0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về chất lượng nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 40 -41 )

5. Bố cục luận văn

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về chất lượng nguồn nhân lực

+ Tiêu chí phản ánh tình trạng thể chất: Tiêu chí này phản ánh sức khỏe của NL do CTK quản lý. Việc nghiên cứu chỉ tiêu sức khỏe người lao động có ý nghĩa lớn đối với việc nâng cao chất lượng NNL, vì sức khỏe là điều kiện tiền đề cho sự phát triển của người lao động cả về mặt chất và mặt lượng, người lao động có đủ sức khỏe mới đáp ứng được yêu cầu công việc.

+ Các tiêu chí phản ánh tình trạng trí lực của NNL.

Trí lực của NNL được phản ánh thông các các chỉ tiêu như: Trình độ chuyên môn được đào tạo, trình độ chuyên môn theo chuyên ngành đào tạo, trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, trình độ quản lý nhà nước. Nhóm chỉ tiêu này

phản ánh trình độ được đào tạo về các lĩnh vực của NL do CTK quản lý. Đây là các chỉ tiêu quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến chất lượng NNL, các chỉ tiêu này phản ánh mức độ đạt chuẩn về trình độ của NL do CTK quản lý, giúp các nhà lãnh đạo có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa NNL.

+ Các tiêu chí phản ánh về tâm lực gồm: Phẩm chất đạo đức, thái độ làm việc. Đây là các tiêu chí phản ảnh giá trị chuẩn mực đạo đức, phẩm chất tốt đẹp và sự hoàn thiện nhân cách của con người, được biểu hiện trong thực tiễn lao động sản xuất và sáng tạo cá nhân. Những giá trị đó gắn liền với năng lực tư duy và hành động cụ thể của con người, tạo nên chất lượng của nguồn nhân lực.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 40 -41 )

×