0

Rà soát, chuẩn hóa các chức danh công chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 101-103 )

5. Bố cục luận văn

4.2.2. Rà soát, chuẩn hóa các chức danh công chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ

chuyên môn theo vị trí việc làm

Thực tế đã chứng minh cán bộ, công chức, viên chức có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước; quyết định sự thành công hay thất bại của đường lối, chính sách do cơ quan, tổ chức vạch ra. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực thi các kế hoạch của cơ quan, tổ chức; thực hiện các giao tiếp (trao đổi, tiếp nhận thông tin...) giữa các cơ quan nhà nước với nhau và với người dân. Để đáp ứng được nhiệm vụ cao cả đó, cán bộ, công chức, viên chức phải được chuẩn hóa cả về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ. Muốn chuẩn hóa phải được đào tạo, bồi dưỡng về năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Đối với CTKBN cần chú trọng một số nội dung cụ thể sau:

4.2.2.1. Đối với công chức của CTKBN

Theo kết quả rà soát công chức của Cục Thống kê Bắc Ninh năm 2017 có 79 người, trong đó về trình độ chuyên môn được đào tạo chỉ có 1 người là thạc sỹ song không phải là thạc sỹ chuyên ngành thống kê; 69 người có trình độ đại học nhưng chỉ có 46 học chuyên ngành thống kê (trong đó có 5 người được đào tạo chính quy; 10 người có trình độ trung cấp và cao đẳng nhưng chỉ có 4 người học chuyên ngành thống kê. Để đáp ứng được yêu cầu của công tác thống kê trong tình hình mới, CTKBN phải được chuẩn hóa về mặt chuyên môn nghiệp vụ như: Nghiệp vụ thống kê, nghiệp vụ công tác thống kê theo từng chức danh công tác; chuẩn hóa về đạo đức công vụ như: chuẩn mực đạo đức của công chức ngành thống kê, thái độ làm việc …vv

Để thực hiện chuẩn hóa công chức của ngành, CTKBN cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo trung và dài hạn, phối hợp với trường Cao đẳng Thống kê mở các lớp

bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho những người tốt nghiệp đại học trái ngành; Đề nghị TCTK mở các lớp nghiệp vụ công tác thống kê viên, nghiệp vụ công tác thống kê viên chính cho các đối tượng theo từng ngạch công chức thống kê; Đề nghị Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để đào tạo lý luận chính trị trình độ trung cấp, cao cấp. Trong đó ưu tiên những người còn thiếu tiêu chuẩn này và cán bộ trong nguồn quy hoạch.

4.2.2.2. Đối với Cộng tác viên thống kê

CTV không phải là công chức do vậy CTKBN phải quan tâm xây dựng đội ngũ điều tra viên chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; chuyên môn hoá công tác điều tra thu thập thống tin thống kê; làm dịch vụ điều tra thống kê theo quy định của nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu. Xây dựng tiêu chuẩn cho từng vị trí việc làm của đội ngũ CTV Thống kê như: Tiêu chuẩn của đội trưởng điều tra, của giám sát viên, của điều tra viên. Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ này nhằm đảm bảo các vị trí đều được chuẩn hóa theo yêu cầu công tác.

4.2.2.3. Đối với đội ngũ cán bộ Văn phòng - Thống kê cấp xã

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ VP-TK cấp xã là việc làm hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng số liệu thống kê cơ sở và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua CTKBN đã chủ động rà soát trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ VP-TK và triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức VP-TK còn gặp nhiều khó khăn như: cán bộ VP-TK ngoài nhiệm vụ thống kê còn phải kiêm nhiệm công tác văn phòng. Trong khi đó trên thực tế, tính chất chuyên môn của công tác thống kê rất nhiều và phức tạp. Chính vì vậy, công chức Văn phòng - Thống kê không có thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như cập nhật kịp thời những nghiệp vụ mới; nhiều cán bộ cấp xã tuổi đời cao, ngại đi học; nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của một số người trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn chưa đầy đủ, tham gia học tập chỉ cốt đủ điều kiện theo yêu cầu; chưa có chế độ ưu đãi đặc thù hoặc phụ cấp như một số chức danh thống kê viên khác.

Chính vì vậy, CTKBN cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chuẩn hóa các chức danh cán bộ VP-TK cấp xã; chủ động hơn nữa trong việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ này thông qua các buổi tập huấn nghiệp vụ thống kê, cử công chức xuống cơ sở hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc để từng bước nâng cao tình độ chuyên môn thống kê; kiến nghị với TCTK, Bộ KH-ĐT đề nghị cấp có thẩm quyền ra xây dựng chế độ ưu đãi nghề hoặc phụ cấp như một số chức danh thống kê viên khác.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 101 -103 )

Mục lục

×