởng TCTK về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Chi cục Thống kê TP. Bắc Ninh Chi cục Thống kê TX. Từ Sơn Chi cục Thống kê huyện Yên Phong Chi cục Thống kê huyện Quế Võ Chi cục Thống kê huyện Tiên Du Chi cục Thống kê huyện Thuận Thành Chi cục Thống kê huyện Gia Bình Chi cục Thống kê huyện Lương Tài Phòng Thống kê Tổng hợp Phòng Thống kê Nông nghiệp Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng Phòng Thống kê Thương mại Phòng Thống kê Dân số- Văn xã Phòng Thanh tra thống kê Phòng Tổ chức - Hành chính CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG

b. Nhiệm vụ cụ thể của Ban lãnh đạo, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các CCTK cấp huyện

* Ban Lãnh đạo cục: CTKBN gồm có 01 Cục trưởng và 02 Phó Cục trưởng; Cục trưởng và Phó Cục trưởng do Tổng cục trưởng TCTK bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Cục trưởng chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng cục trưởng TCTK, tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về toàn bộ hoạt động của Cục thống kê. Bao gồm: tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn theo kế hoạch công tác và các công việc phát sinh khác do Tổng cục trưởng TCTK, tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; kiện toàn tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, điều động, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Cục thống kê theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc của công chức, viên chức trong toàn ngành, chăm lo xây dựng chi bộ và các đoàn thể chính trị ở cơ quan Cục; Cục trưởng phụ trách chung, đồng thời trực tiếp phụ trách các công việc của một số phòng ở cơ quan Cục và theo dõi một số Chi cục Thống kê cấp huyện.

- Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Mỗi Phó cục trưởng được Cục trưởng phân công phụ trách các công việc của một số phòng ở cơ quan Cục và một số công việc khác; đồng thời theo dõi một số Chi cục Thống kê cấp huyện.

* Các phòng thuộc cơ quan CTKBN

+ Các phòng thống kê nghiệp vụ được giao theo dõi, quản lý thực hiện công tác thống kê theo từng lĩnh vực: thống kê Tổng hợp-Tài khoản quốc gia, thống kê Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Thủy sản, thống kê Công nghiệp-Xây dựng-Vốn đầu tư, thống kê Thương mại-Dịch vụ-Giá cả, thống kê Dân số lao động-Xã hội môi trường, Thanh tra-Phương pháp chế độ-Công nghệ thông tin. Tương ứng với lĩnh vực phụ trách, mỗi phòng nghiệp vụ thực hiện một số trong các nhiệm vụ sau đây.

(1). Tổ chức thực hiện thu thập thông tin thống kê theo quy định của pháp luật. (2) Tổng hợp số liệu thống kê, phân tích, dự báo và làm các báo cáo tổng hợp tháng, quý, vụ, năm, báo cáo chuyên đề.

(3) Biên soạn niên giám thống kê, số liệu thống kê nhiều năm và các sản phẩm thống kê khác; xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu thống kê; công bố, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê theo quy định của Luật thống kê.

(4) Hướng dẫn nghiệp vụ thống kê đối với Chi cục Thống kê cấp huyện, thống kê Sở, Ngành, xã, phường, thị trấn và thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

(5) Tổ chức thực hiện công tác phương pháp chế độ thống kê; theo dõi; kiểm tra tình hình thực hiện điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê của các Chi cục Thống kê, các đơn vị cơ sở theo quy định của pháp luật.

(6) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Cục Thống kê; việc chấp hành pháp luật về thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương. Phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trong cơ quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định của pháp luật.

(7) Thực hiện các dịch vụ thống kê, công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học thống kê và ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào công tác thống kê theo quy định của TCTK.

(8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục thống kê giao. + Phòng Tổ chức - Hành chính

(1) Tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện và quản lý về tổ chức, biên chế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở địa phương củng cố mạng lưới thống kê Sở, Ngành, xã, phường, thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

(2) Tham mưu giúp Cục trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, bố trí sử dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, bảo hiểm xã hội và quản lý hồ sơ công chức, viên chức của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

(3) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ngành và phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho thống kê xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

(4). Lập dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của TCTK; Quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tài chính-kế toán theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của TCTK; Tổ chức thực hiện công tác tài chính-kế toán, đảm bảo kinh phí, phục vụ yêu cầu hoạt động của Cục Thống kê và cán bộ, công chức.

(5) Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ ở cơ quan Cục theo quy định của Nhà nước. Đảm bảo các điều kiện làm việc của công chức, viên chức. Tổ chức mua sắm, trang bị, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa tài sản, nhà cửa, máy móc, trang thiết bị văn phòng theo quy định của Cục. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo; hướng dẫn và đón tiếp khách đến cơ quan làm việc, liên hệ công tác.

(6) Quản lý việc thực hiện nội quy cơ quan, tổ chức công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; nòng cốt công tác dân quân tự vệ. Tổ chức bữa cơm trưa cho công chức, viên chức có nhu cầu. Đảm bảo vệ sinh, xây dựng cơ quan Cục xanh, sạch, đẹp.

(7). Tham mưu cho Cục trưởng tổ chức phong trào thi đua trong toàn ngành; thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan Cục và của các Chi cục Thống kê cấp huyện; chuẩn bị đầy đủ thông tin, tài liệu làm căn cứ, trình hội đồng thi đua-khen thưởng Cục Thống kê duyệt và đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo quy định của Nhà nước.

* Các Chi Cục Thống kê cấp huyện (các đơn vị trực thuộc Cục)

(1). Thực hiện báo cáo thống kê tháng, quý, vụ, năm và nhiều năm đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng giao; cung cấp thông tin thống kê phục vụ cấp ủy, chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

(2). Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở: các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án của TCTK hoặc các phòng, ban, UBND cấp xã trên địa bàn huyện cung cấp.

(3). Biên soạn, xuất bản niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

(4) Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng, ban, UBND cấp xã trực thuộc huyện để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

(5). Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn.

(6). Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp theo nghề thống kê, các chế độ chính sách đãi ngộ khác của cán bộ; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại hàng năm đối với cán bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

(7). Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Tổng cục trưởng TCTK và Cục trưởng Cục thống kê Bắc Ninh giao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 47 -53 )

Mục lục

×