0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (139 trang)

guồn thức ăn trong chăn nuụi gia cầm

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI GIA CẦM: PHẦN 2 - PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HƯNG (Trang 61 -63 )

- Tỷ lệ chết caọ

THỨC ĂN VÀ DINH DƯỠNG GIA CẦM

6.1. guồn thức ăn trong chăn nuụi gia cầm

N guồn thức ăn trong chăn nuụi gia cầm chủ yếu là hạt ngũ cốc (ngụ, lỳa, gạo, lỳa mỳ) bột sắn, hạt bộ đậu (đậu tương, đậu đỏ...), thức ăn giàu protein (bột cỏ, bột tụm...) và cỏc phụ phN m từ cỏc loại thức ăn trờn. Dưới đõy là một số đặc điểm chớnh về khả năng sản xuất và giỏ trị dinh dưỡng của cỏc loại thức ăn nàỵ

6.2.1. Cõy ngụ

N gụ là cõy lương thực quan trọng trờn thế giới bờn cạnh cõy lỳa mỡ và lỳa nước. N gụ là nguồn nguyờn liệu chớnh cho sản xuất thức ăn chăn nuụi: 50-70% thức ăn hỗn hợp cho vật nuụi là từ ngụ hạt. N ăm 2004, theo FAO diện tớch ngụ thế giới là 147,2 triệu hecta, sản lượng 721,34 triệu tấn. Mỹ là nước cú sản lượng ngụ cao nhất thế giới: 229,92 triệu tấn (chiếm 41,6% của thế giới), năng suất cũng cao: 100,7 tạ/hạ Chõu Á cú 184,7 triệu tấn (chiếm 25% sản lượng của thế giới), trong đú Trung Quốc cao nhất: 13,6 triệu tấn (sau Mỹ), tiếp đến Ấn Độ, Inđụnờsiạ N ăng suất ngụ cao nhất thế giới là

Jordani 232,6 tạ/ha, Israel 120-140 tạ/ha, N ewzealand 113 tạ/ha, Mỹ 100,7 tạ/hạ

Việt N am, năm 2004, diện tớch ngụ cả nước 990,4 nghỡn hecta, sản lượng 3,45 triệu tấn. Tỉnh cú sản lượng ngụ cao là Đắc Lắc: 402,7 nghỡn tấn; Thanh Húa: 245,9; Sơn La: 219,1 nghỡn tấn. Giỏ trị dinh dưỡng của ngụ và cỏc loại thức ăn chớnh trờn bảng 6.1.

Bảng 6.1: Thành phần húa học của một số nguyờn liệu chớnh làm thức ăn cho gia sỳc, gia cầm (%)

Loại nguyờn liệu Protein thụ Lipit thụ Dẫn xuất khụng đạm Khoỏng tổng số Năng lượng trao đổi (Kcal) Ngụ hạt 9,17-11,57 3,42-9,85 72,8-84,14 1,25-2,99 3236-3457 Cỏm gạo 6,89-13,7 6,07-22,6 39,98-64,65 6,08-12,42 2245-2802 Sắn củ khụ cả vỏ 1,93-4,13 0,15-1,46 89,87-92,59 1,03-3,07 3112-4030 Đậu tương hạt 38,64-48,44 14,47-22,48 20-38,70 4,49-6,42 3738-4030 6.2.2. Lỳa gạo

Lỳa gạo là cõy trồng chớnh của cỏc nước Đụng N am Á. Trờn toàn thế giới, lỳa gạo đứng thứ hai về diện tớch (sau lỳa mỳ), thứ hai về sản lượng (sau ngụ). Chõu Á sản xuất lỳa gạo hàng đầu thế giớị N ăm 2004, diện tớch lỳa 135,75 triệu hecta, sản lượng 546,5 triệu tấn (chiếm 90% sản lượng lỳa gạo thế giới). Trong đú Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản lượng: 177,43 triệu tấn, tiếp đến Ấn Độ (129,0 triệu tấn). Cỏc nước Đụng N am Á: Indonesia 54,1 triệu tấn, Việt N am 36,2 triệu tấn, Thỏi Lan 26,95 triệu tấn. N ăng suất lỳa cao nhất là Australia (82,3 tạ/ha) Mỹ (77,8 tạ/ha), Tõy Ban N ha (74,1 tạ/ha), N hật (64,2 tạ/ha). Việt N am năng suất lỳa cao của cả khu vực (48,5 tạ/ha), Indonesia 45,4 tạ/ha, Thỏi Lan 27,5 tạ/hạ

Việt N am, lỳa sản xuất trong cả nước, nhưng tập trung ở đồng bằng sụng Của Long và sụng Hồng. N ăm 2004 diờn tớch lỳa 7,44 triệu hecta, sản lượng 36,2 triệu tấn (theo FAO, 2005).

6.2.3. Cõy sắn

Sắn là cõy màu quan trọng, cú ý nghĩa trong chăn nuụị N ăm 2004 diện tớch sắn toàn thế giới là 18,51 triệu hecta, sản lượng 202,65 triệu tấn. Sắn nhiều nhất ở Chõu Phi, Chõu Á chỉ 3,52 triệu hecta, sản lượng 58,92 triệu tấn chiếm 29,1% sản thế giới) (theo FAO,2005).

Việt N am, năm 2004 cú 383,6 nghỡn hecta sắn, sản lượng 5,69 triệu tấn, năng suất cao nhất là 200-224 tạ/ha ở miền Đụng N am bộ.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI GIA CẦM: PHẦN 2 - PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HƯNG (Trang 61 -63 )

×