0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Phương pháp thu thập thông tin

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 36 -37 )

5. Bố cục luận văn

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

Để đánh giá được thực trạng chất lượng nguồn nhân lực CTKBN, đề tài sử dụng kết hợp cả hai loại phân tích: phân tích định tính và định lượng. Hai phương pháp phân tích này sẽ hỗ trợ tích cực cho nhau trong việc làm sáng tỏ các nhận định hoặc rút ra các kết luận của vấn đề nghiên cứu.

Nguồn số liệu phục vụ cho nghiên cứu đánh giá được thu thập từ hai nguồn chính: (1) Nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ các kết quả nghiên cứu, báo cáo, đề án, nghị quyết chi bộ CTKBN, các số liệu đã được công bố chính thức của CTKBN, TCTK, Bộ KH-ĐT.

(2) Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phiếu khảo sát (phiếu điều tra) bằng việc sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp bằng phương pháp điều tra thông qua bảng câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp.

2.2.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp

Thu thập các thông tin số liệu có liên quan, cụ thể là: Các công trình nghiên cứu, bài báo của các tác giả có liên quan đến quản trị nguồn nhân lực; Nghị quyết của Chi bộ về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh; các văn bản chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Kế hoạch Đầu tư và của Tổng cục Thống kê có liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực.

Thu thập thông tin từ hồ sơ cán bộ công chức được lưu trữ tại phòng Tổ chức hành chính, hồ sơ lưu trữ tại phần mềm quản lý nhân sự ngành thống kê tỉnh Bắc Ninh, các báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm, báo cáo sơ, tổng kết công tác cán bộ của phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

2.2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

Phương pháp Thu thập thông tin sơ cấp là những thông tin mà tác giả thu thập trực tiếp của đối tượng cung cấp thông tin và xử lý nó để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình thông qua dùng phiếu khảo sát (Phiếu điều tra).

- Đối tượng điều tra bao gồm 3 đối tượng chính là NL trong HT-TKTT, CTV Thống kê và cán bộ VP-TK cấp xã.

- Quy mô mẫu điều tra

+ Đối tượng là NL trong HT-TKTT: tác giả lực chọn toàn bộ công chức (79 người) nằm trong biên chế của CTKBN được phân bổ cho các phòng thuộc Cục và các CCTK huyện, thị xã, thành phố.

+ Đội ngũ CTV thống kê (điều tra viên): Do yêu cầu công việc CTKBN đã thành lập 09 đội CTV thống kê (34 người) bao gồm 01 đội thuộc Cục và 08 đội tại 08 chi cục Thống kê cấp huyện. Các đối tượng này được CTKBN ký hợp đồng dài hạn để làm công tác điều tra thống kê. Cục Thống kê Bắc Ninh quản lý về mọi mặt đối với nhóm đối tượng này (tương tự như công chức) kinh phí chi trả cho nhóm đối tượng này được trích từ kinh phí các cuộc điều tra.

+ Đội cán bộ VP-TK cấp xã tác giả điều tra tổng cộng 125 người.

- Nội dung phiếu khảo sát gồm các câu hỏi liên quan như: thể chất của người lao động, tình trạng sức khỏe, các bệnh thường gặp gây ảnh hưởng đến công việc; phẩm chất đạo đức, thái độ làm việc và sự hài lòng của người lao động đối với công việc.

- Thời gian điều tra trong tháng 5 năm 2017.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 36 -37 )

×