0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (139 trang)

Kỹ thuật nuụi dưỡng ngan

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI GIA CẦM: PHẦN 2 - PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HƯNG (Trang 119 -120 )

- Tỷ lệ chết caọ

1- Lồng kim loại 1 ngăn; 2 Lồng xếp một tầng 2 dóy; 3 Lồng 3 tầng xếp chồng lờn nhau; 4 Lồng 3 tầng xếp bậc thang

7.3.3. Kỹ thuật nuụi dưỡng ngan

N gan cú nhiều đặc điểm giống vịt (nhiều vựng gọi ngan là vịt xiờm), tuy vậy vẫn cú những điểm khỏc biệt đỏng lưu ý trong khi nuụi dưỡng ngan.

- Phương thức nuụị N gan chủ yếu nuụi nền, nuụi trờn nền (đất, gạch, xi măng) hoặc trờn sàn (gỗ, tre, nứa); cú thể nuụi ngan gần nguồn nước hoặc nuụi khụ khụng cần nước bơi lộị

- Cỏc điều kiờn nuụi dưỡng ngan

Mật độ nuụi: 5 con/m2 nền; 7 con/m2 sàn. N hiệt độ chuồng nuụi theo tuổi (bảng 7.9), N m độ chuồng nuụi 60-65%, khụng khớ sạch cần 4m3 vào mựa đụng, 10m3 vào mựa hố/1kg khối lượng sống trong 1 giờ, cần độ thụng thoỏng tốt của chuồng nuụi; chiếu sỏng, tuần đầu 5 lu x, sau đú giảm dần cũn 10 lu x (lu x là 1lu men/m2).

Mỏng uống: những ngày đầu khi mới nở 50 con/mỏng hỡnh trụ 4 lớt. Sau 15 ngày: 250con ngan/mỏng dài 2m hoặc 1 mỏng treo tự động cho 100-150 ngan.

Mỏng ăn: những ngày đầu khi mới nở 100 con/mỏng dài hoặc mỏng trũn cho chu vi 1,5m. Sau 15 ngày: 100 con ngan/3 mỏng như trờn. Bố trớ mỏng ăn, mỏng uống trải đều nền chuồng.

Bảng 7.9: hiệ t độ thớch hợp cho ngan con (oC)

Tuần tuổi 1 2 3 4 5

Nhiệt độ dưới chụp sưởi 35-37 30-32 28-30 23-26 20-21 Nhiệt độ mụi trường 18-20 18-20 16-18 15-18 15-18

- Thức ăn. Thức ăn cho ngan chia làm 3 g iai đoạn với yờu cầu dinh dưỡng khỏc nhau: thức ăn khởi động 0-3 tuần tuổi, thức ăn sinh trưởng 4-6 tuần tuổi, thức ăn kết thỳc 7 tuần tuổi đến khi xuất thịt (10-12 tuần tuổi). Dinh dưỡng cho ngan theo Docacvin và Docrut (bảng 7.10).

Bảng 7.10: Tiờu chuDn dinh dưỡng cho ngan

Tuần tuổi ME (Kcal/kg) Protein thụ(%) Methionine (%) Lysine (%)

0-3 2800-3000 17-19 0,38-0,41 0,90-0,96

4-6 2800-3000 14-15 0,32-0,34 0,73-0,78

7-12 2800-3000 12-13 0,22-0,28 0,51-0,55

N uụi dưỡng ngan cần lưu ý ngan con khụng ăn thờm thức ăn khi khN u phần cú mức protein thấp. Vỡ vậy cần cõn đối, đầy đủ cỏc axit amin nếu khụng sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng. Ở ngan trưởng thành cú khả năng tự điều chỉnh lượng ăn vào để cú đủ dinh dưỡng cần thiết, ngay cả khi chất lượng thức ăn thay đổi (theo Bựi Đức Lũng, 1998).

- N uụi dưỡng ngan đẻ

Mật độ 2-3 con/m2 (tớnh chung cho cả ngan mỏi và trống). Quy mụ đàn khụng quỏ 500 con ngan mỏi sinh sản. Mỏng uống 1,6 cm/con, mỏng ăn 6cm/con; ỏnh sỏng 10-20 lu x, thời gian chiếu sỏng 14 giờ và tăng dần đến 16 giờ/ngàỵ N hiệt độ chuồng nuụi tối ưu 15-20oC, ngan chịu núng tốt hơn gà, vịt.

Chế độ dinh dưỡng cho ngan sinh sản: Giai đoạn ngan hậu bị: N ăng lượng trao đổi (Kcal/kg) 2700-2800, ngan sinh sản như ngan hậu bị 2700-2800; protein thụ (%) tương ứng là 11-15 và 16-17.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI GIA CẦM: PHẦN 2 - PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HƯNG (Trang 119 -120 )

×