0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Chế độ chính sách, đãi ngộ đối với người lao động

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 88 -89 )

5. Bố cục luận văn

3.3.4. Chế độ chính sách, đãi ngộ đối với người lao động

3.3.4.1. Về phụ cấp nghề:

+ Đối công chức thuộc HT-TKTT được hưởng phụ cấp ưu đãi nghể theo QĐ số 45/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ công chức làm công tác thống kê. Theo đó mức TKVC và tương đương được hưởng 10% tiền lương hiện hưởng cộng với phụ cấp lãnh đạo; TKV và tương đương được hưởng mức 15%; TKVCĐ và tương đương được hưởng mức 20%; TKVTC được hưởng mức 25%. Với mức phụ cấp ưu đãi riêng cho nghề thống kê này cũng phần nào làm giảm áp lực về thu nhập đối với công chức của ngành thống kê, từ đó giúp họ có thể yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đối với CTV Thống kê và cán bộ VP-TK do không nằm trong ngạch công chức chuyên ngành nên không được hưởng chế độ phụ cấp nghề thống kê. Đây là một trong những thiệt thòi và là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc thiếu nhiệt tình trong công tác đối với một bộ phận CTV thống kê và cán bộ VP-TK cấp xã.

3.3.4.2. Tiền thưởng, phúc lợi:

Nhằm phát triển đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao. CTKBN đã có ban hành nhiều quy chế: như quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ… các quy chế này quy định các mức chi về khen thưởng quý, đột xuất, hàng năm.

+ Đối với công chức CTK và CTV thống kê ngoài việc khen thưởng hàng năm, đột xuất bằng hình thức giấy khen của Cục trưởng, hàng năm, căn cứ vào mức

độ hoàn thành nhiệm vụ CTKBN trích thưởng bằng nguồn kinh phí tự chủ mỗi năm bình quân mỗi người được 2,5 tháng lương hiện hưởng.

+ Đối với công chức VP-TK xã hàng năm chỉ có khen thưởng đột xuất các cuộc điều tra và khen thưởng hàng năm đối với những người có thành tích xuất sắc. CTKBN không có thưởng hàng năm cho đối tượng này.

3.3.4.3. Chế độ khác cho người lao động

- Đối với công chức của CTK và CTV hàng năm CTKBN đều hỗ trợ kinh phí đi tham quan, nghỉ mát. Các tổ chức công đoàn đều tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, tổ chức thăm hỏi hiếu, hỉ kịp thời, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày thành lập ngành, ngày lễ lớn.

- Đối với cán bộ VP-TK các CCTK hàng năm cũng tranh thủ nguồn kinh phí điều tra, nguồn kinh phí tự chủ của mình tổ chức cho toàn bộ cán bộ VP-TK đi tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi… Qua đó đã động viên tinh thần và tạo mối liên hệ gắn bó hơn đối với cán bộ VP-TK.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 88 -89 )

×