0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Đánh giá chung về công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 90 -94 )

5. Bố cục luận văn

3.3.6. Đánh giá chung về công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục

Thống kê tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017

3.3.6.1. Ưu điểm

Trong giai đoạn 2015-2017 công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại CTKBN luôn được Cấp ủy, Lãnh đạo Cục đặc biệt quan tâm. Với quan điểm đề cao vai trò của NNL trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, CTKBN đã có những đầu tư, quan tâm nhất định tới công tác nâng cao chất lượng NNL. Điều đó đã tác động trực tiếp đến nhận thức của người lao động, người lao động thấy được sự quan tâm của cơ quan, hiểu được vai trò trách nhiệm của mình đối với công việc từ đó tích cực lao động, sáng tạo và học tập. Cùng với đó, hệ thống các văn bản, quy chế, nội quy về công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: Nghị quyết "Tăng cường lãnh đạo của Chi bộ nhằm nâng cao chất lượng nhân lực CTKBN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 203"; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ... đang dần được hoàn thiện, góp phần hỗ trợ cho công tác nâng cao chất lượng NNL thể hiện qua những nội dung cụ thể sau:

- Công tác tuyền dụng: Quy trình tuyển dụng được thực hiện đúng theo hướng dẫn của TCTK, các bước trong tuyển dụng được phân định rõ ràng, quy định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và được thực hiện công khai, nghiêm túc, minh bạch. Việc tuyển dụng phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng phần nào yêu cầu công việc.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng: CTKBN đã có sự quan tâm và đầu tư nhất định cho ĐTBD cán bộ; đã cử nhiều lượt công chức và người lao động tham gia các lớp ĐTBD trong và ngoài tỉnh, tổ chức một số lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên; đa số đối tượng được cử đi ĐTBD hài lòng với những kiến thức mà các chương trình đào tạo mang lại, chứng tỏ các chương trình đào tạo đã phát huy được hiệu quả của mình, có những tác động tích cực đến hiệu quả làm việc.

- Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ: Xác định rõ Quy hoạch là nền tảng của công tác cán bộ, luân chuyển là khâu đột phá của công tác cán bộ, trong giai đoạn 2015-2017 CTKBN đã chú trọng công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ được thể hiện như: chất lượng cán bộ được quy hoạch ngày càng được nâng lên,

nhiều cán bộ trẻ được quy hoạch đã có hướng phát triển tốt; việc luân chuyển đã tạo môi trường tốt cho các đối tượng được luân chuyển có điểu kiện rèn luyện, thử thách và khảo nghiệm cán bộ.

- Công tác quản lý, sử dụng và đánh giá nhân lực: Công tác quán lý và sử dụng NL tại CTKBN trong những năm qua là tương đối hợp lý thể hiện rõ nét là kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của Cục, trong giai đoạn 2015-2017 CTKBN liên tục được TCTK xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác đánh giá cán bộ được thực hiện tương đối chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng qua đó tạo niềm tin cho công chức và người lao động trong cơ quan.

- Công tác thi đua, khen thưởng: trong giai đoạn 2015-2017 công tác thi đua khen thưởng tại CTKBN đã có những chuyển biến rõ rệt, đã làm tốt việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua; công tác khen thưởng luôn kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở.

- Chế độ chính sách, đãi ngộ đối với người lao động: đảm bảo và thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách và đãi ngộ đối với người lao động như: chi trả lương thưởng kịp thời; có chính sách thưởng minh bạch, công bằng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao và chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động.

- Xây dựng công sở văn hóa: Trong những năm qua CTKBN luôn đạt tiêu chí "công sở văn hóa", đây là nguồn động lực khích lệ tinh thần, khiến người lao động cảm thấy tự hào, vinh dự khi đứng trong đội ngũ của Cục, tạo nên những thói quen, tâm lí muốn gắn bó lâu dài, tạo ra nhiệt huyết khiến người lao động muốn cống hiến hết mình. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên động lực lao động.

3.3.6.2. Hạn chế

- Công tác tuyền dụng: chính sách tuyển dụng chưa linh hoạt, chưa thu hút được nhiều NL có chất lượng cao, chưa tuyển dụng đủ số người theo biên chế được giao, yêu cầu về trình độ tuyển dụng còn thấp.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng: Mặc dù việc đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc cho người lao động đã được quan tâm nhưng công tác đào tạo các kỹ

năng này được thực hiện còn chưa bài bản, chưa có kế hoạch cụ thể và lâu dài; việc cử cán bộ đi ĐTBD nhất là đào tạo sau đại học theo đúng chuyên ngành "thống kê" còn hạn chế; kinh phí cho ĐTBD còn thấp chưa đáp ứng được như nhu cầu của người học.

- Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ: Việc xây dựng quy hoạch của một số đơn vị chưa có tính đột phá, tính khả thi không cao nên khi tiến hành bổ nhiệm còn gặp khó khăn; quy trình, cách làm quy hoạch còn lúng túng, chưa thực sự đồng bộ. Nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch trong một số trường hợp chưa chặt chẽ; phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch còn hạn chế. Công tác luân chuyển chưa có kế hoạch, lộ trình cụ thể; việc luân chuyển chưa đồng đều ở các đơn vị phòng chuyên môn và các CCTK.

- Công tác quản lý, sử dụng và đánh giá nhân lực: còn có sự trùng chéo về quản lý và sử dụng cán bộ như: UBND xã quản lý về mọi mặt công chức VP-TK xã, trong khi đó về mặt nghiệp vụ thống kê lại do CTK quản lý, do vậy việc đánh giá cán bộ chưa được sâu sắc, toàn diện. Chưa có các biện pháp khi cán bộ VP-TK xã không nhiệt tình trong công tác thống kê.

- Công tác thi đua, khen thưởng: Nội dung tiêu chí thi đua ở một số đơn vị được xây dựng chưa được cụ thể hóa sát với nhiệm vụ của đơn vị. Cá biệt công tác thi đua ở một số đơn vị còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, đôn đốc, công tác sơ kết, tổng kết của một số đơn vị tiến hành chậm so với thời gian quy định. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các đơn vị còn ít

- Chế độ chính sách, đãi ngộ đối với người lao động: về chính sách phụ cấp nghề đối với người làm công tác thống kê còn nhiều bất cập. Đối với người làm công tác thống kê trong HT-TKTT thì được hưởng phụ cấp nghề các đối tượng còn lại chưa được hưởng.

- Xây dựng công sở văn hóa: chưa chú trọng đến việc xây dựng cho mình một chương trình văn hóa tổ chức bài bản, việc kiểm tra, giám sát thực hiện nội quy, quy chế cơ quan chưa được thường xuyên. Vẫn còn hiện tượng người lao động vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan.

3.3.6.2. Nguyên nhân hạn chế yếu kém

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên có thể do yếu tố khách quan hoặc do chính yếu tố chủ quan là bản thân người lao động, xuất phát từ một số lý do chính sau:

- Trình độ của cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác chuyên môn còn nhiều hạn chế, chưa chuyên nghiệp và khoa học nên nhiều khi việc tham mưu chưa hợp lý, chưa đem lại hiệu quả cao.

- Chính sách tuyển dụng công chức còn nhiều bất cập, chưa linh hoạt. Việc tuyên truyền cho công tác tuyển dụng còn hạn chế, chưa thu hút được NL có chất lượng cao.

- Do sự giới hạn về nguồn kinh phí nên sự đầu tư cho các hoạt động nâng cao chất lượng NNL còn nhiều hạn chế. Cùng với đó là sự dàn trải về các biện pháp, chủ yếu tập trung giải quyết vấn đề trước mắt, chưa thực sự mang tính chiến lược lâu dài.

- Bản thân nhiều lao động chưa thực sự ý thức được vấn đề nâng cao chất lượng NNL, nhiều khi họ học tập, đi đào tạo nâng cao không phải để nâng cao hiệu quả lao động mà chỉ để có được những cơ hội thăng tiến.

Chương 4

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 90 -94 )

×