0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lượng nhân lực ngành Thống kê Việt Nam

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 30 -34 )

5. Bố cục luận văn

1.2. Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lượng nhân lực ngành Thống kê Việt Nam

1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục Thống kê của một số tỉnh bạn

1.2.1.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Hải Dương

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại CTK tỉnh Hải dương, Cấp ủy và Ban Lãnh đạo Cục đã đề ra nhiều giải pháp trong đó đáng chú ý là:

Một là, Cấp ủy, Ban Lãnh đạo CTK tỉnh Hải Dương luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là khâu đột phá có vai trò quyết định trong công tác cán bộ, nhất là việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Với quan điểm đó, trong những năm qua CTK Hải Dương đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, đề án, và các cơ chế, chính sách, các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thông qua các khóa đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của CTK Hải Dương ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, công chức đã làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao, các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học quản lý, chính trị, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức thực thi công vụ... cùng với các kỹ năng mềm như: kỹ năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự, kỹ năng giải quyết công vụ, kỹ năng giải quyết tình huống... đã được vận dụng vào giải quyết công việc, bước đầu đã mang lại những hiệu quả nhất định.

Hai là, Công tác đánh giá công chức ngoài cách đánh giá công chức thông thường theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thì CTK Hải Dương còn tổ chức các kỳ sát hạch để đánh giá năng lực của cán bộ công chức. Các tiêu chí đánh giá là đạo đức, tác phong, kỹ năng nghề như: điều tra phỏng vấn, kỹ năng phân tích vv. Kết quả đánh giá của các kỳ thi sát hạch là cơ sở để khen thưởng, lựa chọn chương trình loại hình và nội dung đào tạo, điều chỉnh vị trí công tác, nâng ngạch và cấp bậc công chức, xác định mức lương và tiền thưởng cuối năm cho từng công chức.

Ba là, coi trọng việc nâng cao thể lực cho cán bộ, công chức và người lao động, CTK Hải Dương đã phát động các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại tất cả các đơn vị. Cục thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ qua đó động viên toàn bộ CBCC-NLĐ tham gia luyện tập góp phần nâng cao sức khỏe cho người lao động. Bên cạnh đó Cục đã tổ chức các đợt cho CBCC-NLĐ được khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra sức

khỏe, tầm soát các bệnh lý liên quan. Việc khám sức khỏe cho CBCC-NLĐ được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần. Ngoài những lợi ích mang lại sức khỏe toàn diện cho người CBCC-NLĐ, việc khám sức khỏe định kì cũng là cách thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Cục dành cho người lao động và còn có ý nghĩa trong sự phát triển toàn diện của đơn vị. Một sức khỏe tốt sẽ tạo nên những kết quả tốt, tạo nên những sản phẩm chất lượng. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm cụ chính trị được giao.

1.2.1.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, và người lao động tại CTK tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua các Cấp ủy và Ban lãnh đạo CTK Tuyên Quang đã chú trọng đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục, được thực hiện qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Một là, Coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Cục đã tập trung quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ công tác cán bộ của cấp trên, xây dựng các nghị quyết, quyết định các chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, quyết định nhân sự đúng quy trình và theo phạm vi quyền hạn được phân công phân cấp. Những đánh giá, nhận xét về cán bộ phải được cấp uỷ, tập thể lãnh đạo thảo luận dân chủ và quyết nghị tập thể. Không có tình trạng chuyên quyền, lấy danh nghĩa quyết nghị của tập thể để quyết định các vấn đề trong công tác cán bộ.

Hai là, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chi tiết cho cán bộ công chức và người lao động trên tinh thần nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo, quản lý và công chức các ngạch hành chính, kiến thức văn hoá công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ.

Ba là, tập trung vào việc phát động phong trào viết, ứng dụng các đề tài sáng

kiến cơ sở. Thông qua các đề tài này cán bộ, công chức trong Cục sẽ phải nghiên cứu tìm các giải pháp mới, cách làm hay từ đó phổ biến nhân rộng ra toàn Cục. Hội

đồng sáng kiến cơ sở của CTK Tuyên Quang liên tục được kiện toàn, gồm những người nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, công tác xét duyệt đề tài sáng kiến được tổ chức một cách chặt chẽ, bài bản, tác giả của đề tài phải bảo vệ sáng kiến của mình trước Hội đồng sáng kiến cơ sở và phải có ý kiến nhận xét của những người ứng dụng đề tài vào trong công tác chuyên môn.

Bốn là, xây dựng đề án tinh giản biên chế. Thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện của Cục, Bên cạnh đó, Cục đã thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm để làm căn cứ tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc và trực thuộc theo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì

1.2.2.3. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã và đang thực hiện một số nội dung như sau:

Một là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ phải xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, công chức và quản lý đội ngũ công chức đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức chính trị. Việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức là nhiệm vụ thường xuyên và mang tính chiến lược lâu dài. Đây là biện pháp quan trọng, cơ bản và mang tính nền tảng nhằm xây dựng đội ngũ công chức bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và các quy định hiện hành.

Hai là, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của các đơn vị trên cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ được giao, xác định rõ mối quan hệ giữa các phòng chức năng, cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân

Các đơn vị của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ khi thành lập đều được xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động trong không gian pháp luật với các mối quan hệ rất đa dạng, phong phú, thậm chí khá phức tạp, không chỉ điều chỉnh mối quan nội bộ của phòng ban mà còn có các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài. Do đó, việc xây dựng Quy chế làm việc nhằm điều chỉnh quan hệ xử sự bên trong và các mối quan hệ giữa cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức với nhau và cơ quan, tổ chức với công dân là một yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với Cục trong công tác cải cách hành chính.

Ba là, ban hành các chuẩn mực của cán bộ, công chức và viên chức trong việc tiếp công dân, trong đó thường xuyên tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với công tác cải cách hành chính

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dân, tạo sự thay đổi trong nhận thức của người dân về công tác cải cách hành chính, nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức và văn hóa công sở tại Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã triển khai các quy định nhằm xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức của Cục "thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật","biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn".

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH (Trang 30 -34 )

×