0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Công tác quản lý, sử dụng và đánh giá nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 85 -87 )

5. Bố cục luận văn

3.3.4. Công tác quản lý, sử dụng và đánh giá nhân lực

3.1.3.4. Công tác quản lý và sử dụng nhân lực

Trên cơ sở biên chế được TCTK giao hàng năm và số biên chế hiện có CTK tiến hành giao biên chế theo vị trí việc làm cho các phòng và các CCTK. Đối với CTV thống kê, hàng năm căn cứ theo kế hoạch công tác CTK tiến hành điều chỉnh số lượng CTV theo huyện, thị xã, thành phố. Về công chức VP-TK cấp xã chịu sự quản lý của UBND xã nên về số lượng không thay đổi, nhưng có nhiều thay đổi về con người.

3.1.3.4. Công tác đánh giá nguồn nhân lực

- Việc đánh giá, phân loại công chức và CTV thống kê được CTK thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên việc đánh giá còn gặp nhiều khó khăn do việc xác định 4 tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Bảng 3.26: Kết quả đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của công chức và CTV thống kê giai đoạn 2012-2020 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 2015 2016 2017 Số người (người) cấu (%) Số người (người) cấu (%) Số người (người) cấu (%) Tổng số 101 100 106 100 113 100 Chia ra

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 7 6,93 9 8,49 13 11,50 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ 91 90,10 95 89,62 98 86,73 - Hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn

chế về năng lực 2 1,98 1 0,94 1 0,88

- Không hoàn thành nhiệm vụ 1 0,99 1 0,94 1 0,88

Qua biểu số liệu ta có thể nhận thấy trong số người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, đây là những người trong năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có đề tài sáng kiến áp dụng vào công việc và được hội đồng sáng kiến cơ sở nghiệm thu; số người hoàn thành tốt nhiệm vụ có cơ cấu qua các năm giảm dần, nhưng số giảm chủ yếu là do họ có đề tài sáng kiến và được xếp lên nhóm trên; đối với nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực tập trung nhiều ở nhóm CTV thống kê (03 người), những người này thường bị mắc lỗi khi tham gia điều tra thống kê; đối với nhóm không hoàn thành nhiệm vụ cả 3 người đều vi phạm khuyết điểm và bị kỷ luật với hình thức “khiển trách” do vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

- Đối với cán bộ VP-TK cấp xã việc đánh giá cán bộ do UBND cấp xã đánh giá, trong đó việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với ngành Thống kê chỉ là một trong nhiều tiêu chí (không có tính chất quyết định đến việc đánh giá phân loại cán bộ), dẫn đến một bộ phận cán bộ VP-TK còn chưa nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê.

Để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ riêng phần công tác thống kê, tác giả tiến hành lấy ý kiến nhận xét của các Chi cục trưởng CCTK các huyện, thị xã, thành phố đối với cán bộ VP-TK trên địa bàn năm 2017. Theo kết quả khảo sát không có ai đạt mức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" do người đạt mức độ này yêu cầu phải có sáng kiến cải tiến về công tác thống kê; có 109 người (chiếm 87,20%) hoàn thành tốt nhiệm vụ, đây là những người trong năm 2017 đã hoàn thành toàn bộ các báo cáo đối với CCTK và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; 11 người chiếm 8,8% đạt mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực đây là những người khi làm báo cáo còn sai sót, chưa tích cực trong công tác thống kê; 5 người không hoàn thành nhiệm vụ, đây là những người thường xuyên chậm hoặc không gửi báo cáo, không tích cực khi tham gia các công việc khác liên quan đến thống kê. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ VP-TK cấp xã dựa theo đánh giá của các Chi cục trưởng CCTK có thể chưa chính xác do nhiều yếu tố, nhưng về cơ bản số liệu này có thể chấp nhận được sau khi tác giả đã tham khảo ý kiến của các phòng nghiệp vụ, các lãnh đạo được phân công phụ trách các huyện, thị xã, thành phố.

Bảng 3.27: Kết quả khảo sát mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác thống kê của cán bộ VP-TK cấp xã năm 2017

(Do các Chi cục trưởng các CCTK đánh giá)

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 2017 Số người (người) Cơ cấu (%) Tổng số 125 100 Chia ra

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 0 0

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 109 87,20

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 11 8,80

- Không hoàn thành nhiệm vụ 5 4,00

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả - tháng 12/2017)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 85 -87 )

×