0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng: Việc chuyển đổi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc đã làm cho các doanh nghiệp thơng mại thay đổi cách nhìn về hoạt động kinh doanh của mình. Nếu nh trớc đây, mọi hoạt động bán hàng của các doanh đều phải tuân theo một hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch từ trên chuyển xuống, vốn thì do nhà nớc cấp ,kế hoạch mua bán,giá cả đã có sẵn chỉ việc tuân theo, lãi doanh nghiệp hởnglỗ đã có nhà nớc chịu, doanh nghiệp bán cái mà họ có chứ không phải cái mà thị trờng cần. Nhng khi bớc sang nền kinh tế thị tr- ờng các doanh nhgiệp tự giao chỉ tiêu cho chính mình, thờng xuyên tự trả lời các câu hỏi: sản xuất cái gì?sản xuất bao nhiêu?và sản xuất cho ai?. Thị trờng trở thành chiếc gơng soi, là nơi có sức mạnh ấn định mọi hành vi và cách ứng xử của doanh nghiệp đối với ngời tiêu dùng thông qua hình thức mua bán. Do vậy mà các doanh nghiệp phải tìm đến với ngời tiêu dùng để tiêu dùng càng nhiều hàng hoá càng tốt với phơng châm kinh doanh "bán cái thị trờng cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có". Vì vậy doanh nghiệp muốn tiêu thụ đợc hàng hoá thì phải hết sức linh hoạt,nắm bắt nhu cầu và kích thích nhu cầu theo hớng có lợi nhất. Mỗi doanh nghiệp phải suy nghĩ, trăn trở tìm ra hớng đi ít rủi ro nhất cho mình. Doanh nghiệp phải đầu t cả thời gian, tiền bạc lẫn công sức để nghiên cứu đề ra chiến lợc kinh doanh của riêng mình, đặc biệt là chiến lợc bán hàngbán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại. Thông qua bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đợc thực hiện; vốn của doanh nghiệp thơng mại đợc chuyển từ hìng thái hiện vật là hàng hoá sang hình thái giá trị (tiền tệ),doanh nghiệp thu hồi đợc vốn bỏ ra, bù đắp dợc chi phí và có nguồn tích luỹ để mở kinh doanh... quá trình bán hàng hoàn tất khi hàng hoá dã đợc giao cho ngời mua và bên mua đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán, bên bán mất quyền sở hữu hàng hoá.
 • 34
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

L ợ i nhu ậ n sau thu ế ch ư a phân ph ố i là s ố l ợ i nhu ậ n t ừ các ho ạ t độ ng c ủ a doanh nghi ệ p sau khi tr ừ (-) các kho ả n đ i ề u ch ỉ nh do áp d ụ ng h ồ i t ố thay đổ i chính sách k ế toán v à đ i ề u ch ỉ nh h ồ i t ố sai sót tr ọ ng y ế u c ủ a các n ă m tr ướ c. Doanh thu bán hàng đư ợ c ghi nh ậ n khi đồ ng th ờ i th ỏ a m ãn các đ i ề u ki ệ n sau: - Ph ầ n l ớ n r ủ i ro và l ợ i ích g ắ n li ề n v ớ i quy ề n s ở h ữ u s ả n ph ẩ m ho ặ c hàng hóa đ ã đượ c chuy ể n giao cho ng ườ i mua;
 • 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP TAM KIM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP TAM KIM

2.2.1.Chứng từ và thủ tục kế toán: Công ty sử dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thường xuyên và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp thực tế đích danh. Nguồn cung cấp hàng hóa cho công ty từ 2 nguồn chính: một là nhập khẩu ( mua với giá CIF), hai là mua từ nhà sản xuất trong nước hoặc doanh nghiệp thương mại trong nước. Tuy nhiên Tam Kim là doanh nghiệp thương mại nên tùy theo yêu cầu của khách hàng về chất lượng hàng hóa mà đáp ứng cho phù hợp. Đội ngũ cán bộ kinh doanh của công ty ngoài sự năng động nhạy bén trong công tác bán hàng còn được trang bị vốn kiến thức về tính năng sử dụng các mặt hàng mà công ty kinh doanh để tư vấn, bảo hành cho khách hàng.
 • 29
FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF TUNNELING FIELD EFFECT TRANSISTORS (TFETS)

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF TUNNELING FIELD EFFECT TRANSISTORS (TFETS)

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.
 • 114
TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

là quá trình thực hiện việc trao đổi thông qua các phương tiện thanh toán để thực hiện giá trị của thành phẩm. Trong quá trình đó doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm cho khách hàng, còn khách hàng phải trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hay hàng hoá tương ứng với giá trị thành phẩm tiêu thụ, quá trình này kết thúc khi doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu hàng cho người mua. Như vậy tiêu thụ thành phẩm cần có sự thoả thuận giữa hai bên và có sự thay đổi về quyền sở hữu.Trong quá trình tiêu thụ giá ghi trên hoá đơn hoặc giá thoả thuận giữa hai bên gọi là giá bán. Doanh thu bán hàng là tổng doanh thu thực hiện do việc bán sản phẩm cho khách. Kết quả của hoạt động tiêu thụ là các khoản lãi hoặc lỗ về tiêu thụ, đó chính là số chênh lệch giữa doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng.
 • 42
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

+ Bên cạnh đó trong quá trình thu tiền hàng cũng sẽ phát sinh những khoản nợ khó đòi nhưng trên thực tế công ty chưa trích lập “dự phòng phải thu khó đòi” Thứ hai về công tác kế toán: - Công ty áp dụng hình thức kế toán máy tuy có nhiều ưu điểm nhưng bên cạnh đó còn tồn tại một số nhược điểm như: Phần mềm Fast Accouting 2009 hiện nay đã trở nên lạc hậu , phần mềm kế toán thiết kế khả năng tự động hoá kém nên quy trình thường có nhiều sai sót, hệ thống sổ sách theo mẫu QĐ 15/2006/QĐ-BTC chỉ có phiếu thu, phiếu chi thì đúng theo mẫu QĐ 48/2006/QĐ-BTC. Mà chế độ kế toán công ty áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006. Trong khi đó với các phần mềm Fast mới nhất hiện nay cũng như các phần mềm kế toán khác trên thị trường; phần mềm luôn có cả hai cách vào sổ sách theo hai quyết định. Tùy theo doanh nghiệp làm theo quyết định nào thì sẽ lựa chọn mẫu sổ, mẫu báo cáo theo quyết định đó.
 • 116
CHUYÊN ĐỀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

CHUYÊN ĐỀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

Xuất phát từ sự cần thiết và tầm quan trọng cũng nh yêu cầu đặt ra với kế toán trong việc hạnh toán bán hàng và xác định được kết quả bán hàng. Được nghiên cứu thực tế về công tác kế toán bán hàng, thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại công ty dệt 8-3, với những kiến thức hiểu biết về công tác bán hàng cùng với tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả em đã mạnh giạn lựa chọn đề tài:” Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng” ở công ty dệt 8-3
 • 35
HOÀN THIỆN BÁN HÀNG NỘI ĐỊA Ở CTY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI - 3 PPS

HOÀN THIỆN BÁN HÀNG NỘI ĐỊA Ở CTY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI - 3 PPS

Trường hợp bán hàng có chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bánhàng bị trả lại kế toán hạch toán tưong tự như bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp. Cuối kỳ kế toán tính và kết chuyển doanh thu thuần của số hàng thực tế trong kỳ:
 • 10
Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam

Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam

- Bỏn lẻ hàng húa: Bỏn lẻ hàng húa thường là do cỏc cửa hàng, chi nhỏnh trực thuộc Cụng ty thực hiện. Để thu hỳt được khỏch hàng, Cụng ty cú chớnh sỏch giỏ cả rất mềm dẻo và linh hoạt nhằm thỳc đẩy việc tiờu thụ hàng húa mở rộng thị trường. Việc xỏc định giỏ bỏn của hàng húa phải được xỏc định trờn giỏ trị của hàng húa mua vào, giỏ cả thị trường, cỏc chi phớ khỏc cú liờn quan và một khoản lợi nhuận nhất định. Đối với khỏch hàng thường xuyờn, khỏch hàng mua với khối lượng lớn, khỏch hàng thanh toỏn ngay, Cụng ty sẽ giảm giỏ cho họ như đối với khỏch hàng mua với số lượng lớn cụng ty sẽ giảm giỏ từ 1,5% đến 2%/ tổng giỏ trị lụ hàng. Cụng ty quy định mức giỏ bỏn cụ thể cho từng mặt hàng, trờn cơ sở đú cỏc cửa hàng sẽ tự linh động giỏ bỏn đối với khỏch hàng. Nhờ chớnh sỏch này mà uy tớn của Cụng ty ngày càng được nõng cao tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty.
 • 39
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Trước hết, tiêu thụ hàng hoá cung cấp hàng hoá cần thiết một cách đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, đúng số lượng, chất lượng một cách thuận lợi đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nó phản ánh việc cung cầu gặp nhau về một loại hàng hoá nào đó. Qua đó tiêu thụ góp phần khuyến khích tiêu dùng, hướng sản xuất phát triển để đạt sự thích ứng tối ưu giữa cung và cầu trong lĩnh vực tiêu dùng, các cá nhân có thể dễ dàng thoả mãn nhu cầu về hàng hoá tiêu dùng trên thị trường một cách đầy đủ, kịp thời, thuận lợi và văn minh nhờ hàng loạt các quầy hàng, cửa hàng, siêu thị... cung ứng cho mọi đối tượng trong xã hội. Còn trong lĩnh vực sản xuất vật chất, các doanh nghiệp nhận thấy tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn sản xuất kinh doanh.
 • 37
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI D.N.T.M

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI D.N.T.M

- Căn cứ vào số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận trả để hạch toán kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. - Việc xác định kết quả kinh doanh chính là xác định phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là toàn bộ chi phí đã bỏ ra. Số chênh lệch đó biểu hiện “lãi” hoặc “lỗ”. Xác định đúng kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì nhất định của doanh nghiệp, các định nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện đối với Nhà nước, lập các quĩ tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Ngoài ra việc xác định đúng kết quả kinh doanh còn là cơ sở để lập kế hoạch cho kì kinh doanh tiếp theo, đồng thời nó cũng là số liệu cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư, các ngân hàng…
 • 39
CÂU HỎI TRẮC NHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN CÔNG ĐON VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÂU HỎI TRẮC NHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN CÔNG ĐON VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

DOANH THU BÁN SẢN PHẨM, HÀNG HỐ CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CĨ HOẠT _ _ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐƯỢC KẾ TỐN GHI NHẬN VÀO TÀI KHOẢN _ _A.. TRỊ GIÁ THỰC TẾ NHẬP KHO CỦA HÀNG HỐ TRONG Đ[r]
 • 44
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DNTM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DNTM

- Thanh toán chậm: Hình thức này có đặc trưng cơ bản là từ khi giao hàng tới lúc thanh toán tiền hàng có một khoảng thời gian nhất định (tuỳ thuộc vào hai bên mua bán). - Thanh toán qua ngân hàng: Hình thức này được trích chuyển vốn từ tài khoản người phải trả sang tài khoản người được hưởng thông qua ngân hàng và phải trả lệ phí cho ngân hàng. Sau khi người bán thực hiện giao hàng xong, bản thân người bán hoặc người mua ký phát đến ngân hàng, ngân hàng sẽ tiến hành chi trả. Đồng tiền phát sinh là đồng tiền ghi sổ chứ không phải là đồng tiền thực tế. Hình thức này bao gồm thanh toán bằng séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu.
 • 39
Đề tài “Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh”

Đề tài “Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh”

phương pháp trực tiếp giản đơn, đến cuối tháng mới có giá th ành cho t ừng loại th ành ph ẩm. Đồng thời thực hiện tính giá th ành hàng t ồn kho theo phương pháp b ình quân gia quy ền do vậy việc phản ánh giá vốn hàng bán đến cuối tháng mới thực hiện được. Thi ết nghĩ, để theo d õi th ường xuy ên tình hình nh ập - xu ất - t ồn sản phẩm cả về mặt
 • 29
lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại d.N.T.M

lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại d.N.T.M

Theo hình thức này, doanh nghiệp không tham gia vào việc thanh toán tiền mua hàng bán hàng với người mua, người bán. Doanh nghiệp chỉ thực hiện việc môi giới: sau khi tìm được nguồn hàng, thoả thuận giá cả số lượng (dựa trên cơ sở giá cả số lượng trong đơn đặt hàng của người mua) doanh nghiệp tiến hành bàn giao hàng ngày tại kho hay địa điểm giao hàng của người bán và người mua có trách nhiệm thanh toán với người bán chứ không phải với doanh nghiệp. Như vậy, hàng hoá trong trường hợp này không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hưởng hoa hồng môi giới.
 • 42
CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Ở VIỆT NAM

CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Ở VIỆT NAM

CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN Ở VIỆT NAM.Nguyên tắc cơ sở dồn tíchMọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề như là:Tài sảnNợ phải trảNguồn vốn chủ sở hữuChi phíDoanh thu Tất cả chúng phải được ghi vào sổ kế toán tại thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu.VÍ DỤ: Doanh nghiệp A bán một lô hàng hóa trị giá 500 triệu đồng vào ngày 552010 cho khách hàng. Khách hàng đã nhận đủ hàng, thanh toán 300 triệu đồng, nhận nợ và sẽ thanh toán vào ngày 1052010. Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích, doanh thu của lô hàng sẽ được kế toán ghi nhận vào ngày bán lô hàng đó, tức là ngày 552010 chứ không phụ thuộc vào ngày khách hàng thanh toán tiền.  
 • 20
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƯNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƯNG

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 1 TRANG 15 - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu thành phẩm cho ng[r]
 • 126
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

Sản phẩm của doanh nghiệp sau khi được sản xuất xong thì vấn đề hàng đầu mà tất cả các doanh nghiệp quan tâm tới là vấn đề tiêu thụ. Tiêu thụ hay bán hàng là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị "tiền tệ" và hình thành kết quả bán hàng. Hoặc nói một cách khác bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá gắn với phần lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
 • 28
BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

2.1.2. Tồn tại Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm của chế độ kế toán doanh thu bán hàng vẫn còn những tồn tại sau khi vận dụng chế độ trong công tác kế toán: - Khi vận dụng điều kiện ghi nhận và nguyên tắc ghi nhận doanh thu. Giữa doanh thu và chi có mối quan hệ tương ứng và phù hợp nhau trong quá trình xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp không xác định được tính chính xác chi phí cần phải ước tính một cách hợp lý mức chi phí bỏ ra tương ứng với doanh thu đạt được. Các ước tính khác nhau sẽ cho nhiều kết quả khác nhau và làm mất đi tính khách quan và tính thích hợp của thông tin kế toán. Như vậy, cùng với việc ghi nhận doanh thu thì phần lớn chi phí tương ứng với mức doanh thu đó đã phát sinh. Vào thời điểm bán hàng, khi doanh thu được ghi nhận thì đại bộ phận chi phí được coi là đã phát sinh thực tế. Do đó các hoạt động bán hàng cũng mang nhiều nét đặc thù hơn đòi hỏi phải có sự vận dụng linh hoạt hơn đối với nguyên tắc thực hiện khi ghi nhận doanh thu.
 • 29
lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm bên ngoài giá (nếu có). Trờng hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố tại thời đIểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện đợc trông kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thơng mại, giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo về qui cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế) và doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phơng pháp trực tiếp đợc tính trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế mà doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ kế toán.
 • 29
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ II NĂM 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ II NĂM 2011

Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm 5 điều kiện sau: a Tập đoàn đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản [r]
 • 25
SGD_BAOCAOTAICHINH_2017_KIEMTOAN_CONGTYME

SGD_BAOCAOTAICHINH_2017_KIEMTOAN_CONGTYME

_4.11 GHI NHẬN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC _  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn[r]
 • 35
KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG NHẠC CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VÀ THIẾT BỊ NGHE NHÌN SOL G

KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG NHẠC CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC VÀ THIẾT BỊ NGHE NHÌN SOL G

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện TRANG 20 được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các ngu[r]
 • 70
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN

Ngành du lịch nước ta trong những năm gần đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng trong thu nhập kinh tế quốc dân. Từng bước đi lên theo xu hướng phát triển của nền kinh tế nước nhà, Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân đã không ngừng đưa ra các biện pháp nhằm tăng sức cạnh tranh như giảm chi phí, hạ giá thành nhưng vẫn luôn giữ vững và nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm dịch vụ. Muốn làm được điều đó, công ty cần phải có một bộ máy kế toán được tổ chức hợp lý và hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là trong khâu hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả. Từ đó cung cấp một cách chính xác, kịp thời các thông tin về chi phí đầu vào cũng như kết quả đầu ra, sử dụng tốt các nguồn lực góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty.
 • 20
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CẦU RESORT VỊNH KIM CƯƠNG

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CẦU RESORT VỊNH KIM CƯƠNG

Các khoản vốn góp của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu VCSH nhưng không là doanh thu.3 B ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN DOANH THU:  Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng: Doanh thu b[r]
 • 132
CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 30 THÁNG 9 NĂM 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2013

CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 30 THÁNG 9 NĂM 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2013

Doanh thu cung c ấ p d ị ch v ụ đượ c ghi nh ậ n khi k ế t qu ả c ủ a giao d ị ch đ ĩ đượ c xác đị nh m ộ t cách đ áng tin c ậ y, đơ n v ị đ ã hồn thành kh ố i l ượ ng cơng vi ệ c và đ ã xu ấ t hĩa đơ n tài chính. Doanh thu ho ạ t độ ng tài chính Doanh thu phát sinh t ừ ti ề n lãi, ti ề n b ả n quy ề n, c ổ t ứ c, l ợ i nhu ậ n đượ c chia và các kho ả n doanh thu ho ạ t độ ng tài chính khác đượ c ghi nh ậ n khi th ỏ a mãn đồ ng th ờ i hai (2) đ i ề u ki ệ n sau:
 • 24
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TMDV CỬU LONG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TMDV CỬU LONG

- Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng : + Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu hàng hoá của ng-ời mua + Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền[r]
 • 94
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1 5

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1 5

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ_ _a.Điều kiện ghi nhận doanh thu_ Theo CMKT số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” thì:  _Doanh thu bán hàng:_ được ghi nhận khi đồng thời thỏ[r]
 • 87
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên hợp thực phẩm hà tây

- ý nghĩa trong công tác quản lý: Việc hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ sẽ giúp cho đơn vị quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ thành phẩm, việc thanh toán tiền hàng, theo dõi chi tiết từng khoản nợ từ đó có các biện pháp thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay của vốn cho công ty, tạo điều kiện cho công ty mở rộng hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh lượng thành phẩm bán ra thị trường. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ còn cho phép quản lý thành phẩm và tiền hàng tốt hơn, tránh thất thoát thành phẩm và tiền hàng từ đó giảm được các khoản chi phí cho công ty như chi phí bảo quản hàng hoá, chi phí kiểm định, .......Đồng thời các tài liệu kế toán cung cấp có độ chính xác và tin cậy cao giúp cho các nhà quản lý xác định đúng đắn kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận một cách chính xác, nâng cao được đời sống cho công nhân viên từ đó kích thích người lao động nhiệt tình trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mặt khác việc hoàn thiện này còn giúp cho công ty hạch toán đúng đắn các khoản thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thông qua số liệu kế toán phản ánh, ban quản lý thấy được những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp từ đó đề ra các biện pháp giải quyết kịp thời.
 • 89
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MAỊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MAỊ

tốt nhất hay đúng nhất. Tuỳ từng đặc điểm kinh doanh và qui mô của từng doanh nghiệp mà đợc áp dụng một trong những phơng pháp trên. Khi lựa chọn phơng pháp tính giá doanh nghiệp cần xem xét sự tác động của nó đến bảng cân đối kế toán, bảng kê khai thu nhập, chịu thuế và xem nó có ảnh hởng hoặc chi phối tới những quyết định kinh doanh, quyết định của việc xác định giá bán sản phẩm, hàng hoá nh thế nào.
 • 36
CHƯƠNG VII - THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CHƯƠNG VII - THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

• THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU LÀ THỜI ĐIỂM CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU _HÀNG HÓA, HOÀN THÀNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOẶC THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN _ _BÁN HÀNG, CUNG ỨNG DỊCH VỤ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐÃ TH[r]
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP 26 3

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP 26 3

Nhóm hàng quốc phòng được sản xuất theo kế hoạch giao của cục Quân nhu - Bộ quốc phòng. Hàng quốc phòng chiếm trên 80% doanh thu của xí nghiệp. Đối với nhóm hàng này khi sản phẩm hoàn thành được trung tâm kiểm định của cục quân nhu kiểm tra chất lượng rồi mới được nhập kho cục chuyên ngành. Bởi vậy, xí nghiệp phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, giảm thiểu tối đa sản phẩm không đạt chất lượng. Đối với sản phẩm loại B vẫn được nhập kho cục chuyên ngành nhưng xí nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu = 95% sản phẩm loại A, việc giảm trừ này được thực hiện ngay trên hoá đơn giá trị gia tăng khi xuất bán.
 • 40
KẾ TOÁN BÁN HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAL

KẾ TOÁN BÁN HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAL

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển từ một công ty nhà nước, hiện là một trong những công ty làm ăn có lãi góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNV công ty và hàng năm đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Số lượng lao động Công ty tuyển dụng vào làm việc qua các năm đều tăng, thu nhập của người lao động cũng tăng lên. Vượt qua khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam, trong khi không ít các doanh nghiệp phá sán, co cụm sản xuất, tinh giảm lao động,…thì Công ty vẫn tăng doanh thu và góp phần giải quyết vấn đề lao động xã hội. Hơn thế nữa, đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng năm cũng tăng giúp tăng thu cho ngân sách Nhà nước và ổn định nền kinh tế.
 • 65
HÃY CHO BIẾT QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TỪ VIỆC ÁP DỤNG QUYẾT ĐỊNH 15 SANG THÔNG TƯ 200 TẠI ĐƠN VỊ MÀ ANH CHỊ THỰC TẬP. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

HÃY CHO BIẾT QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TỪ VIỆC ÁP DỤNG QUYẾT ĐỊNH 15 SANG THÔNG TƯ 200 TẠI ĐƠN VỊ MÀ ANH CHỊ THỰC TẬP. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

BÁN HÀNG KHUYẾN MẠI TRẢ SAU MÀ VIỆC TRẢ THƯỞNG KHUYẾN MẠI BẰNG CÁC HÀNG MUA TỪ BÊN NGOÀI MÀ DN KHÔNG BÁN NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÔNG THƯỜNG − TT200 ghi nhận Tại thời điểm bán hàn[r]
 • 29
KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH TẠI CÔNG TY TNHH GIA LONG PHÁT

KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH TẠI CÔNG TY TNHH GIA LONG PHÁT

Hệ thống sổ kế toán của công ty phù hợp với việc ghi chép tổng hợp, hệ thống hoá các số liệu về các nghiệp vụ kinh tế từ những chứng từ gốc nhằm cung cấp các chỉ tiêu cần thiết để lập báo cáo tài chính và yêu cầu quản lý của công ty. Cùng sự phát triển lớn mạnh của công ty, công tác kế toán nói chung, kế toán bán nhóm hàng điện tử nói riêng không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu về quản lý và hạch toán. Trong điều kiện cơ chế quản lý đổi mới, hệ thống kế toán của công ty được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, gọn nhẹ, đội ngũ nhân viên có trình độ cao, nắm vững chức năng phần hành do mình phụ trách. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất. Do vậy, thông tin kinh tế được xử lý kịp thời, chính xác. Các nhà quản trị của công ty có thể nắm bắt nhanh toàn bộ thông tin trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
 • 47
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM LINH NHÂN

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM LINH NHÂN

PHẦN III : KẾT LUẬN - Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH TM Linh Nhân, em đã học hỏi một số kinh nghiệm trong công tác kế bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh phải có chứng từ kế toán kèm theo, căn cứ vào đó để theo dõi sự biến động của tài sản và nguồn vốn, Doanh thu và chi phí của Công ty để biết được tình hình hoạt động của Công ty trong tháng đó có hiệu quả hay không.
 • 44
 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG HẢI

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG HẢI

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Trung Hải. Báo cáo thực tập của em được hoàn thành với sự giúp đỡ, quan tâm tận tình chu đáo của cô giáo hướng dẫn Thạc sỹ Đặng Thị Kim Oanh, cùng các anh chị trong toàn thể Công ty nói chung và phòng kế toán nói riêng. Mặc dù bản thân đã có rất nhiều cố gắng, xong do hạn chế về mặt thời gian cũng như sự nhận thức và trình độ nên chắc chắn trong bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, em rất mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ bảo của cô và các anh chị trong phòng kế toán để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho công tác kế toán thực tế sau này.
 • 86
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH BÁN HÀNGDOANH NGHIỆP

Kti nhận hàng của khách hàng kế toán ghi hàng nhập khovà tính thuế GTGTđầu vào Khi xuất hàng trao đổi ghi nhận doanh thu Nợ TK 131 Doanh thu của khách hàng Có TK 511 Doanh thu bán hàng C[r]
 • 48
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN CỬU LONG – CẦN THƠ

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN CỬU LONG – CẦN THƠ

TRANG 20 8 Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ 1 Ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; 2 Phân [r]
 • 134
 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

✰ Rủi ro có thể ảnh hưởng đến BCTC: - Doanh thu ghi nhận trong khi hàng chưa được chuyển giao chỉ dựa trên hợp đồng bán hàng  làm ảnh hưởng đến doanh thu, GVHB và lợi nhuận trong kỳ - D[r]
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nam trường gianghoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnthực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnđánh giá chung về tổ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường lam sơnhoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP