0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Hoàn thiện mô hình tổ chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 98 -101 )

5. Bố cục luận văn

4.2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức

Thực hiện rà soát chức năng nhiệm vụ của các phòng, các CCTK, đánh giá sự phối kết hợp, cơ chế hoạt động giữa các phòng, giữa các Phòng với các CCTK. Từ

những ưu điểm, hạn chế tồn tại, đề xuất mô hình tổ chức tại cơ quan Cục Thống kê phù hợp với Luật Thống kê, biên chế được giao và theo tinh thần Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với nhiệm vụ này tác giả xin mạnh dạn đề xuất hai phương án về mô hình tổ chức tại cơ quan Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh như sau

a. Phương án 1: Mô hình 6 phòng (giảm 01 phòng so với hiện tại), gồm:

(1) Phòng Thống kê Tổng hợp (2) Phòng Thống kê Nông nghiệp

(3) Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng (4) Phòng Thống kê Thương mại

(5) Phòng Thống kê Dân số - Văn xã: (6) Phòng Tổ chức-Hành chính

Theo phương án 1, cơ cấu tổ chức mới ở cơ quan Cục so với cơ cấu hiện tại biến động không nhiều. Nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng biên chế của 4 phòng: TK Nông nghiệp, TK Công nghiệp- XD, TK Thương mại và phòng TK Dân số - Văn xã giữ nguyên như cơ cấu cũ. Riêng phòng Thanh tra sẽ giải thể.

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại CTKBN nhiệm vụ của phòng Thanh tra Thống kê được chia tách và bố trí vào các phòng liên quan như sau:

- Chuyển các nhiệm vụ về CNTT và công chức phụ trách CNTT về phòng Tổ chức - hành chính. Vì, lĩnh vực CNTT trước đây được giao các nhiệm vụ: Quản lý mạng, hệ thống máy tính và trang thiết bị CNTT, các phần mềm dùng chung, quản lý Website của Cục và thực hiện các báo cáo về CNTT. Còn các nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa mua sắm bổ sung, nâng cấp mạng, máy tính do phòng TCHC đảm nhiệm. Do đó chuyển lĩnh vực CNTT từ phòng Thanh tra Thống kê về phòng Tổ chức - Hành chính là phù hợp đối với CTK tỉnh Bắc Ninh.

- Chuyển các nhiệm vụ về công tác thanh tra, phương pháp chế độ, các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công và 01 biên chế công chức còn lại từ phòng Thanh tra Thống kê về phòng Thống kê tổng hợp quản lý, thực hiện. Lý do điều chuyển như vậy vì công tác thanh tra thống kê và phương pháp chế độ là các lĩnh vực

không mang tính chất chuyên ngành, liên quan đến tất cả nhiệm vụ của các phòng thống kê kê chuyên ngành và các CCTK cấp huyện.

Đánh giá ưu nhược điểm của phương án I

- Ưu điểm: Cơ cấu tổ chức theo phương án 1 ít xáo trộn so với cơ cấu tổ chức hiện hành, dễ thực hiện và sau khi sắp sắp xếp lại tổ chức, phân công nhiệm vụ, toàn bộ hệ thống có thể đi vào hoạt động ổn định ngay. Bảo đảm quan điểm của Đảng và chủ trương của Nhà nước là giảm bớt đầu mối các phòng và định hướng của ngành về mở rộng chuyên môn hóa các khâu công việc trong hoạt động thống kê.

- Nhược điểm: Chưa tương thích nhiều với định hướng cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Thống kê.

b. Phương án 2: Mô hình 5 phòng (giảm 02 phòng so với hiện tại), gồm:

(1) Phòng Thống kê Tổng hợp (2) Phòng Thống kê Kinh tế

(3) Phòng Thu thập thông tin thống kê (4) Phòng Thống kê Dân số - Văn xã: (5) Phòng Tổ chức - Hành chính

Theo Phương án này, cơ cấu tổ chức mới ở cơ quan Cục so với cơ cấu tổ chức cũ theo Quyết định 244/QĐ-CTK có 03 thay đổi chính

+ Giải thể phòng Thanh tra thống kê

+ Sát nhập phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng với phòng Thương mại và phòng Thống kê Nông nghiệp thành phòng Thống kê kinh tế

+ Thành lập mới phòng Thu thập thông tin thống kê. Đánh giá ưu, nhược điểm của phương án 2

- Ưu điểm: Quán triệt được cơ bản các quan điểm đặt ra khi xây dựng cơ cấu tổ chức mới của CTK tỉnh Bắc Ninh, như giảm bớt đầu mối các phòng ở cơ quan Cục, mở rộng chuyên môn hóa một số khâu công việc trong hoạt động thống kê và phát huy ưu nhược điểm và phần nào khắc phục những tồn tại, bất cập của cơ cấu tổ chức cũ của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 244/QĐ-TCTK.

- Nhược điểm: Cơ cấu tổ chức mới có nhiều thay đổi so với cơ cấu tổ chức cũ cả về phân công nhiệm vụ và bố trí lực lượng cán bộ. Trong đó có những phòng

nghiệp vụ, quyền hạn hoàn toàn mới chưa có tiền lệ. Do đó phải tính toán kỹ về bố trí, sắp xếp lực lượng cán bộ và đòi hỏi phải có thời gian nhất định thì cơ cấu tổ chức mới đi vào hoạt động ổn định, có nề nếp. Vì là mô hình hết sức mới, nên định kỳ phải có tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh phân công nhiệm vụ, bố trí lại lực lượng cán bộ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 98 -101 )

×