0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Công tác tuyển dụng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 78 -81 )

5. Bố cục luận văn

3.3.1. Công tác tuyển dụng

a. Thực trạng

- Đối với công chức thuộc HT-TKTT: việc tuyển dụng do TCTK thực hiện trên cơ sở biên chế nhà nước giao và nhu cầu vị trí việc làm do các CTK tỉnh, thành phố đề xuất. Những năm trước đây việc tuyển dụng chỉ áp dụng hình thức thi tuyển

và không có ưu tiên. Từ năm 2017, TCTK áp dụng thêm cả hình thức xét tuyển đối với những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành thống kê loại giỏi và thủ khoa khối kinh tế của các trường đại học công lập.

Việc tuyển dụng được TCTK, CTK các tỉnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của ngành nhằm thu hút được nhân lực có chất lượng cao. Tuy nhiên trong giai đoạn 2015-2017 CTKBN chỉ được tiếp nhận 01 trường hợp là thủ khoa khối kinh tế của trường Đại học Nông lâm Bắc Giang (Khoa kế toán), các trường hợp khác tuyển dụng không đủ chỉ tiêu so với nhu cầu (nhiều thí sinh thi nhưng tỷ lệ đỗ ít). Như vậy có thể nói trong giai đoạn này việc thu hút NL có chất lượng cao vào ngành thống kê là còn hạn chế, chưa có những giải pháp mang tính đột phá để tạo sức hút đối với NNL có chất lượng tốt.

Bên cạnh đó việc xây dựng vị trí việc làm không tốt, không sát với thực tế nên những năm gần đây CTKBN vẫn tuyển nhiều vị trí có trình độ cao đẳng, trung cấp. Những người này sau khi được tuyển dụng, lại cử đi đào tạo học tập nâng cao trình độ khi đáp ứng được yêu cầu họ chuyển ngạch sang vị trí công tác mới và vị trí việc làm cần trình độ cao đẳng, trung cấp lại thiếu hụt và lại phát sinh nhu cầu tuyển dụng. Có thể nói đây chính là cái vòng luẩn quẩn của việc tuyển dụng khi việc xác định vị trí việc làm không xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Bảng 3.22: Kết quả tuyển dụng công chức CTKBN giai đoạn 2015-2017

Đơn vị tính: Người STT Vị trí việc làm Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 I Thi tuyển 2 3 4

1 Thống kê viên trình độ đại học 1 1 1

2 Thống kê viên trình độ cao đẳng 1 2 3

3 Thống kê viên trình độ trung cấp

II Xét tuyển 1

1 Đại học chuyên ngành thống kê tốt nghiệp loại giỏi

2 Thủ khoa khối kinh tế các trường đại học công lập

1

- Đối với CTV thống kê: Việc tuyển dụng do CTKBN thực hiện, yêu cầu khi tuyển dụng thí sinh dự thi phải có đầy đủ các điều kiện như: bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên khối kinh tế, chứng chỉ ngoại ngữ A, tin học trình độ A trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt. Trong giai đoạn từ 2015-2017 Cục Thống kê Bắc Ninh ưu tiên tuyển CTV Thống kê có trình độ đại học, tuy nhiên với vị trí việc làm này không thu hút được NL có trình độ cao, do vậy vẫn phải tuyển CTV có trình độ cao đẳng và trung cấp. Cá biệt có những đơn vị phải tuyển dụng cả CTV thống kê không học khối kinh tế. Bên cạnh đó do việc tuyển dụng chỉ căn cứ vào bằng cấp và chứng chỉ để xét tuyển mà không tổ chức thi hay phỏng vấn lên chất lượng NL được tuyển dụng không cao vì: NL tuy đầy đủ bằng cấp nhưng thiếu kỹ năng nghề nghiệp, trách nhiệm với công việc không cao do không phải biên chế chính thức, một số CTV chỉ coi đây là công việc tạm thời chưa có ý thức gắn bó lâu dài với công việc vv...

Bảng 3.23: Kết quả tuyển dụng CTV thống kê giai đoạn 2015-2017

Đơn vị tính: Người STT Vị trí việc làm Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

1 Điều tra viên trình độ đại học 5 6 7

2 Điều tra viên trình độ cao đẳng 3 2 1

3 Điều tra viên trình độ trung cấp 2 1 0

(Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh)

- Đối với Công chức VP-TK cấp xã do Sở Nội vụ tuyển dụng, theo chỉ tiêu phân bổ cho các xã, phường, thị trấn. Yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ đối với cán bộ VP-TK cũng rất thấp như: có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, chứng chỉ A tin học, ngoại ngữ. Bên cạnh đó việc tuyển dụng công chức VP-TK thì chủ yếu là nghiệp vụ văn phòng, còn nghiệp vụ thống kê chưa được chú trọng nhiều dẫn tới chưa tuyển dụng được NL có chất lượng.

b. Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của công tác tuyển dụng

Để đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của công tác tuyển dụng tác giả tham khảo ý kiến của lãnh đạo Cục (03 đồng chí) và công chức theo dõi trực tiếp

công tác tuyển dụng tại CTKBN. Đây là những người có kinh nghiệm và nắm chắc về công tác tuyển dụng với 03 mức độ: Tốt, tương đối tốt và chưa tốt, kết quả khảo sát như sau:

- Về sự phù hợp: cả 04 người được hỏi đều cho rằng mức độ phù hợp của công tác tuyển dụng hiện nay tại CTKBN là tương đối phù hợp, tuy nhiên do chính sách tuyển dụng của Nhà nước đối với ngành thống kê vẫn còn nhiều bất cập như: chưa có chính sách tuyển thẳng các đối tượng tốt nghiệp chuyên ngành thống kê loại giỏi dẫn đến chưa tuyển dụng được NL có trình độ cao; khoảng cách thời gian thi tuyển tương đối lớn gây khó khăn đối với công tác tổ chức biên chế của các đơn vị; việc tuyển dụng CTV yêu cầu về bằng cấp còn thấp; việc tuyển dụng công chức VP-TK cấp xã còn chưa căn cứ nhiều vào nghiệp vụ thống kê...

- Về hiệu quả: cả 04 người được hỏi đều nhất trí là công tác tuyển dụng trong giai đoạn 2015-2017 đã đạt được những kết quả nhất định (tương đối tốt), tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: không tuyển dụng được NL có trình độ cao; trong chỉ tiêu tuyển dụng vẫn lấy cả NL có trình độ trung cấp, cao đẳng; việc tuyển dụng công chức VP-TK cấp xã không yêu cầu về trình độ thống kê... chính những nguyên nhân này làm giảm hiệu quả của công tác tuyển dụng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 78 -81 )

×