0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

SXC Sản xuất chung

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG -6 PPS

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG -6 PPS

Kế toán đã tập hợp chi phí sản xuất chung rồi phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu chuẩn tiền lương tính vào giá thành mà chi phí sản xuất chung của Công ty hiện nay lại chưa có định mức hay dự toán cho từng xí nghiệp nên việc phát sinh chi phí sản xuất chung ở xí nghiệp có thể không đồng đều nhau cho nên việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo cách hiện tại là không chính xác.
 • 5
CHI PHÍ SX TRONG DN XÂY LẮP

CHI PHÍ SX TRONG DN XÂY LẮP

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRANG 3 - Chi phí sản xuất chung là các chi phí sản xuất của đội, công trờng xây dựng gồm: Lơng của nhân viên quản lý đội x[r]
 • 20
ĐỀ TÀI  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ  PDF

ĐỀ TÀI KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ PDF

Ngọc em cũng nờu khỏi quỏt về chức năng và nhiệm vụ của cỏc phũng ban như sau. a. Giỏm đốc cụng ty: Là người đại diện cho tập thể cỏn bộ cụng nhõn viờn của cụng ty, trước Tổng cụng ty, trước phỏp luật. Giỏm đốc phụ trỏch chung cú quyền quyết định việc điều hành của cụng ty theo đỳng kế hoạch được giao, cũng như theo cỏc quy định của phỏp luật. Giỏm đốc phụ trỏch trực tiếp phũng tổ chức hành chớnh, phũng kế hoạch tài chớnh phũng, phũng kinh doanh xuất nhập khẩu số 1 và số 2.
 • 56
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY IN NN VÀ CN THỰC PHẨM

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY IN NN VÀ CN THỰC PHẨM

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 11. Chi phí sản xuất k
 • 79
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Để thuận lợi cho việc lập kế hoạch và điều tra chi phí, đồng thời làm căn cứ để đề ra các quyết định kinh doanh, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh lại được phân chia thành biến phí và định phí. + Biến phí: là những chi phí thay đổi về tổng số, về tỷ lệ với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí về nguyên liệu, nhân công trực tiếp… Cần lưu ý rằng, các chi phí biến đổi nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì lại có tính cố định.
 • 22
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH CƠ BẢN

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH CƠ BẢN

Loại tiêu chuẩn yêu cầu chung về an toàn đối với thiết bị sản xuất quy định:. Yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các thiết bị sản xuất;[r]
 • 4
CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRANG 3 - Chi phí sản xuất chung là các chi phí sản xuất của đội, công trờng xây dựng gồm: Lơng của nhân viên quản lý đội x[r]
 • 20
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRANG 3 - Chi phí sản xuất chung là các chi phí sản xuất của đội, công trờng xây dựng gồm: Lơng của nhân viên quản lý đội x[r]
 • 20
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Sản phẩm xây lắp thờng cố định tại nơi sản xuất, còn các yếu tố để tiến hành sản xuất phải vận động theo địa điểm sản phẩm. Do đó, đặc điểm này gây khó khăn cho công tác quản lý,làm tăng CPSXC. Sản phẩm xây lắp hoàn thành không nhập kho mà thờng đợc tiêu thụ trớc khi tiến hành sản xuất theo giá khoán (đối với đơn vị nhận khoán) theo giá dự toán, thỏa thuận với chủ đầu t (đối với đơn vị giao khoán). Do đó, tính chất hàng hóa của sản phẩm không đợc thể hiện rõ.
 • 20
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT". PPT

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều chịu sự tác động của các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị… Do vậy tồn tại và phát triển, quá trình sản xuất kinh doanh cần phải được định hướng và tổ chức theo những hướng đã định. Tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp là lợi nhuận. Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tổng hợp và cung cấp các thông tin cần thiết này, công cụ đắc lực mà doanh nghiệp sử dụng là kế toán trogn đó trình tự tập hợp chi phí sản xuất là một phần hành cơ bản quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất.
 • 18
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Giá thực tế Giá thực tế Giá thực tế Giá thực tế Hao hụt vật liệu = nguyên vật + nguyên vật liệu -- nguyên vật -- mất mát xuất dùng liệu tồn đầu kỳ nhập trong kỳ liệu tồn cuối kỳ (nếu có) + Theo phương pháp kiểm kê định kỳ để xác định được giá thực tế của nguyên vật liệu xuất dùng cho các nhu cầu: sản xuất, chế tạo sản phẩm,phục vụ quản lý sản xuất, phục vụ bán hàng hay quản lý doanh nghiệp….lại phải căn cứ vào số liệu hạch toán chi tiết mới có thể bóc tách riêng cho từng đối tượng được. Đây là nhược điểm lớn của phương pháp này trong công tác quản lý, khi mà trong kỳ nhìn vào các tài khoản kế toán ta không thể biết cụ thể về tình hình xuất dùng, sử dụng nguyên vật liệu như thế nào.
 • 37
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

Mặt khác, xuất phát từ đặc điểm quy trình công nghệ, đối tợng và phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất, Viện Nghiên cứu cơ khí đã lựa chọn phơng pháp tính giá thành là phơng pháp trực tiếp (giản đơn): ∑ Z=CF dở dang đầu kỳ + CF phát sinh trong kỳ – CF dở dang cuối kỳ Theo phơng này kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc, các bảng phân bổ tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh theo từng khoản mục chi phí. Các khoản mục chi phí ở Viện Nghiên cứu cơ khí là: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Các khoản mục chi phí này cũng chính là bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm.
 • 24
TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH

H ư ng Thăng Long ra đời, đồng thời là mô hình Công ty đầu tiên trong các xí nghiệp may mặc phía Bắc được tổ chức theo cơ chế đổi mới. Nắm bắt được xu thế phát triển của toàn ngành năm 1993 Công ty đã mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng mua 16.000 m 2 đất tại Hải Phòng, thu hút gần 200 lao động. Công ty đã mở thêm nhiều thị trường mới và trở thành bạn hàng của nhiều Công ty nước ngoài ở thị trường EU, Nhật Bản, Mỹ. Ngoài thị trường xuất khẩu Công ty đã chú trọng thị trường nội địa, năm 1993, Công ty đã thành lập Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm tại 39 Ngô Quyền, Hà Nội với diện tích trên 300 m 2 . Nhờ sự phát triển đó, Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía Bắc chuyển sang hoạt động gắn sản xuất với kinh doanh, nâng cao hiệu quả. Bắt đầu từ năm 2000, Công ty đã thực hiện theo hệ thống quản lý ISO 9001-2000, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn SA 8000.
 • 22
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TIẾN BỘ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TIẾN BỘ

Đối với chi phí sản xuất chung biến đổi, kế toán sẽ phân bổ hết cho khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành theo công thức: Mức biến phí sản xuất chung phân bổ cho từng đối tượng = Tổng [r]
 • 99
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH HÀ NỘI

- Phương pháp tính lương: Lương thực tế = Lương cơ bản + các khoản phụ cấp, trợ cấp Như trên đã trình bày, PX1 là phân xưởng sản xuất chủ yếu. việc gia công sản phẩm phần lớn là thủ công, do đó kéo theo một số lao động phụ: sửa chữa dụng cụ, cơ điện, vệ sinh, … đều được Công ty tập hợp và phân bổ trực tiếp cho PX1.
 • 47
Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Côngty cổ phần thương mại Sơn - Dầu

Công tác quản trị nguyên vật liệu tại Côngty cổ phần thương mại Sơn - Dầu

Đối với mỗi công ty, việc tổ chức và quản lý chứng từ kế toán có vai trò quan trọng, đảm bảo cho mọi hoạt động của công ty là hợp pháp và quá trình hoạt động sản xuất liên tục. Do vậy, việc lập chứng từ, trình tự luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán phải được thực hiện một cách khoa học, có tổ chức hợp lý tạo thuận tiện cho các phần hành công việc. Với Công ty cổ phần thương mại Sơn – Dầu, ngay từ lúc lập chứng từ thì chứng từ kế toán do người được phân công trách nhiệm lập, tuân theo biểu mẫu và ghi đầy đủ các yếu tố bắt buộc trên chứng từ. Chứng từ kế toán phải tuân theo trình tự luân chuyển chúng từ, sau khi lập chứng từ phải được kiểm tra và ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán sau khi qua những phòng ban, bộ phận có liên quan sẽ được lưu trữ tại bộ phận chuyên trách. Khi lưu trữ, chứng từ được sắp xếp, phân loại và bảo quản theo quy định của chế độ lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán của Nhà nước.
 • 21
HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  4 POT

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 4 POT

Tổng cộng 133.832.001 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung: Hạch toán chi phí sản xuất chung là tập hợp tất cả các chi phí phát sinh ở phân xưởng như chi phí khấu hao tài sản cố định ,chi phí điện nước,điện thoại ,tiền lương nhân viên phân xưởng ,chi phí nguyên vật liệu ,chi phí về công cụ dụng cụ.......
 • 10
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Cơ sở lập báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm lợi nhuân là dựa vào các sổ kế toán chi tiết doanh thu và chi phí 1.3.3.9. Báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định Báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định nhằm cung cấp các thông tin nhanh chóng, ngắn gọn, dể hiểu và thích hợp về doanh thu và chi phí liên quan đến các phương án, để giúp nhà quản lý ra các quyết định riêng biệt như: giữ lại máy củ hay mua máy mới, tiếp tục kinh doanh hay loại bỏ một bộ phận hoặc một sản phẩm, nên mua hay nên làm, nên bán hay nên tiếp tục sản xuất,…
 • 23
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Việc bố trí, sắp xếp nhân sự ở phòng kế toán nh vậy đã tạo cho bộ máy kế toán của công ty hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp. Để phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, hiện nay công sử dụng hình thức ghi sổ kế toán là hình thức nhật kí chứng từ. Hình thức này đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, chính xác. Hình thức, kết cấu sổ cũng nh hệ thống kế toán mà công ty sử dụng nói chung đều theo đúng quy định của bộ tài chính. Hiện nay công ty hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, nộp thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ.
 • 21
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Công ty cơ khí Đông Anh luôn coi tiết kiệm NVL là nhiệm vụ trung tâm của các bộ phận trong công ty. NVL đưa vào sản xuất đều được quản lý theo định mức lập bởi bộ phận phũng kỹ thuật lập. đối với mỗi sản phẩm đều cú bảng dự toỏn chi phớ và đưa xuống cỏc phõn xưởng, quản đốc phõn xưởng sẽ thực hiện phõn cụng, phõn phối NVL đến từng đối tượng lao động theo định mức đó lập sẵn. cuối thỏng cỏc
 • 26
CHUẨN MỰC KỄ TOÁN  HÀNG TỒN KHO PPT

CHUẨN MỰC KỄ TOÁN HÀNG TỒN KHO PPT

thường thường   phân bố theo công suất máy móc bình thường. phân bố theo công suất máy móc bình thường.  Số chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ vào chi Số chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ vào chi phí chế biến được Ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh phí chế biến được Ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh
 • 20
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRANG 3 KIL OB OO KS .CO M - Chi phí sản xuất chung là các chi phí sản xuất của đội, công tr−ờng xây dựng gồm: L−ơng của nh[r]
 • 20
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1.5. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1.1.5.1. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất được tập hợp đầy đủ, hạch toán chính xác là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là thước đo trình độ quản lý, tổ chức sản xuất, trình độ công nghệ của mỗi doanh nghiệp. Dựa vào chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, các nhà quản trị thấy được tình hình sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp mình (vốn, vật tư, lao động,…), từ đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Khả năng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
 • 37
BÀI THUYẾT TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ _CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ DOC

BÀI THUYẾT TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ _CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ DOC

Ví Dụ 6.3: Giả sử công ty X chủ yếu sử dụng máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm, nên tiêu thức được chọn để phân bổ chi phí sản xuất chung là số giờ máy. Theo định mức, cứ bình quân 2 giờ máy hoạt động sẽ sản xuất được 1 sản phẩm. Dự toán linh hoạt về chi phí sản xuất chung của công ty X năm 20x6 được trình bày như minh họa dưới đây.
 • 27
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:_ • Tập hợp chi phí sản xuất chung: Tơng tự phơng pháp KKTX • Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung sang TK 631 để tính giá thành thực tế của s[r]
 • 29
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN:

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN: "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT" PPT

+ Chi phí nhân công tr ự c ti ế p g ồ m ti ề n l ươ ng, ph ụ c ấ p l ươ ng và các kho ả n trích cho các qu ỹ BHXH, BHYT, kinh phí công đ oàn theo t ỷ l ệ v ớ i ti ề n l ươ ng phát sinh. + Chi phí s ả n xu ấ t chung là nh ữ ng chi phí phát sinh trong ph ạ m vi phân x ưở ng s ả n xu ấ t (tr ừ chi phí v ậ t li ệ u và nhân công tr ự c ti ế p).
 • 21
PHÂN BỐ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG HIỆU QUẢ VÀ CÔNG TÁC HẠCH TÓAN PPTX

PHÂN BỐ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG HIỆU QUẢ VÀ CÔNG TÁC HẠCH TÓAN PPTX

II. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOĂN THIỆN CÔNG TÂC HẠCH TOÂN VĂ PHĐN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 1.Tổ chức công tâc nhận dạng câc loại chi phí ở phđn xưởng. Công ty nhựa Đă Nẵng lă một Công ty chuyển về lĩnh vực sản xuất nín những chi phi phât sinh thường lớn lă những phât sinh vă phục vụ cho phđn xưởng, tổ sản xuất nó có nhiỉu đặc điểm, nhiều bộ phận quản lý khâc nhau vă số tiền nhiều nín loại chi phi nay rất khó kiểm soât trong việc ứng xử khi có biến động của khối lượng sản phẩm sản xuất. Để có thể kiểm soât được cũng như dự đoân nhận dạng câch ứng xử của chi phí sản xuất chung phât sinh tại công ty, ta phải dùng câc phương phâp phđn tích chi phí hỗn hợp để phđn chi phí sản xuất chung thănh câc yếu tố định phí, biến phí để từ đó có thể kiểm soât dễ dăng hơn, tạo điều kiện thuận lọi cho kế toân tập hợp cuối kỳ phđn bổ chính xâc hơn vă cung cấp thông tin cho cấp trín hiệu quả hơn .
 • 33
CÁC KHOẢN MỤC TÀI CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT DÙNG CHUNG VÀ RIÊNG TRONG DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG QUẢN LÝ POT

CÁC KHOẢN MỤC TÀI CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT DÙNG CHUNG VÀ RIÊNG TRONG DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG QUẢN LÝ POT

Trong những năm qua ở nước ta việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoâ tập trung sang cơ chế thị trường với sự quản lí của nhă nước đê đạt cho đơn vị kinh tế văo trong một môi trường mới mọi doanh nghiệp đều phải tự qui định kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình cũng như tìm kiếm thị trường tiíu thụ sản phẩm của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong cơ chế mới hiệu quả kinh doanh của mọi doanh nghiệp đạt lợi nhuận để đạt được doanh nghiệp cần phải hết sức quan tđm đến chi phí va giâ thănh sản phẩm. Nếu sản xuất ra có chất lượng tốt nhưng giâ thănh cao không phù hợp với khả năng vă thị hiếu của người tiíu dùng thì hăng hoâ sẽ ứ đọng, từ đó việc sản xuất sẽ bị ứ tắt vă công ty sẽ không thực hiện được mục tiíu lợi nhuận. Một trong những vấn đề cơ bản để tăng lợi nhuận lă việc kiểm soât chặt chẽ chi phí sản xuất câc phđn xưởng, hay hạ giâ thănh sản phẩm.
 • 33
KE TOAN QUAN TRI - DU TOAN NGAN SACH

KE TOAN QUAN TRI - DU TOAN NGAN SACH

3. Định mức biến phí sản xuất chung tính cho sản phẩm A được xác định 40% biến phí trực tiếp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp) 4. Định mức biến phí bán hàng tính cho mỗi sản phẩm A là 2.000đ/sp. 5. Định mức biến phí quản lý công ty được xác định bằng 2% biến phí sản xuất trực tiếp.
 • 33
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BÀI 3 PDF

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BÀI 3 PDF

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG KHÁI NIỆM – CÁC THÀNH PHẦN - Ý NGHĨA - Khái niệm định mức chi phí : Định mức chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá theo tiêu chuẩn để đảm bảo sản xuất kinh doanh một đơn vị sản phẩm dịch vụ ở điều kiện nhất định.
 • 33
ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT PPTX

ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT PPTX

3. ý kiến bản thân Đất nước ta đang trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Chuyển hóa nền kinh tế từ một nước nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay go, quyết liệt, một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường nếu biết kết hợp quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh, sử dụng đúng yếu tố đầu vào, đảm bảo được chất lượng đầu ra. Chỉ có làm được như vậy thì doanh nghiệp đó mới phát triển một cách nhanh chóng và cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác ở trong nước cũng như trong khu vực và trên thế giới… Do đó, công tác hạch toán chi phí sản xuất chung trong các đơn vị xây lắp nói chung và trong các doanh nghiệp sản xuất nói riêng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.
 • 21
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

+ Giá cả của các t liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiền lơng của đơn vị lao động hao phí. Nh vậy, trong điều kiện hiện nay, việc đánh giá chính xác chi phí sản xuát không những là tất yếu khách quan mà còn là vấn đề đợc coi trọng góp phần giúp doanh nghiệp tính toán đúng giá cả nhằm bảo toàn vốn theo yêu cầu của ché đọ quản lý kinh tế mới hiện nay.
 • 31
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM.

Ngày 30.03.2002, Xí nghiệp In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đợc đổi tên thành Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Hiện nay, công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có nhiệm vụ chính là in các loại tem nhãn, bao bì cao cấp trên giấy hộp bìa cứng và dập hộp theo các đơn đặt hàng của khách hàng. Trong quá trình phát triển, công ty đã có nhiều cố gắng trong đầu t đổi mới công nghệ sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trờng cũng nh đổi mới công tác tổ chức, công tác hạch toán kế toán. Việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào tổ chức quản lý cũng nh trong công tác hạch toán kế toán là một bớc tiến lớn của công ty. Sản xuất phát triển, tốc độ tăng trởng nhanh năm sau cao hơn năm trớc, nghĩa vụ đóng góp với ngân sách Nhà nớc đợc thực hiện đầy đủ cũng nh đời sống của công nhân viên ngày càng đợc nâng cao. (Biểu số 1- trang 10 PL)
 • 21
KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

công s ẽ h ạ ch toán vào các kho ả n m ụ c chi phí: Chi phí nguyên v ậ t li ệ u tr ự c ti ế p, chi phí nhân công tr ự c ti ế p, chi phí s ử d ụ ng máy thi công, chi phí s ả n xu ấ t chung. Cu ố i k ỳ in hay độ t xu ấ t in ra các s ổ chi ti ế t, s ổ t ổ ng h ợ p theo hình th ứ c k ế toán mà đơ n v ị s ử d ụ ng và các yêu c ầ u qu ả n lý. Nh ư v ậ y, vi ệ c h ạ ch toán chi phí phát sinh ban đầ u t ạ i công trình ch ỉ là vi ệ c ghi chép mang tính ch ấ t th ố ng kê, s ử d ụ ng th ướ c đ o hi ệ n v ậ t nhi ề u h ơ n th ướ c đ o giá tr ị . Vi ệ c h ạ ch toán này ch ủ y ế u ph ụ c v ụ cho công tác k ế toán tài chính t ạ i đơ n v ị , ch ư a ph ụ c v ụ cho công tác ki ể m tra, ki ể m soát chi phí xây l ắ p.
 • 26
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CTY CỔ PHẦN NHỰA - 1 PPTX

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CTY CỔ PHẦN NHỰA - 1 PPTX

Trong những năm qua ở nước ta việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường với sự quản lí của nhà nước đã đạt cho đơn vị kinh tế vào trong một môi trường mới mọi doanh nghiệp đều phải tự qui định kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong cơ chế mới hiệu quả kinh doanh của mọi doanh nghiệp đạt lợi nhuận để đạt được doanh nghiệp cần phải hết sức quan tâm đến chi phí va giá thành sản phẩm. Nếu sản xuất ra có chất lượng tốt nhưng giá thành cao không phù hợp với khả năng và thị hiếu của người tiêu dùng thì hàng hoá sẽ ứ đọng, từ đó việc sản xuất sẽ bị ứ tắt và công ty sẽ không thực hiện được mục tiêu lợi nhuận. Một trong những vấn đề cơ bản để tăng lợi nhuận là việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất các phân xưởng, hay hạ giá thành sản phẩm.
 • 9
HOÀN TIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CTY CP NHỰA ĐÀ NẴNG - 1 POT

HOÀN TIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CTY CP NHỰA ĐÀ NẴNG - 1 POT

Trong những năm qua ở nước ta việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường với sự quản lí của nhà nước đã đạt cho đơn vị kinh tế vào trong một môi trường mới mọi doanh nghiệp đều phải tự qui định kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong cơ chế mới hiệu quả kinh doanh của mọi doanh nghiệp đạt lợi nhuận để đạt được doanh nghiệp cần phải hết sức quan tâm đến chi phí va giá thành sản phẩm. Nếu sản xuất ra có chất lượng tốt nhưng giá thành cao không phù hợp với khả năng và thị hiếu của người tiêu dùng thì hàng hoá sẽ ứ đọng, từ đó việc sản xuất sẽ bị ứ tắt và công ty sẽ không thực hiện được mục tiêu lợi nhuận. Một trong những vấn đề cơ bản để tăng lợi nhuận là việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất các phân xưởng, hay hạ giá thành sản phẩm.
 • 9
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG DOC

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG DOC

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG:_ Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK627-chi phí sản xuất chung tài khoản này được mở chi tiết cho từng bộ phận sản xuất kinh doanh Kết cấu tài khoả[r]
 • 44
102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

- Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất chung tại bộ phận sản xuất phân xởng, đội trại ..., bao gồm các điều khoản sau: +Chi phí nhân viên phân xở[r]
 • 49
Quy trình sản xuất bia

Quy trình sản xuất bia

Quy trình sản xuất bia hóa sinh công nghiệp, quy trình sản xuất bia từ đại mạch, quy trình chung sản xuất bia, quy trình lên men bia trong công nghiệp, quy trình sản xuất bia, Quy trình sản xuất bia hóa sinh công nghiệp, quy trình sản xuất bia từ đại mạch, quy trình chung sản xuất bia, quy trình lên men bia trong công nghiệp, quy trình sản xuất bia, Quy trình sản xuất bia hóa sinh công nghiệp, quy trình sản xuất bia từ đại mạch, quy trình chung sản xuất bia, quy trình lên men bia trong công nghiệp, quy trình sản xuất bia,
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ