0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Khái quát về nhân lực làm công tác thống kê tỉnh Bắc Ninh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 53 -54 )

5. Bố cục luận văn

3.1.4. Khái quát về nhân lực làm công tác thống kê tỉnh Bắc Ninh

NL làm công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng như các địa phương khác được quy định trong Luật Thống kê năm 2015 “Người làm công tác thống kê gồm người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, người làm thống kê ở cấp xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và điều tra viên thống kê”. [Điều 66, Luật Thống kê năm 2015].

Tại Bắc Ninh nhân lực làm công tác thống kê bao gồm:

 Nhân lực làm việc trong hệ thống thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm: CBCC-NLĐ của Cục Thống kê (như sơ đồ 3.1); người làm công tác thống kê ở các sở, ban, ngành.

 Nhân lực làm công tác thống kê cấp xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và điều tra viên thống kê.

Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài và do thực tế công tác quản lý NL làm thống kê tại tỉnh Bắc Ninh, tác giả chọn các đối tượng nghiên cứu là người làm công tác thống kê do CTKBN quản lý về mặt tổ chức, biên chế, lương hoặc quản lý về mặt chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

(1) NL của HT-TKTT: NL làm thống kê tại các phòng thuộc cơ quan CTK và các CCTK cấp huyện. Đây là thành phần quan trọng nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ về quản lý nhà nước, tổ chức các hoạt động thống kê và phổ biến thông tin thống kê.

(2) NL làm công tác thống kê tại các xã, phường, thị trấn (đảm nhiệm chức danh cán bộ VP-TK cấp xã). Đây là đối tượng thuộc quyền quản lý của UBND cấp xã. Nhưng trên thực tế đây là đội ngũ cán bộ thống kê cơ sở do Cục Thống kê chịu trách nhiệm đào tạo, quản lý và sử dụng về mặt chuyên môn thống kê.

(3) Đội ngũ cộng tác viên thống kê (điều tra viên): Căn cứ khối lượng công việc được giao, CTKBN đã tuyển dụng (hợp đồng) với một số đối tượng có nghiệp vụ thống kê làm hợp đồng điều tra, các đối tượng này được Cục Thống kê trả công theo hình thức khoán sản phẩm, có đóng BHXH. Nguồn kinh phí được trích từ kinh phí các cuộc điều tra.

* Để thống nhất cách hiểu về đối tượng nghiên cứu trong đề tài, 3 đối tượng trên tác giả dùng cụm từ “NL do CTK quản lý” để nói chung; NL trong HT- TKTT chỉ đề cập đến công chức của ngành thống kê (gồm công chức ở cơ quan Cục và các CCTK)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 53 -54 )

×