0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hệ thống định mức

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH DỆT VĨNH PHÚC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH DỆT VĨNH PHÚC

- PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THEO CÔNG VIỆC - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THEO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 1.2.2 HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ * HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ - Khái niệm đị[r]
 • 14
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 30
BÀI TẬP THỰC HÀNH MICROSOFT EXCEL 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH MICROSOFT EXCEL 1

Tiền vượt định mứcVƯỢT ĐM = Số Kw tiêu thụ vượt định mức * Đơn giá * hệ số vượt định mức, biết rằng: - Số lần vượt định mức = TIÊU THỤ - ĐỊNH MỨC/ ĐỊNH MỨC - Hệ số vượt định mức được tín[r]
 • 11
Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho hoạt động quan trắc môi trường

Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho hoạt động quan trắc môi trường

- CHI PHÍ NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG TRONG ĐƠN GIÁ: Chi phí nhiên liệu, năng lượng phục vụ cho hoạt động của dụng cụ và thiết bị quan trắc trong quá trình tạo ra sản phẩm được tính bằng mức [r]
 • 40
TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG

TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG

Ðồng thời thực hiện việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, hàng hóa của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước; phân bổ ngân sách Nhà nước cho việc mua sắm kịp thời, đ[r]
 • 22
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP KTCTTL HUYỆN NINH GIANG

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP KTCTTL HUYỆN NINH GIANG

Để khắc phục điều kiện thiờn nhiờn, tạo điều kiện cho nụng nghiệp ngày một phỏt triển, đũi hỏi ngành thuỷ lợi nhất là cụng tỏc khai thỏc cụng trỡnh thuỷ lợi phục vụ sản xuất nụng nghiệp phải cú những biện phỏp cụ thể như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật xõy dựng hệ thống tưới tiờu thuỷ lơị, cụng trỡnh tưới tiờu khoa học, ngăn nước mặn - xụ - phốn.... Để quản lý và vận hành khai thỏc những cụng trỡnh thuỷ lợi phục vụ đắc lực cho sản xuất nụng nghiệp . Ngành thuỷ lợi thuộc Bộ Nụng nghiệp phỏt triển Nụng thụn đó hỡnh thành cỏc Doanh nghiệp khai thỏc cụng trỡnh thuỷ lợi ( trước đõy là Doanh nghiệp thuỷ nụng ) cú nhiệm vụ quản lý và khai thỏc cụng trỡnh thuỷ lợi, nhằm cung cấp , điều hoà, phõn phối tưới tiờu nước phục vụ cho sản xuất nụng nghiệp ngày càng phỏt triển .
 • 83
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

38 Bài giải: (tt) - Nhân tố tổng mức luân chuyển: M: Do tổng mức luân chuyển kỳ thực tế so với kế hoạch tăng làm cho số ngày luân chuyển VLĐ định mức nhanh hơn 1 ngày, đã tiết kiệm được một số vốn: 920 x (-1) = -920
 • 42
QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG KHÍ NÉN VÀ MÁY NÉN KHÍ

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG KHÍ NÉN VÀ MÁY NÉN KHÍ

Phụ tải khí áp lực định mức 63 kgf/cm2: - Cung cấp cho hệ thống dầu áp lực điều khiển tổ máy; - Điều khiển van cầu của hệ thống khí bù cho tổ máy; - Ép nước trong buồng bánh xe công tác [r]
 • 31
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THEO GIÁ TRỊ DỰ TOÁN VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP _a Đánh giá theo giá trị dự toán_ Phơng pháp này áp dụng thích hợp với các DN đã xây dựng đợc hệ thống định mức và[r]
 • 104
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT” Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT” Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 30
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 30
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 30
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 33
NGUYÊN TẮC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

NGUYÊN TẮC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

• Xác định theo phương pháp định mức Đối với các doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức và dự toán chi phí cho từng loại sản phẩm thì doanh nghiệp có thể áp dụng phương pháp đán[r]
 • 15
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH POTX

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH POTX

- Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủđầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và p[r]
 • 3
PL 05_SIGNED

PL 05_SIGNED

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG STT ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỊNH MỨC GIỜ _Đối với lớp học có 35 _ _học viên lý thuyết và 18 _ _học viên thực hành_ I ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 7.79 1 Định mức giờ dạy lý th[r]
 • 8
LINH KIEN BAN DAN VA IC DOC

LINH KIEN BAN DAN VA IC DOC

5. Số liệu kĩ thuật  I AK định mức : Dũng điện định mức qua 2 cực A, K  U AK định mức :Điện ỏp định mức đặt lờn hai cực A, K  U GK định mức : Điện ỏp định mức hai cực điều khiển GK
 • 19
ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC

PP XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTRONG ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG1.Hệ thống định mức xây dựng:1.1.Định mức kinh tế kĩ thuật:Định mức kinh tế kĩ thuật gồm:Định mức dự toán xây dựng : là cơ sở để lập đơn giá xd công trình. Định mức cơ sở: là dữ liệu của tư vấn, của chủ đầu tư, của nhà thầu tham khảo hoặc sử dụng khi lập định mức dự toán xây dựng công trình.1.1.1.Định mức dự toán xây dựng:Định mức dự toán xây dựng công trình thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng và là cơ sở để lập đơn giá xây dựng công trình.Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.Mức hao phí lđ: là số ngày công lđ của công nhân trực tiếp và phục vụ theo cấp bậc thực hiện và hoàn thành 1 đơn vị khối lượng công tác xây dựng.Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính và phụ để hoàn thành 1 đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
 • 11
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM

Số lượng NVL mua về sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng sản phẩm sản xuất ra, khâu thu mua NVL sẽ ảnh hưởng đến giá thành và lợi nhuận của Công ty . Còn vấn đề bảo quản NVL tại kho cũng tác động không nhỏ đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra và gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận và uy tín lâu dài của Công ty. Vì thế tổ chức kho tàng để bảo quản tốt NVL là việc làm cần thiết và không thể thiếu được ở mỗi doanh nghiệp. Công ty CPKT ELCOM đã nắm bắt được đặc điểm NVL của mình là khá phức tạp nên cũng đã xây dựng hệ thống kho tàng bến bãi như sau:
 • 43
CUỐI-KỲ-QLBT

CUỐI-KỲ-QLBT

CÁC HỆ THỐNG CỦA HẠCH TOÁN CHI PHÍ THỜI GIAN LĨNH VỰC VÀ CÁCH TÍNH QUÁ KHỨ TƯƠNG LAI CHI PHÍ THỰC TẾ CHI PHÍ THÔNG THƯỜNG CHI PHÍ ĐỊNH MỨC TÍNH CHI PHÍ TOÀN BỘ Hạch toán chi phí thực tế [r]
 • 15
QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN HOÀN THÀNH) DOCX

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN HOÀN THÀNH) DOCX

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với các gói thầu thực hiện chỉ định thầu. + Quyết định hủy bỏ dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền (nếu có). + Văn bản thỏa thuận áp dụng của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án có các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác (đối với các dự án được phê duyệt và thực hiện trước ngày Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành).
 • 6
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện việc xây dựng hệ thống Định mức Lao động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong giai đoạn mới

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện việc xây dựng hệ thống Định mức Lao động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong giai đoạn mới

Mục đích của đề tài là phân tích và đánh giá về công tác xây dựng và áp dụng ĐMLĐ của VNPT; nghiên cứu việc xây dựng và áp dụng hệ thống Định mức Lao động tại VNPT trong giai đoạn tới; xây dựng các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng xây dựng và áp dụng hệ thống ĐMLĐ tại VNPT.
 • 2
SKKN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT

SKKN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT

Kế hoạch của tổ chuyên môn phải thể hiện sự định mức, sự lượng hóa cụ thể các nhiệm vụ được giao, đặc biệt phải xây dựng được một hệ thống biện pháp có hiệu lực, đồng thời phải xây dựng [r]
 • 23
Tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Trong những năm qua công ty đã bước đầu xây dựng và thực hiên khá hiệu quả hệ thống định mức. Tuy nhiên do tính chất đặc thù chuyên nghành nên việc áp dụng định mức chung của nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Với ý nghĩa: Xác định chính xác mức tiêu hao không chỉ làm cơ sở cho việc tính toán, phân tích tình hình cung cấp, dự trữ vật liệu mà còn góp phần động viên công nhân viên trong công ty cố gắng thực hiện được công việc cao hơn so với định mức. Chính vì vậy, công ty phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra phân tích biến động giữa thực hiện và định mức, từ đó tím ra nguyên nhân xử lý để không ngừng hoàn thiện hệ thống định mức, tránh trường hợp biến động do vật liệu mua vào kém chất lượng được dùng trong quá trình sản xuất thì chất lượng công trình đạt kết quả cao hơn.
 • 35
 ĐỊNH MỨC

ĐỊNH MỨC

PHẦN MỞ ĐẦU Định mức lao động là công cụ sắc bén trong quản lý, là cơ sở lập kế hoạch và hạch toán sản xuất - kinh doanh, tổ chức sản xuất và tổ chức lao động, để tính toán giao việc và [r]
 • 34
NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ( LẤY VÍ DỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN)

NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ( LẤY VÍ DỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN)

Bên cạnh đó, chất lượng dự toán cũng chưa cao; + Một số tiêu chuẩn định mức chi đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng xét về tổng thể thì hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi NSNN còn chưa đồng b[r]
 • 16
PHƯƠNG ÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG ÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Việc tính giá thành ở loại hình doanh nghiệp này chỉ tiến hành khi đơn đặt hàng đã hoàn thành nên kỳ tính giá thành thường không khớp với kỳ báo cáo. Đối với những đơn đặt hàng mà cuối kỳ báo cáo chưa hoàn thành thì toàn bộ chi phí trên thẻ tính giá thành tương ứng đều được coi là sản phẩm dở dang cuối kỳ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công tác lập báo cáo kế toán và thanh toán, mặc dù cuối kỳ đơn đặt hàng chưa hoàn thành nhưng cần xác định khối lượng công việc đã thực hiện trong kỳ, kế toán phải sử dụng giá thành kế hoạch hay giá thành định mức để xác định bộ phận công việc đã hoàn thành từ đó tính ra giá trị của khối lượng công việc dở dang.
 • 32
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sp tại công ty Giầy HN.doc

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sp tại công ty Giầy HN.doc

PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH THEO ĐỊNH MỨC:_ Phơng pháp này đợc áp dụng đối với những doanh nghiệp có quy trình công nghệ ổn định, có hệ thống các định mức, chi phí tiên tiến, hợp lý, việc [r]
 • 41
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHỆP IN LĐ XH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHỆP IN LĐ XH

Mỗi loại vật liệu đều có tính chất lý học và hoá học riêng nên việc dự trữ, bảo quản ở kho, hệ thống kho hàng bến bãi của xí nghiệp In rất được chú trọng tránh hư hỏng, mất mát, hao hụt… Để quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng vật liệu, giảm chi phí trong giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu. Giám đốc xí nghiệp ra quyết định ban hành quy chế tạm thời về định mức và hạn mức một số loại vật tư dùng cho sản xuất.
 • 36
độc lập tự do hạnh phúc

độc lập tự do hạnh phúc

CHƯƠNG II XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2011 Điều 8. Mục tiêu, nguyên tắc: 1. Dự toán NSNN năm 2011 được thực hiện cùng với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách 5 năm 2011-2015, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược tài chính 10 năm 2011-2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững cho cả giai đoạn, nâng cao một bước chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo đó, công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2011 cần thể hiện rõ mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thông qua thực hiện chính sách động viên hợp lý nhằm khuyến khích, khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung nguồn lực để góp phần điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, tăng mức và tỷ trọng NSNN đầu tư cho con người, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia.
 • 25
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC KINH TẾ  KỸ THUẬT BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA TẠI TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA TẠI TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI - Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia - Phân tích được thực trạng quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại Tổ[r]
 • 102
QUY ĐỊNH BỘ XÂY DỰNG VỀ CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG PDF

QUY ĐỊNH BỘ XÂY DỰNG VỀ CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG PDF

a) Mức hao phớ vật liệu: Là số lượng vật chớnh, vật liệu phụ, cỏc cấu kiện hoặc cỏc bộ phận rời lẻ, vật liệu luõn chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng cụng tỏc duy trỡ hệ thống chiếu sỏng cụng cộng. Mức hao phớ vật liệu qui định trong tập định mức này đó bao gồm vật liệu hao hụt trong quỏ trỡnh thực hiện cụng việc.
 • 43
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Việc cung cấp cho bộ điều chỉnh kích thích khi hệ thống kích thích làm việc đợc lấy từ máy biến áp tự dùng TE2 có công suất định mức 7,5 KVA, việc cung cấp cho hệ thống làm mát bằng nớc [r]
 • 25
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐIỆN TÀU THỦY

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐIỆN TÀU THỦY

Tự động ngắt mạch một số phần tử thuộc hệ thống điện năng và dự báo các chế độ công tác khác với chế độ định mức co1 thể kể ra là : - Dòng điện lớn hơn định mức do quá tải - Điện trở thi[r]
 • 37
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

3.1.1.3. Những tỏc động của nền kinh tế trong nước đến TTCK Việt Nam Mặc dù có những khó khăn nhất định nhng nhìn chung trong giai đoạn vừa qua nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt đợc tốc độ tăng trởng cao, và hứa hẹn trong thời gian tới xu hớng tăng trởng vẫn là xu hớng chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam bất chấp những trở ngại trong quá trình phát triển do nền kinh tế thế giới đa lại. Với nhận định đó, ngời viết bài cho rằng trong thời gian tới mặc dù TTCK Việt Nam sẽ khó có thể đạt đợc tốc độ tăng trởng cao và hoạt động nhộn nhịp nh giai đoạn 2006 – 2007, nhng sẽ vẫn là một kênh đầu t đợc các NĐT quan tâm và do đó TTCK Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục xu hớng đi lên. Tuy nhiên trong từng giai đoạn ngắn TTCK Việt Nam sẽ có những điều chỉnh nhất định, những điều chỉnh này là cần thiết và là tất yếu khách quan đối với bất cứ một quá trình phát triển nào, nh ng trải qua những điều chỉnh đó TTCK Việt Nam sẽ phát triển bền vững hơn với hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện hơn, với chất lợng hàng hoá tốt hơn, với dịch vụ phục vụ cho các NĐT chuyên nghiệp hơn, và với một thế hệ NĐT mới có tiềm lực mạnh mẽ hơn, năng lực đầu t cao hơn …
 • 23
THUYẾT MINH VÀ H-ỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT

THUYẾT MINH VÀ H-ỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT

TRANG 1 THUYẾT MINH VΜ H−ỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH, ỐNG VΜ PH[r]
 • 243
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢNLÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SẮT Ở VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢNLÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SẮT Ở VIỆT NAM

độ hợp đồng, hoàn thiện chế độ quy định để hệ thống đó có thể vận hành một cách hiệu quả, đảm bảo cho mục tiêu dự án được thực hiện theo kế hoạch. 2.2.4. Chức năng điều hành: Quá trình quản lý dự án là sự phối hợp của rất nhiều các bộ phận có mối quan hệ mâu thuẫn và phức tạp, do đó nếu xử lý không tốt các mối quan hệ này sẽ tạo nên những trở ngại trong việc phối hợp hoạt động giữa các bộ phận, ảnh hưởng đến mục tiêu dự án. Vì vậy, phải thông qua chức năng điều hành của quản lý dự án để tiến hành kết nối, khắc phục trở ngại, đảm bảo cho hệ thống có thể vận hành một cách bình thường.
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnnhững thành công và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòamột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoàtình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoànhững vấn đề tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếntổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàkế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất và thương mại minh anhhoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh thƣơng mại phúc lợithực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công tymột số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ