0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 84 -85 )

5. Bố cục luận văn

3.3.3. Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt. Để làm tốt công tác quy hoạch trong những năm qua CTKBN đã chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng quy hoạch các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Bảng 3.25: Quy hoạch lãnh đạo các cấp giai đoạn 2015-2020

Đơn vị tính: Người

TT Chức vụ 2015 2016 2017

1 Cục trưởng 1 2 3

2 Phó Cục trưởng 3 5 6

3 Trưởng phòng và tương đương 17 19 22

4 Phó Trưởng phòng và tương đương 18 21 26

(Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh)

Công tác quản lý và thực hiện quy hoạch được CTKBN quan tâm thực hiện, nhiều đồng chí sau luân chuyển được bố trí đảm nhiệm chức vụ cao hơn; qua đó đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ hăng hái công tác, học tập, rèn luyện để trưởng thành về nhiều mặt; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ và tâm lý thoả mãn trong một bộ phận cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng được căn cứ quy hoạch; tập trung đào tạo đạt chuẩn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đào tạo sau đại học, lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong quy hoạch. Việc bố trí, sử dụng cán bộ nói chung được thực hiện trên cơ sở quy hoạch cán bộ; khi có nhu cầu kiện toàn chức danh lãnh đạo, trước tiên xem xét, đánh giá nguồn cán bộ trong quy hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ của CTK thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế: Việc xây dựng quy hoạch của một số đơn vị chưa có tính đột phá, tính khả thi không cao nên khi tiến hành bổ nhiệm còn gặp khó khăn; quy trình, cách làm quy hoạch còn lúng túng, chưa thực sự đồng bộ. Nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch trong một số trường hợp

chưa chặt chẽ; phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch còn hạn chế. Công tác quản lý và thực hiện quy hoạch có nơi chưa được đề cao, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác luân chuyển chưa có kế hoạch, lộ trình cụ thể; việc luân chuyển chưa đồng đều ở các đơn vị phòng chuyên môn và các CCTK.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 84 -85 )

×