0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Xây dựng chương trình kiểm toán cụ thể

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN

Luận án hệ thống hóa, luận giải và làm rõ cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia do kiểm toán nhà nước thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện.
 • 34
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Có nhiều phương pháp để định giá hàng tồn kho, ngay cả với mỗi loại hàng tồn kho cũng có thể xây dựng cách tính khác nhau như phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp giá thực tế đích danh hay phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO)… Với mỗi cách tính sẽ đem lại những kết quả khác nhau, bên cạnh đó việc xác định giá trị hàng tồn kho lại có ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán, ảnh hưởng trọng yếu tới việc xác định lợi nhuận thuần trong năm tài chính. Vì vậy để thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có hiệu lực, các kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán phải nắm bắt được phương pháp tính giá hàng tồn kho mà khách hàng đang sử dụng cùng với việc áp dụng nó trong thực tiễn. Thực tế hiện nay vẫn còn có những doanh nghiệp không áp dụng nhất quán cách xác định trị giá hàng tồn kho giữa các niên độ kế toán, điều này rất dễ dẫn đến những sai sót đáng kể.
 • 46
THÔNG TƯ 09 2011 TT BGDĐT POT

THÔNG TƯ 09 2011 TT BGDĐT POT

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khối ngành Nông – Lâm – ngư nghiệp và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành
 • 3
LUẬN VĂN: QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM DOC

LUẬN VĂN: QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM DOC

Hình 2.10 Biểu đồ thể hiện những giải pháp từ phía DN nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng CCPS – Nguồn: Số liệu khảo sát Thông qua số liệu thống kê từ khảo sát, có thể kết luận rằng nhận thức của các DN Việt Nam về vấn đề RRTG tuy có nhưng chưa cao, còn một bộ phận lớn các DN thờ ơ với việc phòng ngừa loại rủi ro này. Ngoài ra, các DN không mặn mà với việc sử dụng CCPS mà chỉ tập trung vào những phương pháp truyền thống để phòng tránh RRTG. Một kết quả đáng chú ý khác là đa số các DN với quy mô vừa và nhỏ nên cơ cấu tổ chức đơn giản, không có giám đốc tài chính, hay không có một bộ phận chuyên thu thập và xử lý những thông tin tài chính có liên quan đến biến động của tỷ giá, từ đó đề ra phương hướng giải quyết. Hơn nữa, đa số các DN vẫn chưa có một chương trình quản trị rủi ro mang tính chiến lược, dài hạn và xác lập mục tiêu rõ ràng.
 • 108
FILE - 38638

FILE - 38638

Căn cứ chương trình khung quy định tại Thông tư này, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo ngành học nêu tại Điều 1 tổ chức xây dựng chương trình đào tạo cụ thể của trường; tổ chức [r]
 • 2
FILE - 38792

FILE - 38792

Căn cứ chương trình khung ban hành tại Thông tư này, các đại học, học viện, trường đại học xây dựng chương trình đào tạo cụ thể của trường, tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình các môn họ[r]
 • 2
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

Cơ chế ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải giải quyết được _mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp trong quá trình lập quy và _ _kiểm soát chất lượng công việc kiểm toán[r]
 • 22
HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN - AASC

Hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - AASC
 • 111
HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN - AASC

Hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - AASC
 • 111
FILE - 38896

FILE - 38896

Căn cứ chương trình khung quy định tại Thông tư này, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học nêu tại Điều 1 tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể của trường; [r]
 • 2
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AAS1

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AAS1

toán, phạm vi và nục tiêu kiểm toán đã không đạt được, những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ  Tổng hợp các bằng chứng đã thu thập được trong quá trình kiểm toán: Sau khi các trợ lý kiểm toán hoàn tất việc thu thập các bằng chứng của tất cả các phần hành, trưởng nhóm kiểm toán sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp các bằng chứng đã thu thập được vào file kiểm toán, sau đó thì lập ra một bản dự thảo báo cáo. Dự thảo báo cáo này sẽ được đưa ra để ban giám đốc xem xét và nếu như ban giám đốc không có ý kiến gì thì trưởng nhóm sẽ lập ra một báo cáo chính thức.
 • 32
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN - BÀI 5: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN - BÀI 5: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán giúp sinh viên hiểu được qui trình cuộc kiểm toán cụ thể thông qua nội dung tổ chức công tác kiểm toán; hiểu rõ về tổ chức bộ máy trong từng loại hình kiểm toán khác nhau; cơ sở pháp lý khi thực hiện kiểm toán thông qua chuẩn mực kiểm toán.
 • 22
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC

việc sắp xếp các nhân viên thích hợp sẽ là một trong những nhân tố góp phần vào việc nâng cao chất lượng kiểm toán và đảm bảo cho cuộc kiểm toán được hoàn tất. 1.2.Giai đoạn thực hiện kiểm toán Các kiểm toán viên triển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra những ý kiến xác thực về mức độ trung thực và hợp lý của các bảng khai tài chính trên cơ sở những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và tin cậy. Với những bằng chứng thu thập được các kiểm toán viên sử dụng các thủ tục kiểm toán áp dụng vào các chương trình kiểm toán đã được lập theo các phần hành cụ thể.tại Công ty AASC sử dụng các thủ kiểm toán áp dụng trong quy trình kiểm toán bao gồm:
 • 33
BÀI TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN

BÀI TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN

LỜI NGÕ Kiểm toán căn bản là môn học đầu tiên và cũng là môn học đóng vai trò nền tảng cơ bản giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức liên quan đến chuyên ngành kiểm toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập, gắn liền kỹ năng học đi đôi với hành ; Giảng viên Phan Thanh Hải – Phó trưởng khoa Kế toán- Đại học DUY TÂN đã tổng hợp và biên soạn cuốn Bài tập Kiểm toán căn bản (lưu hành nội bộ).
 • 37
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 07 2008 QĐ KTNN PPT

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 07 2008 QĐ KTNN PPT

phát huy dân ch ủ trong học tập v à phát huy sáng ki ến của các Kiểm toán vi ên; tôn tr ọng và t ạo niềm tin cho Kiểm toán vi ên khi giao nhi ệm vụ v à ch ỉ đạo thực hiện kiểm toán; b ảo vệ danh dự của Kiểm to án viên khi b ị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật. b) Tránh thái độ bề tr ên, hách d ịch gia trưởng, áp đặt ý kiến theo cảm tính cá nhân
 • 7
336 HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

336 HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

336 Hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản phải thu do Công ty cổ phần kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện
 • 136
QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước
 • 64
Bai giang mon kiem toan 50 trang

Bai giang mon kiem toan 50 trang

Bài giảng môn Kiểm toán có cấu trúc trình bày các nội dung: Tổng quan về kiểm toán, đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, hệ thống các phương pháp kiểm toán, chọn mẫu đối tượng kiểm toán cụ thể, tổ chức công tác kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đây sẽ là tài liệu vô cùng bổ ích cho những giảng viên môn kiểm toán
 • 50
QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước
 • 64
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán Báo cáo tài chính, Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng, Việt Nam
 • 112
KH GIAO DUC MAM NON GIAI DOAN 2019-2025

KH GIAO DUC MAM NON GIAI DOAN 2019-2025

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo phân cấp quản lý, cụ thể: a Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các[r]
 • 13
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

2.2.2 Quá trình tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán Dựa trên bản hợp đồng đã được ký kết, phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được thừa nhân, CACC tiến hành lập kế hoạch kiểm toán chi tiết (có được từ thong tin của hợp đồng, chương trình kiểm toán chuẩn của công ty), bố trí hệ thống nhân sự các cấp phù hợp với hợp đồng đã ký kết (Ban GĐ điều hành hợp đồng – Ban cố vấn thường trực – Công ty liên kết (nếu cần thiết) - Cộng tác viên (nếu cần thiết) – Nhóm kiểm toán). Trong quá trình này CACC sẽ gửi tới khách hang các văn bản đề nghị chuẩn bị số liệu, tài liệu, văn bản thông báo về kế hoạch, lịch trình, nhân sự chính thức của cuộc kiểm toán, các dự kiến về thời gian phát hành báo cáo, tổ chức cuộc họp…
 • 30
109 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THỦ ĐÔ

109 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THỦ ĐÔ

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán Giai đoạn thực hiện kiểm toán - Tiến hành cuộc kiểm toán tại đơn vị - Tổng hợp và xử lý kết quả kiểm toán Giai đoạn kết thúc kiểm toán - Phát hành [r]
 • 30
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Dựa vào phần mềm GAMX, trưởng nhóm kiểm toán – người lập kế hoạch kiểm toán xác định mức độ trọng yếu cho toàn bộ báo cáo tài chính của công ty ABC (PM – mức trọng yếu kế hoạch). Do khách hàng phải chịu sức ép tăng lợi nhuận chuẩn bị cho việc niêm yết chứng khoán trong năm nay nên việc xác định mức trọng yếu này dựa trên cơ sở lợi nhuận sau thuế và phân bổ cho từng chu trình được kiểm toán (TE: mức sai sót có thể chấp nhận được cho từng khoản mục = 50% PM), những chênh lệch xuất hiện trong quá trình kiểm toán nếu nhỏ hơn TE sẽ được tập hợp vào SAD ( mức sai phạm cho tổng các chênh lệch kiểm toán) để xác định mức độ trọng yếu của tổng những chênh lệch này liệu có ảnh hưởng trọng yếu đến chu trình được kiểm toán hay không.
 • 43
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CTY KẾ TÓAN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC  4 PPS

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CTY KẾ TÓAN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC 4 PPS

Song để xét đến tính chính xác, tính có thực và cụ thể hoá nhận định hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực chỉ được thể hiện cụ thể và đúng đắn ở các thử nghiệm cơ bản. Nội dung quan trọng trong giai đoạn này là việc chọn mẫu kiểm toán sau cho mẫu đại diện được cho tổng thêí, vừa tiết kiệm được thời gian kiểm tra, xác minh sự đúng đắn và hợp lý của số liệu kế toán, giám sát. Sự nhạy bén của các KTV thể hiện rất lớn qua cách chọn mẫu, các KTV dựa vào kinh nghiệm kiểm toán mà có thể lựa chọn mẫu kiểm tra thống kê hoặc phi thống kê.
 • 11
LUẬN VĂN - KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

LUẬN VĂN - KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

- Kiểm toán viên AFC xây dựng một chương trình kiểm toán cho khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao dựa trên nghiệp vụ phát sinh tài sản trong năm của công ty và trên kinh nghiệm [r]
 • 69
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NHIỆM VỤ CỦA KTNN • _XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM._ • _THỰC HIỆN CÁC CUỘC KIỂM TOÁN ĐỘT XUẤT THEO YÊU CẦU CỦA CHÍNH PHỦ TTG HOẶC CÁC CƠ _ _QUAN[r]
 • 33
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH HVHC THẤT THOÁT LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH HVHC THẤT THOÁT LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

nhiều công đoạn, nếu quản lý không tốt thì gây lãng phí, thất thoát tiền vốn của Nhà nước. Hoạt động đầu tư xây dựng có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và phụ thuộc nhiều yếu tố kinh tế kỹ thuật và điều kiện tự nhiên, xã hội. Đầu tư xây dựng không chỉ trực tiếp góp phần vào việc tổ chức lại sản xuất, đổi mới công nghệ, làm thay đổi cơ cấu kinh tế ngành cơ cấu kinh tế vùng lãnh thổ và trên toàn bộ nền kinh tế quốc dân mà còn góp phần tạo lập kết cấu hạ tầng xã hội, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nội dung công tác quản lý đầu tư xây dựng rất đa dạng phong phú, phức tạp và có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế nói chung; chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các ngành kinh tế.
 • 36
Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên

Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên

Kiểm toán viên chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; trong quá trình này, chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán); Triển khai các phần việc theo phân công của Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán), như: chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan, lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng/Trưởng đoàn xem xét và phê duyệt, rà soát, đánh giá về môi trường kiểm soát và hạn chế rủi ro...
 • 2
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP KINH DOANH SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 2 PDF

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP KINH DOANH SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 2 PDF

Song để xét đến tính chính xác, tính cĩ thực và cụ thể hố nhận định hệ thống kiểm sốt nội bộ cĩ hiệu lực chỉ được thể hiện cụ thể và đúng đắn ở các thử nghiệm cơ bản. Nội dung quan trọng trong giai đoạn này là việc chọn mẫu kiểm tốn sau cho mẫu đại diện được cho tổng thêí, vừa tiết kiệm được thời gian kiểm tra, xác minh sự đúng đắn và hợp lý của số liệu kế tốn, giám sát. Sự nhạy bén của các KTV thể hiện rất lớn qua cách chọn mẫu, các KTV dựa vào kinh nghiệm kiểm tốn mà cĩ thể lựa chọn mẫu kiểm tra thống kê hoặc phi thống kê.
 • 32
Giải pháp chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán thu ngân sách địa phương

Giải pháp chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán thu ngân sách địa phương

Thực hiện phân nhóm các đơn vị được kiểm toán; đánh giá rủi ro kiểm toán của các khoản mục, nội dung cần kiểm toán thông qua xác định trọng yếu kiểm toán; và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro người nộp thuế (NNT) sẽ giúp kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) lựa chọn được những khách thể kiểm toán phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán.
 • 7
BẢO VỆ TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH

BẢO VỆ TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH

TRANG 8 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC  Tin học hóa vấn đề quản lý, cụ thể là xây dựng một Chương trình Tin học hóa vấn đề quản lý, cụ thể là xây dựng một Chương trình quản lý [r]
 • 20
Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên

Mô tả công việc vị trí Kiểm toán viên

Kiểm toán viên chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; trong quá trình này, chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán); Triển khai các phần việc theo phân công của Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán), như: chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan, lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng/Trưởng đoàn xem xét và phê duyệt, rà soát, đánh giá về môi trường kiểm soát và hạn chế rủi ro...
 • 2
TÌM HIỂU TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

TÌM HIỂU TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

1.1.4 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRANG 9 _Phân loại kiểm toán nội bộ theo đối tượng cụ thể_ Phân theo đối tượng cụ thể, kiểm toán nói chung, kiểm toán nội bộ nói riêng được phân thành: k[r]
 • 38
THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MỞ NHƯNG KHÔNG DỄ

THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MỞ NHƯNG KHÔNG DỄ

toán viên và qu ản lý năng lượng của Bộ Công thương mới được phép h ành ngh ề tư vấn dịch vụ kiểm toán v à qu ản lý năng lượng. Trong th ời gian qua, góp phần đáng kể trong kết quả thực hiện Chương trình m ục ti êu qu ốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm v à hi ệu quả giai đoạn I cũng như những hiệu quả tiết kiệm điện v à giáo d ục nâng cao nhận
 • 3
Tài liệu ĐỀ ÁN

Tài liệu ĐỀ ÁN " XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN" ppt

+ Mỗi sự vật, hiện tượng đều có bản chất riêng và được biểu hiện dưới nhiều hình thức cụ thể. Điều này đòi hỏi việc nghin cứu và kết luận về bản chất sự vật và hiện tượng phải thấy được tính phổ biến và sự đa dạng trong hình thức biểu hiện của chúng. Theo tinh thần đó, các phương pháp kiểm toán cũng không thể tách rời những quy luật và mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng, giữa cái phổ biến, cái đậc thù và cái đơn giản nhất, giữa vận động vô cùng vô tận trong không gian và thời gian và tính không mất đi của vật chất trong quá trình vận động. Điều minh chứng cho nguyên lý này rất nhiều, chỉ dẫn ra trường hợp khi ta tính khấu hao tài sản cố định, giá trị hao mòn đã chuyển nhập vào chi phí sản xuất, và về phía nguồn vốn, một bộ phận cố định đã chuyển hoá thành nguồn vốn lưu động.
 • 41
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY VAE THỰC HIỆN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY VAE THỰC HIỆN

Trong bối cảnh tiến trình hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy, trong những năm gần đây, thị trường dịch vụ kiểm toán nước ta cũng có những bước phát triển vượt bậc. Chúng ta đã bước đầu tạo ra những điều kiện pháp lý cần thiết bằng việc ban hành 27 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Luật kế toán và 10 Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Những thay đổi đó đã góp phần quan trọng đưa hoạt động kiểm toán nước ta từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu bước đầu đó thì thực trạng hoạt động kiểm toán ở nước ta còn rất nhiều bất cập và yêu cầu phải được đổi mới hoàn thiện.
 • 20
RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ NHỮNG LOẠI HÌNH CỤ THỂ

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ NHỮNG LOẠI HÌNH CỤ THỂ

Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 về _ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT NỘI _ _BỘ_ thì: “Kiểm toán viên phải hiểu biết các thủ tục kiểm soát của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm toán t[r]
 • 32
“RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ NHỮNG LOẠI HÌNH CỤ THỂ”,

“RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ NHỮNG LOẠI HÌNH CỤ THỂ”,

Có thể nói rằng, đối tượng chính và chủ yếu của kiểm toán tài chính là cáo bảng khai tài chính, cụ thể là các báo cáo tài chính. Trên thực tế, các báo cáo tài chính luôn luôn chứa đựng khả năng có gian lận và sai sót. Theo Bản công bố về chuẩn mực Kiểm toán số 53 (SAS 53), yêu cầu kiểm toán viên phải hiểu và nắm bắt, phát hiện và đánh giá khả năng xảy ra của những gian lận và sai sót, cùng với việc xác định các phương pháp kiểm toán thích hợp, lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch một cách thích đáng để đảm bảo đạt được các mục tiêu kiểm toán đã đề ra. Tuy nhiên, không phải bất cứ khi nào, kiểm toán viên cũng có thể phát hiện được tất cả các gian lận và sai sót trọng yếu trong các báo cáo tài chính. Điều này tất yếu sẽ dẫn tới việc đưa ra ý kiến sai lệch về thông tin trên các báo cáo tài chính của kiểm toán viên. Đây chính là rủi ro mà kiểm toán viên gặp phải trong việc thực hiện công việc của mình. Nói một cách khác, rủi ro kiểm toán chính là khả năng kiểm toán viên đưa ra ý kiến không phù hợp về các báo cáo tài chính do các báo cáo tài chính này vẫn chứa đựng những sai sót trọng yếu.
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ